Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Keskipohjanmaa

Kes­ki­poh­jan­maa jul­kais­taan vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä, ja se on elin­voi­mai­nen moni­puo­li­nen maa­kun­ta­leh­ti, jota lukee päi­vit­täin noin 75 000 ihmis­tä Kok­ko­lan, Pie­tar­saa­ren ja Yli­vies­kan mark­ki­na-alueil­la. Leh­den roo­li kau­pal­li­se­na vies­tin­vie­jä­nä on ver­taan­sa vail­la. Vah­vas­ti uuti­sel­li­nen ja tuo­re Kes­ki­poh­jan­maa pitää ajan tasal­la niin oman alu­een asiois­ta kuin maan ja maa­il­man menos­ta. Samal­la se on inhi­mil­li­nen mie­li­pi­de-leh­ti: tilaa kes­kus­te­lul­le ja sen ruok­ki­mi­sel­le löy­tyy päivittäin.

Kes­ki­poh­jan­maa-leh­den pää­toi­mi­paik­ka sijait­see Kok­ko­las­sa. Lisäk­si leh­del­lä on alue­toi­mi­tuk­set Haa­pa­jär­vel­lä, Kala­joel­la, Pie­tar­saa­res­sa, Vete­lis­sä, Kan­nuk­ses­sa, Niva­las­sa ja Ylivieskassa. 

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kes­ki­poh­jan­maa jul­kais­taan seit­se­mä­nä päi­vä­nä vii­kos­ta.

Kes­ki­poh­jan­maan poik­keus­päi­vät vuon­na 2022:

lau­an­tai 1.1 Näköis­leh­ti ilmes­tyy. Print­ti ei ilmes­ty.
per­jan­tai 7.1. leh­ti ei ilmes­ty
lau­an­tai 16.4. leh­ti ei ilmes­ty
sun­nun­tai 17.4. Näköis­leh­ti ilmes­tyy. Print­ti ei ilmes­ty.
maa­nan­tai 18.4. leh­ti ei ilmes­ty
maa­nan­tai 2.5. leh­ti ei ilmes­ty
per­jan­tai 27.5. leh­ti ei ilmes­ty
per­jan­tai 24.6. Näköis­leh­ti ilmes­tyy. Print­ti ei ilmes­ty.
lau­an­tai 25.6. leh­ti ei ilmes­ty
sun­nun­tai 26.6. leh­ti ei ilmes­ty
sun­nun­tai 6.11. leh­ti ei ilmes­ty
kes­ki­viik­ko 7.12. Näköis­leh­ti ilmes­tyy. Print­ti ei ilmes­ty.
sun­nun­tai 25.12. leh­ti ei ilmes­ty
maa­nan­tai 26.12. leh­ti ei ilmesty 


Leh­den levik­kia­lue: Ala­vies­ka, Evi­jär­vi, Haa­pa­jär­vi, Haa­pa­ve­si, Hal­sua, Kala­jo­ki, Kan­nus, Kaus­ti­nen, Kok­ko­la, Kruu­nu­pyy, Kär­sä­mä­ki, Les­ti­jär­vi, Luo­to, Meri­jär­vi, Niva­la, Niva­la, Oulai­nen, Peder­sö­re, Per­ho, Pier­tar­saa­ri, Pyhä­jo­ki, Pyhä­jär­vi, Reis­jär­vi, Sie­vi, Sie­vi, Toho­lam­pi, Uusi­kaar­le­pyy, Vete­li, Ylivieska

AINEISTON AIKATAULUT
Val­miit aineis­tot: jul­kai­sua edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä klo 12.00 men­nes­sä
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 12.00 mennessä

Aineis­tot: aineisto@kpk.fi

Ota yhteyt­tä:

Kir­si Panu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 127 8803
kirsi.panula@hillagroup.fi

Ans­si Mäke­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2061
anssi.makela@hillagroup.fi

Tom Fri­lund
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 353 5228
tom.frilund@hillagroup.fi

Rit­va Myl­ly­mä­ki
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 598 2033
ritva.myllymaki@hillagroup.fi

Pos­tio­soi­te: PL 45, 67101 Kok­ko­la
Käyn­tio­soi­te: Media­kul­ma, Ran­ta­ka­tu 10, 67100 Kok­ko­la
Avoin­na: ma-pe klo 9–15

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16

Media­sih­tee­ri: 020 750 4476, mediasihteeri@kpk.fi

Tutus­tu Kes­ki­poh­jan­maa-leh­teen »Koko alueen kattavat julkaisut

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj