Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hillan kesälehdet kypsyvät touko-kesäkuussa ja ovat poimittavissa läpi kesän — Pietarsaaresta Inariin

Hil­lan kesä­leh­det ja mat­kai­lu­jul­kai­sut tavoit­ta­vat pai­kal­li­sil­la ja ajan­koh­tai­sil­la sisäl­löil­lään kesä­suun­ni­tel­mia teke­vät. Kesä­leh­tien elin­kaa­ri on pit­kä, sil­lä jul­kai­suun pala­taan useam­man ker­ran ja ne tavoit­ta­vat myös alu­eel­le mat­kus­ta­vat, sil­lä kesä­leh­det ovat teli­ne­jaos­sa kau­den ajan.

  • Mik­si mai­nos­taa kesä­leh­des­sä?
  • Saat mai­nok­sel­le­si tois­toa, sil­lä kesä­leh­teä lue­taan moneen kertaan.
  • Tavoi­tat pai­kal­li­set sekä ulko­paik­ka­kun­nil­ta tule­vat lomalaiset.
  • Kesä­leh­ti on mie­le­käs­tä luke­mis­ta ja toi­mii ins­pi­raa­tio­na kesäsuunnitelmille.
  • Leh­det ovat myös ver­kos­sa kaik­kien luettavissa.
  • Kesä­leh­det tavoit­ta­vat myös hei­dät, jot­ka eivät lue leh­tiä säännöllisesti.

Matkailujulkaisujen kesä 2023:

Jul­kai­suJul­kai­su­päi­väPai­nos­mää­rä
Saa­ri­se­län Sanomat10.5.202310 000
Kemi­jär­vi News16.5.202322 000
Erä-Kai­nuu25.5.202340 000
Vuo­kat­ti­News2.6.202340 000
Levi­Nyt!8.6.20234 000
Kesä­leh­ti Aal­to (Kala­jo­ki­seu­tu)8.6.20235 000
Kesä-Kuh­mo9.6.20238 000
Kul­ta-Lapin Kesä12.6.202325 000
Tun­tu­ri-Lapin Kesä12.6.202330 000

Hillan lehtien kesälehdet

Jul­kai­suJul­kai­su­päi­väTavoit­ta­vuus
Niva­lan kesälehti1.6.202315 000
Haa­pa­ve­den kesä8.6.202312 000
Kesä-Ässä (Pie­tar­saa­ren Sanomat)14.6.202315 000
Kesä­Per­his (Per­hon­jo­ki­laak­so)15.6.202318 000
Kes­ki­poh­jan­maan kesälehti8.6.202385 000
Kala­jas­kan kesälehti31.5.202323 500
Kesä­teat­te­rit ja tapah­tu­mat ‑lii­te
(Ylä-Kai­nuu, Kuh­mo­lai­nen, Sot­ka­mo-leh­ti, Kuusa­mon Seu­tu ja Kai­nuun Sanomat)
15.6.2023118 000

Vinkkimme kesämainostajalle:

  • Herä­tä kiin­nos­tus sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la. Main­osar­tik­ke­li on oiva vaih­toeh­to perin­tei­sel­le print­ti­mai­nok­sel­le myös kesä­leh­des­sä ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ker­toa enem­män tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Lue lisää tääl­tä. https://mainostajalle.hillagroup.fi/ajankohtaista/tehosta-myyntia-sisaltomarkkinoinnilla/
  • Rikas­ta kesä­mark­ki­noin­tia ja kas­va­ta tois­toa ulko­mai­non­nal­la. Vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty­jen tei­den var­sil­la ja kau­pun­kien kes­kus­tois­sa sijait­se­vil­la ulko­mai­nos­tau­luil­lam­me kas­va­tat mark­ki­noin­ti­si tavoit­ta­vuut­ta. Kat­so kaik­ki tau­lum­me tääl­tä. https://mainostajalle.hillagroup.fi/palvelumme/digitaulu-big24/
  • Pyy­dä paket­ti­tar­jous. Asian­tun­te­vat myyn­ti­pääl­lik­köm­me aut­ta­vat valit­se­maan par­hai­ten tar­pei­ta­si vas­taa­van näky­vyys­rat­kai­sun ja kokoa­vat toi­mi­van kokonaisuuden.

Kysy lisää media­myy­jäl­tä­si tai ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomakkeella.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj