Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Näkyvyyttä puolen Suomen alueelle

Autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi

Halusit­pa näky­vyyt­tä pai­kal­lis­leh­des­sä tai onnis­tu­nut­ta vies­tin­tää laa­jal­le alu­eel­le, niin saat meil­tä kai­ken tarvitsemasi.

Tar­joam­me mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­tar­pei­sii­si kat­ta­vat rat­kai­sut. Media­tuot­teem­me tavoit­ta­vat vii­koit­tain lähes puo­li mil­joo­naa luki­jaa, jon­ka lisäk­si tar­joam­me laa­jan kat­tauk­sen vaih­toeh­to­ja näky­vyy­teen, vies­tin­tään, videoi­hin tai verkkosivuihin.

Kysy lisää. Laa­ja ammat­ti­lais­ten ver­kos­tom­me media­myyn­nis­säm­me aut­taa mie­lel­lään. Kat­so yhteys­tie­dot tääl­tä tai ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomakkeella

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Kaik­ki käte­väs­ti saman katon alta!

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj