Hilla Group Oyj:n näkyvyysratkaisujen myyntiehdot

Myyntiehtoja (’’Myyntiehdot’’) sovelletaan kaikkiin Hilla Group Oyj:n (’’Hilla Group’’) näkyvyysratkaisujen (”Mediapalvelut”) myyntiin, kun yritys tai sen lukuun tilauksen Hilla Groupille välittänyt toimija (’’Asiakas’’) ostaa mediatilaa Hilla Groupin tuotteista tai palveluista. 

Hilla Groupin tuotteilla ja palveluilla tarkoitetaan kaikkia sekä painetuissa että sähköisissä kanavissa toimivia ja julkaistavia Hilla Groupin omistamia ja edustamia tuotteita ja palveluja. Tuotteita ja palveluita voivat olla esimerkiksi media- tai ulkomainospalvelut. Asiakas sitoutuu noudattamaan Myyntiehtoja sekä mahdollisia palvelu- ja tuotekohtaisia tai osapuolten välillä kulloinkin voimassa olevia erityisehtoja. 

Myyntiehtoja sovelletaan yksittäisiin tuotteisiin, palveluihin ja kampanjoihin. Myyntiehtoja ei kuitenkaan sovelleta Hilla Groupin yhteistyökumppaneiden palveluihin, mainosverkostoyhteistyöhön eikä Kärkimedia-mainontaan. 

Myyntiehdoista poikkeavista yksittäisen tuotteen tai palvelun myyntisopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Ensisijaisesti noudatetaan osapuolten välisen sopimuksen ja/tai vahvistuksen ehtoja, toissijaisesti sovelletaan palvelu- tai tuotekohtaisia erityisehtoja ja viimesijaisesti Myyntiehtoja. 

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

Sitova sopimus Asiakkaan ja Hilla Groupin välille syntyy, kun Asiakas tekee tilauksen Hilla Groupille joko kirjallisesti tai suullisesti. Hilla Group lähettää tarvittaessa Asiakkaalle kustakin tilauksesta erillisen vahvistuksen. Vahvistusilmoitusta ei tarvitse allekirjoittaa eikä palauttaa, ellei muuta ole sovittu. 

Tuote tai palvelu julkaistaan tai tuotetaan tilausvahvistuksen, Myyntiehtojen sekä kulloinkin voimassa olevien tuotteiden ja palveluiden toteutuskäytännön ja kyseistä tuotetta tai palvelua koskevien erityisehtojen mukaisesti. 

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman Hilla Groupin kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman erillistä sopimusta jälleenmyydä kolmannelle osapuolelle Hilla Groupilta tilaamaansa tuotetta tai palvelua. 

Hilla Groupilla on oikeus siirtää sopimus oikeuksineen ja velvoitteineen Hilla Group -konsernin sisällä toiselle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle Hilla Groupin sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Tuotteen ja/tai palvelun sopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Sopimuksen voimassaolo määräytyy tuote- ja palvelukohtaisesti. 

Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä. 

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen molemmat osapuolet voivat irtisanoa päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden    kuluttua irtisanomisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. 

MEDIAPALVELUIDEN JA -TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN JA TUOTTAMINEN 

Hilla Group sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan tilatun palvelun ja tuotteen sovitun aikataulun mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa tuotteen tai palvelun toimitusta varten tarvittava materiaali sovitussa aikataulussa. 

Hilla Groupilla on oikeus käyttää tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen alihankkijoita. Hilla Group on kokonaisvastuussa käyttämistään alihankkijoista. 

Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista ja lisätöistä, joita ei ole mainittu sopimuksessa tai tilauksessa, veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Hilla Group pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa kampanja tai mainosaika erityisten syiden niin vaatiessa. Hilla Group ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaalle välittömästi sekä pyrkii antamaan muuttuneen tai peruuntuneen varauksen tilalle uuden vastaavan. 

Hilla Group pidättää itsellään oikeuden Asiakkaan ilmoittamien tietojen ulkoasun muutoksiin. 

Hilla Groupin vastuu mainospalvelun tai –tuotteen julkaisematta jäämisestä rajoittuu enintään mainospalvelun tai –tuotteen sovittuun hintaan. Hilla Group pyrkii kuitenkin mahdollisuuksiensa mukaan etsimään vastaavan julkaisualusta ja -ajan. 

Hilla Group ei takaa, eikä vastaa siitä, että mediatuotteet ja -palvelut ovat käytettävissä keskeytyksettä. Hilla Group pyrkii kuitenkin mahdollisuuksiensa mukaan lieventämään mahdollisten tietoliikenne- tai muiden häiriöiden aiheuttamia seurauksia, mutta Hilla Group ei vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista miltään osin. 

Hilla Group voi käyttää Asiakkaalle toimittamaansa tai tuottamaansa palvelua tai tuotetta referenssinään, ellei Asiakas ole tätä erikseen kieltänyt. 

Hilla Groupilla on oikeus muuttaa tarjoamiensa mediatuotteiden ja -palveluiden valikoimaa, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia. Asiakkaalla ei ole tässä kuvatuilla perusteilla oikeutta hyvitykseen. 

Hilla Groupilla on oikeus ottaa mediatuote tai palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia (kuten mainosnäyttöjen huolto). Hilla Group ei vastaa mahdollisten käyttökatkosten aiheuttamista vahingoista. 

Mediapalvelun tai tuotteen toimitus on hyväksytty, ellei Asiakas reklamoi siitä kirjallisesti. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä mediatuotteessa tai palvelussa heti sen huomattuaan ja kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen tai palvelun vastaanottamisesta. Hilla Group varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen tai toimittaa uuden tuotteen tai palvelun. 

ASIAKKAAN VASTUU TOIMITTAMASTAAN MATERIAALISTA 

Asiakas vastaa kaikkien Hilla Groupille ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että Asiakkaan julkaistava materiaali ei ole lain, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen, Hilla Groupin antamien ohjeiden, muiden sopimusehtojen tai vakiintuneen kauppatavan vastaista eikä se loukkaa kilpailijoita tai muita elinkeinotoiminnan aloja. Mainosmateriaalin tulee olla hyvällä maulla tuotettu ja sellaista, ettei siitä synny negatiivisia asenteita mainontaa kohtaan. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa mainosmateriaalissa on erityisesti huomioitava kohderyhmän nuori ikä. 

Asiakas vastaa siitä, että sen ilmoittamien tietojen perusteella tehty mainonta ei myöskään johda hyvän tavan vastaiseen markkinointiin, eikä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa. 

Hilla Group omistaa asiakkaan toimittamasta materiaalista valmistetun mainoksen tai vastaavan tuotteen immateriaalioikeudet. Omistusoikeuden siirrossa asiakkaalle Hilla Group noudattaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston hintoja. 

Mikäli Asiakas muuttaa materiaalia jälkikäteen ja muutokset johtavat siihen, että materiaali on lain, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen tai vakiintuneen kauppatavan vastaista, on Asiakas yksin vastuussa tästä. 

Asiakas vastaa mainosmateriaalin omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että sillä on immateriaalioikeuden haltijan kirjallinen suostumus tämän oikeuden käyttämiseen. Asiakas vastaa myös siitä, että materiaalin esittäminen ja muu käyttö tapahtuu kenenkään tekijän-, tavaramerkki-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta taikka muuta oikeutta loukkaamatta. 

Mikäli Hilla Groupilla on perusteltu syy olettaa, että Asiakkaan toimittama materiaali ei ole näiden Myyntiehtojen ja mahdollisten muiden sopimusehtojen mukaista, Hilla Groupilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa materiaali tai jättää materiaali julkaisematta ilman Asiakkaan suostumusta. 

Asiakas vastaa täysimääräisesti Myyntiehtojen, sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheutetusta vahingosta Hilla Groupille ja kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan menetykset, vastuut, kulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, -kustannukset ja vahingonkorvaukset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Asiakas on rikkonut Myyntiehtoja. 

Asiakas ei saa viitata mainonnassaan millään tavalla Hilla Groupin toimituksen laatimiin sisältöihin. 

MAINONNAN SISÄLLÖN ERITYISEHTOJA  

Alkoholi 

Alkoholilaki kieltää yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholien mainonnan medioissa. Mietojen alkoholijuomien mainonta on pääosin sallittua. Mainontaa ei saa kuitenkaan toteuttaa yleisellä paikalla eikä se saa kohdistua alaikäisiin tai olla hyvän tavan vastaista. 

Tupakkatuotteet 

Tupakkatuotteiden mainonta on kielletty kaikissa mainosvälineissä. 

Rahapelit 

Ulkomaisten rahapelisivustojen, casinoiden ja vastaavien rahapelitoimijoiden mainostaminen Suomessa on lain vastaista. 

Pikavipit sekä virtuaalivaluutta 

Emme julkaise lainkaan pikavippi- tai virtuaalivaluuttamainontaa. 

Seksi- ja erotiikkamainonta 

Mainonnassa ei saa esiintyä sanoja, jotka viittaavat seksipalveluiden myyntiin tai ostamiseen tai muita vastaavia ilmaisuja. Tuotteita mainostettaessa tulee niitä kuvailla neutraalisti. Mainosten kuvat eivät saa olla liian rohkeita tai muutoin hyvän tavan vastaisia. Mainoksesta tulee käydä ilmi mainostavan yrityksen yhteystiedot, tai mikäli mainos ohjaa verkkosivuille, tulee sivustolta löytyä yrityksen yhteystiedot. 

Maksulliset palvelunumerot 

Palvelua tarjottaessa mainoksessa tulee näkyä puhelun hinta sekä palveluntarjoajat yhteystiedot. 

Lääkemainonta 

Mainonnassa tulee ottaa huomioon Fimean ohjeet. 

Mainonnan syrjivyys 

Mainonta ei saa olla syrjivää sukupuolen, etnisen alkuperän, poliittisen mielipiteen tai uskonnollisen vakaumuksen osalta. Emme julkaise uskonnollista mainontaa. Poikkeuksena esimerkiksi kirkossa järjestettävä konsertit tai muut tapahtumat. 

Ulkomainontaan liittyviä eritysehtoja 

Ulkomainonnan osalta Hilla Group noudattaa Myyntiehdoissa mainittuja mainonnan yleisiä ohjeita sekä kaikkia lakien ja asetusten määräämiä mainonnan ohjeita ja rajoitteita, jotka koskettavat erityisesti julkisilla paikoilla esitettävää ulkomainontaa. Kaikessa kumppaniverkoston kautta tapahtuvassa mainonnassa noudatetaan kumppanin laatimia mahdollisia erikoisehtoja tuotteen tai mainonnan sisällön suhteen. 

TOIMITUSAIKATAULU 

Kunkin palvelun ja tuotteen varausten osalta sovelletaan palvelu- ja tuotekohtaista Hilla Groupin toimitusaikataulua. 

HINNAT JA MAKSUEHDOT 

Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti tuote- ja palvelukohtaisesti. Hilla Group pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinnastoja. 

Hilla Groupilla on oikeus toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sopimuskauden aikana muuttaa hintaa yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Tällöin Hilla Group toimittaa hinnanmuutoksen kirjallisesti Asiakkaalle vähintään 1 kuukausi ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. 

Maksuehto on pääsääntöisesti 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Hilla Group varaa oikeuden muuttaa maksuehtoja. 

Laskutus tapahtuu Hilla Groupin laskutuskäytännön mukaan tuote- ja palvelukohtaisesti. 

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Lisäksi Hilla Groupilla on oikeus periä Asiakkaalta viivästyneeseen maksuun liittyvät perintäkulut. 

ALENNUKSET 

Hilla Group myöntää alennuksia eri perustein. Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, ellei toisin ole sovittu osapuolten kesken. Mahdollinen useamman alennuksen soveltamisjärjestys vaihtelee tuotteen ja palvelun mukaan. 

Alennukseen oikeuttava kirjallinen sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan tuotteen tai palvelun toimittamisen aloittamista. Sopimuksessa on sovittava, mitä tuotteita ja palveluita alennus koskee. 

Mikäli Asiakas jättää noudattamatta sopimusehtoja, pidättää Hilla Group itsellään oikeuden periä saatu alennus takaisin. 

ASIAKKAAN TOIMITTAMAN MATERIAALIN KÄYTTÖOIKEUS JA PALAUTTAMINEN 

Asiakas luovuttaa tilauksen tehtyään Hilla Groupille oikeuden korvauksetta käyttää ja muunnella Asiakkaan luovuttamaa kirjallista tai kuvallista materiaalia tilauksen ja sopimuksen mukaisissa tuotteissa ja palveluissa. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus käyttää kyseistä materiaalia. 

Mikäli Hilla Group katsoo, että on Asiakkaan edun mukaista, eikä Asiakas ole sitä erikseen kieltänyt, on Hilla Groupilla oikeus korvauksetta käyttää ja muunnella Asiakkaan luovuttamaa materiaalia asiakkaan näkyvyyden ja kokemuksen parantamiseksi. Hilla Group pidättää oikeuden hyödyntää Asiakkaan materiaalia eri palveluiden ja tuotteiden käytön seuraamiseen ja analysoimiseen sekä tuotekehitykseen. 

Hilla Group ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaalle tältä saamaansa materiaalia. 

OIKEUS MATERIAALIN JULKAISEMISEN KESKEYTTÄMISEEN 

Hilla Groupilla on oikeus keskeyttää minkä tahansa Asiakkaan materiaalin julkaiseminen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tilanteissa; 

1) Asiakas ei ole maksanut sopimuksen mukaisia maksuja; 

2) Asiakas ei ole noudattanut muita sopimusvelvoitteitaan, eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä korjannut sopimusrikkomustaan; 

3) Asiakas on konkurssissa tai yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, ettei Asiakkaan voida katsoa kykenevän täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan; 

4) Hilla Groupilla on perusteltu syy olettaa, että materiaali voi olla sopimuksen ja erityisesti näiden Myyntiehtojen kohdan 5 (Asiakkaan vastuu toimittamastaan materiaalista) vastaista; 

5) Asiakasta ei tavoiteta jonkin sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi tai; 

6) Hilla Groupilla on muu materiaalin sisältöön perustuva perusteltu syy keskeyttää materiaalin julkaiseminen. 

Hilla Group pyrkii viipymättä ilmoittamaan Asiakkaalle materiaalin julkaisemisen keskeyttämisestä. Materiaalin julkaisemisen keskeyttäminen ei vapauta Asiakasta maksu- tai muista sopimusvelvoitteistaan. 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT 

Mediatuotteet ja -palvelut voivat sisältää ulkopuolisten kolmansien osapuolten palveluita tai tuotteita. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- tai muita ehtoja. 

Kolmannen osapuolen palvelu voidaan linkittää tai muulla tavoin yhdistää Asiakkaan tilaamaan palveluun. Hilla Group ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja tai palveluita eikä Hilla Group vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. 

Hilla Group ei vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, niiden oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, palveluista tai kolmansien ylläpitämien ja hallinnoimien palveluiden toimivuudesta tai tietoturvasta. Hilla Group ei ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen suoraan taikka välillisesti vahingosta tai muusta menetyksestä, joka on aiheutunut Asiakkaalle kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Hilla Group kehottaa Asiakasta perehtymään kolmannen osapuolen palveluiden ja tuotteiden käyttö- ja muihin ehtoihin. 

SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Sopimus voidaan purkaa, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. 

Hilla Groupilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas on konkurssissa, yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa tilanteessa, ettei Asiakkaan voida taloudellisen tilanteen vuoksi katsoa kykenevän suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan. 

Mikäli tilauksen toimittaminen on toistuvasti estynyt ja viivästynyt yli kuukauden ajan Asiakkaasta johtuvasta syystä (esimerkiksi että Asiakasta ei tavoiteta tai Asiakas ei toimita materiaalia), eikä tilausta ole saatu tämän vuoksi edistettyä, on Hilla Groupilla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Hilla Groupilla ei tällöin ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle tilauksesta ennen sopimuksen purkamista suoritettuja maksuja. 

Asiakas on velvollinen korvaamaan Hilla Groupille ennen sopimuksen purkamista aiheutuneet kulut täysimääräisesti. 

Sopimuksen purkauduttua Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Hilla Groupin jo mahdollisesti toimittamia tuotteita ja palveluita. 

YLIVOIMAINEN ESTE 

Mediapalvelut ja -tuotteet toteutetaan force majeure -varauksin eli kaikki ennalta arvaamattomat seikat kuten lakko, tekniset häiriöt sekä muut vastaavat Hilla Groupin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, Hilla Groupista riippumattomat seikat, ovat Hilla Groupin korvausvastuun ulkopuolella. 

VAHINGONKORVAUS 

Hilla Groupin vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikkien sopimuksesta aiheutuvien ja siihen liittyvien vahinkojen osalta ainoastaan välittömiin vahinkoihin ja kuitenkin enintään Asiakkaan sopimuksen perusteella maksamaan määrään. 

Hilla Group ei ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten liikevoiton menetyksestä, liiketoiminnan häiriintymisestä tai muusta kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. 

Asiakas on vastuussa sellaisten velvollisuuksien noudattamisesta, joista se on sopinut jonkin kolmannen osapuolen kanssa. Hilla Group ei ole missään tilanteessa velvollinen ottamaan selvää Asiakkaan velvollisuuksista tai sitoumuksista kolmatta osapuolta kohtaan eikä se näin ollen ole vastuussa, jos tuotteen tai palvelun toimittaminen tai tuottaminen rikkoo sanottuja velvollisuuksia tai sitoumuksia. 

Asiakas vastaa täysimääräisesti Myyntiehtojen, lain, mainonnan sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesta toiminnasta tai laiminlyönnistään ja sen aiheuttamasta vahingosta Hilla Groupille ja kolmansille osapuolille. 

KILPAILEVA MAINONTA 

Hilla Groupilla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta sijoittaa kilpailevien yritysten mainontaa samaan palvelu- tai tuoteosioon. 

Asiakassuhteen luottamuksellisuuden johdosta Hilla Group ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista tai tilauksista. Mikäli kilpailijoiden päällekkäisiä kampanjoita tai muuta mainontaa esiintyy, ei Hilla Groupilla ole velvollisuutta hyvittää näistä Asiakkaalle mitään. 

IMMATERIAALIOIKEUDET 

Kaikki immateriaalioikeudet Asiakkaan toimittamiin materiaaleihin ja mainossisältöihin säilyvät Asiakkaalla. 

Hilla Groupilla on omistusoikeus ja kaikki oikeudet julkaisemiinsa ja valmistamiinsa mediatuotteisiin ja palveluihin sekä niiden osiin. Nämä oikeudet kattavat muun muassa tekijänoikeuden ja muut immateriaalioikeudet. 

Asiakas saa käyttöoikeuden Hilla Groupin Asiakkaalle valmistamaan mediasisältöön, siihen käyttötarkoitukseen, johon mediamateriaali on Asiakkaalle valmistettu. 

Ellei Asiakas ole kirjallisesti toisin ilmoittanut, Hilla Groupilla on oikeus tallentaa ja käyttää Asiakkaan materiaalia esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet- ja extranet-sivuillaan. 

TIETOSUOJA 

Asiakas vakuuttaa ja on vastuussa siitä, että se noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn soveltuvaa tietosuojaa, yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä ja itsesääntelyä. 

Ilman Hilla Groupin etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Asiakas ei ole oikeutettu keräämään Hilla Groupin palveluista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla Hilla Groupin palveluista, niiden käyttäjiä tai käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen. Asiakas saa kuitenkin käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita oman tilauksen tuloksien mittaamiseen. 

Mikäli Asiakas rikkoo tässä mainittuja ehtoja, Hilla Groupilla on oikeus keskeyttää Asiakkaan tilaus, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu, sekä kaikki muut Asiakkaan tilaukset missä tahansa tuotteessa tai palvelussa. 

Asiakas on velvollinen maksamaan tilauksesta täyden hinnan ja korvaamaan Hilla Groupille ja/tai sen muille palveluiden käyttäjille Myyntiehtojen rikkomisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti. 

LUOTTAMUKSELLISUUS 

Hilla Group ja Asiakas sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tiedot, jotka on luottamukselliseksi merkitty tai on muuten sellaiseksi ymmärrettävä. 

Salassapitovelvoite on voimassa 2 vuotta sopimuksen päättymisestä. 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU 

Myyntiehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

Hilla Groupin ja Asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sovintoa ei saavuteta neuvotteluteitse, viedään asia ratkaistavaksi Hilla Groupin tai palvelun ja/tai tuotteen myyneen samaan konserniin kuuluvan yhtiön kotipaikan käräjäoikeuteen. 

EHTOJEN VOIMASSAOLO 

Myyntiehdot tulevat voimaan 1.12.2023 ja korvaavat aikaisemmat Hilla Groupin mediamyyntiä koskevat yleiset ehdot. Nämä Myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi. Hilla Groupilla on milloin tahansa oikeus muuttaa Myyntiehtoja. Uudistettuja ja muutettuja ehtoja sovelletaan Hilla Groupin sopimuksiin uudistettujen ehtojen julkaisemisen jälkeen.