Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Digimainonta

Tavoi­ta kulut­ta­jat digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa! Luki­jat vie­rai­le­vat leh­tiem­me verk­ko­si­vuil­la usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä seu­ra­tak­seen pai­kal­li­sia uuti­sia, tari­noi­ta ja ilmiöi­tä. Mai­nos­ta­ja­na tavoi­tat niin nykyi­set kuin myös poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si nopeas­ti verkossa. 

Leh­tien verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tavoi­tat myös liik­keel­lä ole­vat luki­jat, sil­lä jo rei­lus­ti yli puo­let sivus­tol­la kävi­jöis­tä lukee sivu­jam­me äly­pu­he­li­mel­la tai table­til­la. Autam­me mie­lel­läm­me suun­nit­te­le­maan tehok­kaat rat­kai­sut niin mobii­liin kuin desktopiin.

Kainuu ja Koillismaa

Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la digi­taa­li­set mai­nos­rat­kai­sut ovat käy­tös­sä Kai­nuun Sano­mienKoti-Kajaa­niinKuh­mo­lai­senSot­ka­mo-leh­den ja Ylä-Kai­nuun verk­ko­si­vuil­la. Voit mai­nos­taa kat­ta­vas­ti koko Kai­nuus­sa tai vali­ta leh­ti­koh­tai­ses­ti sinul­le sopi­vim­man kohdeyleisön.

Digimainospaikat ja ‑muodot

Paraa­ti
Desk­top: 980 x 400 px
Mobii­li: 300 x 250 px
Pys­ty­pa­raa­ti
Desk­top ja mobii­li: 300 x 600 px
Jät­ti­bok­si
Desk­top: 468 x 400 px
Mobii­li: 300 x 250 px
Bok­si
Desk­top ja mobii­li: 300 x 250 px
Digie­tusi­vu
Desk­top: 600 x 700 px
Mobii­li: 300 x 600 px
Digi­ko­ko­si­vu
Desk­top: 620 x 891 px
Mobii­li: 300 x 431 px

Kainuun hinnasto ja koot

Display-mai­non­nas­sa hin­ta mää­räy­tyy näyt­tö­mää­rän mukaan, joten kam­pan­ja­si kes­to ei vai­ku­ta hin­noit­te­luun. Kam­pan­jat voi­vat olla muu­ta­mas­ta päi­väs­tä use­aan viikkoon. 

Ban­ne­ri­paik­kaCPMDesk­top
(px * px)
Mobii­li
(px *px)
Tie­dos­to­ko­ko
Paraa­ti14 €980 x 400300 x 250100 kt
Mak­si­pa­raa­ti16 €980 x 552 300 x 600100 kt
Paraa­ti­ka­rusel­li16 € 980 x 400300 x 300100 kt/kuva
Video­pa­raa­ti16 € 980 x 400300 x 2504 Mt
16 €980 x 552300 x 2504 Mt
Bok­si10 €300 x 250300 x 250100 kt
Bok­si­ka­rusel­li12 €300 x 250300 x 250100 kt/kuva
Video­bok­si12 €300 x 600300 x 6004 Mt
Bok­si­kuu­tio12 €300 x 300300 x 250100 kt/kuva
Jät­ti­bok­sii10 €468 x 400300 x 250100 kt
Jät­ti­ka­rusel­li12 €468 x 400300 x 250100 kt/kuva
Video­jät­ti­bok­si12 €468 x 400300 x 2505 Mt
Jät­ti­kuu­tio12 €468 x 400300 x 250100 kt/kuva
Aika­pe­rus­tei­set ei näyt­tö­ra­jaa
Digie­tusi­vu600 x 700300 x 350200 kt
Digi­ko­ko­si­vu620 x 891300 x 431200 kt
Digi­vä­li­si­vu850 € / vko
510 €/ 3 vrk
Pys­ty:
1536 x 2008
Vaa­ka:
2048 x 1496
2 aineis­toa yht. 5 Mt,
jois­ta yksi 3 Mt
* CPM tar­koit­taa tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­taa. CPM hin­noi­tel­lut mai­nok­set myy­dään aina sovi­tun näyt­tö­mää­rän mukaisesti. 

Pohjanmaat

Poh­jan­mai­den medioi­den digi­pal­ve­lut kerää­vät yhteen­sä yli 100 000 yksit­täis­tä luki­jaa sekä yli 600 000 sivu­la­taus­ta vii­kos­sa. Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­pa­ve­si-leh­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Kok­ko­la-leh­den, Les­ti­joen, Niva­la-leh­den, Per­hon­jo­ki­laak­son, Pie­tar­saa­ren Sano­mien ja Selän­teen uutis­si­vus­tot tuo­vat ban­ne­ri­nä­ky­vyy­den laa­jal­le alu­eel­le. Halu­tes­sa­si voim­me koh­dis­taa mai­nok­sen vain tie­tyil­le sivuille.

Pohjanmaiden digimainospaikat ja ‑muodot

Paraa­ti
Desk­top: 980 x 400 px
Mobii­li: 300 x 300 px
Pys­ty­pa­raa­ti
Desk­top: 300 x 600 px
Mobii­li: 300 x 600 px
Jät­ti­bok­si
Desk­top: 468 x 400 px
Mobii­li: 300 x 300 px
Mai­nos­mo­du­li 1–6
Desk­top: 300 x 300 px
Mobii­li: 300 x 300 px

Digie­tusi­vu
Desk­top ja mobii­li: 768 x 960 px
Digi­ko­ko­si­vu
Desk­top ja mobii­li: 620 x 891 px
Tik­ke­ri
Desk­top: 600 x 150
Mobii­li: 300 x 150

Aineis­to tulee toi­mit­taa sekä desk­top että mobii­li­koos­sa. Ilmoi­te­tut mitat pikselikoossa.

Tutus­tu poh­jan­mail­le saa­ta­vil­la ole­viin ban­ne­ri­mai­nos­paik­koi­hin havain­ne­ku­vien kaut­ta tästä »

Näköislehden välisivumainonta

Väli­si­vu­mai­nos on print­ti­leh­den sivul­ta näyt­tä­vä mai­nos, jos­sa voit käyt­tää use­aa kuvaa samal­la mai­nos­pai­kal­la. Väli­si­vu­mai­nok­sen saa sekä tilat­ta­vien että ilmais­ja­ke­lu­leh­tien näköis­leh­tiin. Saa­ta­vil­la vain 3 mainospaikkaa/ viik­ko, joten varaat­han kam­pan­ja­si hyvis­sä ajoin. 

Työpaikkailmoitukset rekrykaruselli

Ban­ne­ri­paik­ka työ­paik­kail­moi­tus-karusel­liin ja avoin työ­paik­ka huo­ma­taan var­mas­ti! Lue lisää rek­ry­ka­rusel­lis­ta TÄSTÄ

Lounastori

Lou­nas­to­ri on teho­kas rat­kai­su saa­da ravin­to­la­si lou­nas­lis­tat kaik­kien tie­toi­suu­teen. Lou­nas­to­ri­pal­ve­lus­ta pys­tyt käte­väs­ti tar­kis­ta­maan oman alu­een lou­nas­lis­tat yhdel­lä ker­taa mis­sä ja mil­loin vain!

Lis­tat näky­vät leh­tiem­me uutis­vir­ras­sa ylim­mäi­sil­lä pai­koil­la joka päi­vä klo 10–14, juu­ri kun asiak­kaat miet­ti­vät “mis­sä tänään syö­täi­siin?”. Lis­tat ovat myös jat­ku­vas­ti näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa kpk.fi/lounastori ja lisäk­si mobii­liappli­kaa­tiois­sam­me omal­la kuvakkeellaan. 

Lii­ty mukaan pal­ve­luun! Hin­ta vain 55 € + alv/kk

Saat omat tun­nuk­set pal­ve­luun, jol­loin pää­set itse hal­lin­noi­maan lou­nas­lis­to­ja ja ajan­koh­tai­sia tie­to­ja.
Kysy lisää myynti@hillagroup.fi.

Videobannerit

Herä­tä mai­nok­se­si eloon videol­la. Leh­tiem­me ban­ne­ri­mai­nok­sis­sa voit käyt­tää video­mai­nok­sia. Herä­tä ylei­sön huo­mio liik­ku­val­la kuval­la ja van­git­se luki­jan kat­se videoon. 

Tar­joam­me laa­du­kas­ta aineis­ton val­mis­tus­ta myös video­mai­nok­siin, oli sinul­la sit­ten val­mis muo­kat­ta­va mate­ri­aa­li tai haluat koko­naan uut­ta tuo­tan­toa, me autamme. 

Hinnasto ja koot Keskipohjanmaa, Haapavesi, Kalajokilaakso, Kalajokiseutu, Kokkola, Lestijoki, Nivala, Perhonjokilaakso, Pietarsaaren Sanomat ja Selänne.

Display-mai­non­nas­sa hin­ta mää­räy­tyy näyt­tö­mää­rän mukaan, joten kam­pan­ja­si kes­to ei vai­ku­ta hin­noit­te­luun. Kam­pan­jat voi­vat olla muu­ta­mas­ta päi­väs­tä use­aan viikkoon. 

Huom! Koko sivun, tik­ke­ri- ja paraa­ti­ko­ko­jen mai­nok­set tulee toi­mit­taa sekä desk­top- että mobii­li­koos­sa. Hin­nat alv 0%.

Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­pa­ve­si-leh­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Kok­ko­la-leh­den, Les­ti­joen, Niva­la-leh­den, Per­hon­jo­ki­laak­son, Pie­tar­saa­ren Sano­mien ja Selän­teen uutis­si­vus­ton bannerihinnasto: 

Ban­ne­ri­paik­kaCPM Desk­top
(px * px)
Mobii­li
(px *px)
tie­dos­ton
mak­si­mi-
koko
Tik­ke­ri7 €600 x 150300 x 150199 kt
Paraa­ti14 €980 x 400300 x 300199 kt
Pys­ty­pa­raa­ti10 €300 x 600300 x 600199 kt
Mai­nos­mo­duu­li 1&210 €300 x 300300 x 300199 kt
Mai­nos­mo­duu­li 3&47 €300 x 300300 x 300199 kt
Mai­nos­mo­duu­li 5&6,
sää­mo­duu­li
6 €300 x 300300 x 300199 kt
Jät­ti­boxi10 €468 x 400300 x 300199 kt
Digi­ko­ko­si­vu10 €620 x 891620 x 891199 kt
Aika­pe­rus­tei­set ei näyt­tö­ra­jaa
Digie­tusi­vu768 x 960768 x 960199 kt
Väli­si­vu­mai­nos950 € / vko
570 € / 3 vrk
768 x 960768 x 960199 kt
Rek­ry­ka­rusel­li300 x 300300 x 300199 kt
* CPM tar­koit­taa tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­taa. CPM hin­noi­tel­lut mai­nok­set myy­dään aina sovi­tun näyt­tö­mää­rän mukaisesti. 

Tie­dos­ton koko mak­si­mis­saan 199 kt. Tätä suu­rem­mis­ta tie­dos­tois­ta lisä­hin­ta 2 € / CPM. 

Kysy lisää:

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj