Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Regionline

Region­li­ne on digi­taa­li­nen ver­tais­kaup­pa­paik­ka, jos­sa yksi­tyis­hen­ki­löt voi­vat myy­dä, ostaa ja vuo­kra­ta tuot­tei­ta. Aiem­min Hil­lan Kes­ki­poh­jan­maan alu­een leh­tien verk­ko­si­vu­jen kaut­ta toi­mi­nut pal­ve­lu uudis­tet­tiin tal­vel­la 2023, ja samal­la se irro­tet­tiin itse­näi­sek­si alus­tak­seen osoit­tee­seen www.regionline.fi

Region­li­nen tavoit­tee­na on tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen help­po ja tur­val­li­nen kau­pan­käyn­ti­ko­ke­mus pai­kal­li­ses­ti.  Mai­nos­ta­jil­le se puo­les­taan tar­jo­aa uuden näky­vyys­ka­na­van Hil­lan ver­kos­tos­sa, ja mah­dol­li­suu­den tavoit­taa koh­de­ryh­män­sä tehok­kaas­ti esi­mer­kik­si sijain­tiin tai kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­siin perustuen. 

Region­li­nel­la on Kes­ki­poh­jan­maal­la vakiin­tu­nut ase­ma yhte­nä käy­te­tyim­mis­tä kaup­pa­pai­kois­ta, ja uudis­tuk­sen myö­tä tavoit­tee­na on laa­jen­taa mark­ki­naa myös muu­al­le Suo­meen, alkaen Hil­lan vai­ku­tusa­lueis­ta Kai­nuus­sa ja pohjoisessa.

Miksi kannattaa mainostaa Regionlinessa?

Hinnasto

Display-mai­non­nas­sa hin­ta mää­räy­tyy näyt­tö­mää­rän mukaan, joten kam­pan­ja­si kes­to ei vai­ku­ta hin­noit­te­luun. Kam­pan­jat voi­vat olla muu­ta­mas­ta päi­väs­tä use­aan viikkoon. 

Huom! Kaik­ki mai­nok­set tulee toi­mit­taa sekä desk­top- että mobii­li­koos­sa. Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

Ban­ne­ri­paik­kaHin­ta
CPM
Desk­top
(px x px)
Mobii­li
(px x px)
Tie­dos­ton
mak­si­mi-
koko *
Paraa­ti 114 €980 x 400300 x 300199 kt
Pys­ty­pa­raa­ti 112 €300 x 600300 x 600199 kt
Bok­si 110 €300 x 250300 x 250199 kt
Pys­ty­pa­raa­ti 2 sticky12 €300 x 600300 x 600199 kt
Pys­ty­pa­raa­ti 38 €300 x 600300 x 600199 kt
Paraa­ti 210 €980 x 400300 x 300199 kt

* CPM tar­koit­taa tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­taa. CPM hin­noi­tel­lut mai­nok­set myy­dään aina sovi­tun näyt­tö­mää­rän mukaisesti. 

Kysy lisää media­myy­jäl­tä­si tai ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomakkeella

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj