Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tilattavat lehdet


Print­ti­mai­non­ta on mie­les­täm­me edel­leen tehok­kain tapa pai­kal­lis­ten kulut­ta­jien ja yri­tys­asiak­kai­den tavoittamiseen. 

LVI-Moren toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Maan­sel­kä

Lue lisää »


Luo­te­tun* sisäl­lön mat­kas­sa mark­ki­noin­ti­vies­tit­kin erot­tu­vat eduk­seen. Kan­sal­li­sen Media­tut­ki­muk­sen (KMT 2021) mukaan 95 pro­sent­tia 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta lukee sano­ma­leh­tiä, ja sano­ma­leh­teä pide­tään­kin edel­leen luo­tet­ta­vim­pa­na media­na. Print­ti­mai­non­nan huo­mio­ar­vo on kor­kea, sil­lä leh­den paris­sa vie­te­tään jopa puo­li tun­tia päi­väs­sä. Tilat­tu leh­ti lue­taan aina. 

Vali­koi­maam­me kuu­luu 16 tilat­ta­vaa leh­teä: rakas­te­tut ja lue­tut pai­kal­lis­leh­det, sekä maa­kun­ta­leh­det Kes­ki­poh­jan­maa ja Kai­nuun Sano­mat. Useat leh­tem­me ovat vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa saa­vut­ta­neet todel­la tär­keän roo­lin ihmis­ten arki­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä. Lisäk­si jul­kai­sem­me 9 kau­pun­ki­leh­teä ja kah­dek­saa mat­kai­lu­leh­teä.
Tutus­tu kau­pun­ki­leh­tiin »
Tutus­tu mat­kai­lu­leh­tiin »

*Sekä Reu­ters Digi­tal News –tut­ki­muk­sen, että KMT 2021 mukaan yli 80 % suo­ma­lai­sis­ta luot­taa sano­ma­leh­tien uutisointiin

Tutustu tilattaviin lehtiimme

Maa­kun­ta­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus*ilmes­ty­mis­päi­vät
Kes­ki­poh­jan­maa85 000 ti-la
Kai­nuun Sanomat58 000 ti-la
Pai­kal­lis­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Enon­te­kiön Sano­mat 1 800 (jake­lu)joka­toi­nen ke
Haa­pa­ve­si12 000 to
Ina­ri­lai­nen10 000 ke
Kala­jo­ki­laak­so25 000 pe
Kala­jo­ki­seu­tu17 000to
Kit­ti­lä­leh­ti7 000ke
Kuh­mo­lai­nen15 000ti, pe
Les­ti­jo­ki16 000 to
Luo­teis-Lap­pi8 000ke
Meän Tor­nion­laak­so7 000 ke
Niva­la15 000 to
Per­hon­jo­ki­laak­so18 000to
Som­pio8 000ke
Sot­ka­mo-leh­ti16 000ti, pe
Ylä-Kai­nuu14 000ti, to
Läh­de: KMT 2022

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus Printti+digi on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den net­to­mää­räl­lä
**Koko­nais­ta­voit­ta­vuus Print­ti eli luki­jaes­ti­maat­ti ker­too, kuin­ka mon­ta luki­jaa kun­kin pai­ne­tun leh­den kes­ki­mää­räi­sel­lä nume­rol­la on. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj