Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kasvata myyntiä sisältömarkkinoinnilla

Natii­vi­mai­non­ta on yksi eni­ten kas­va­vis­ta mainosmuodoista.

Natii­vi­mai­non­ta on digi­taa­li­ses­sa medias­sa jul­kais­tu kau­pal­li­nen artik­ke­li, joka on luon­te­va osa verk­ko­si­vus­ton muu­ta sisäl­töä. Perin­tei­sen hin­ta- tai tuo­te edel­lä toi­mi­van mai­non­nan sijaan, natii­vi­mai­non­ta tar­jo­aa koh­de­ryh­mäl­leen uut­ta tie­toa, neu­vo­ja tai viih­dyt­tä­vää sisäl­töä hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väs­sä muo­dos­sa. Mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta natii­vi­mai­non­ta on erin­omai­nen tapa kas­vat­taa tuot­teen, pal­ve­lun tai brän­din tun­net­tuut­ta ja herät­tää luki­jan mielenkiinto.

Natiivimainonta voi olla esimerkiksi

 • Asia­kas­ko­ke­mus/-tari­na
 • Kiin­nos­ta­va uutinen
 • Hen­ki­lö­jut­tu
 • Ohje tuot­teen tai pal­ve­lun käyttöön
 • Asia­kas­ky­se­ly
 • Vink­ki­lis­ta

Natiivimainonta verkkosivullamme voi sisältää mm.

 • Teks­tiä ja kuvia
 • Video­si­säl­töä
 • Link­ke­jä
 • Kyse­ly­lo­mak­keen

Hilla Groupin mediassa julkaistu natiivimainoksesi

 • on tut­ki­tus­ti lue­tus­sa ja luo­tet­ta­vas­sa ympäristössä
 • sekä laa­duk­kaas­ti tuo­tet­tu­jen sisäl­tö­jen keskellä
 • luki­joi­den mää­rä on mitattavissa
 • kas­vat­taa verk­ko­si­vu­je­si hakukonenäkyvyyttä
 • säi­lyy ver­kos­sa niin kau­an kuin haluat

Verk­ko­si­vuil­la jul­kais­ta­vien natii­vi­mai­nos­ten lisäk­si jul­kai­sem­me myös perin­tei­siä main­osar­tik­ke­lei­ta kai­kis­sa Hil­la Grou­pin print­ti­me­diois­sa. Tar­joam­me myös apua sisäl­lön tuo­tan­toon ja suun­nit­te­luun asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Lue lisää sisäl­tö­mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suuk­sis­tam­me täältä.

Kehitystyö näkyväksi sisältömarkkinoinnilla

Kaus­ti­sen Seu­tu­kun­ta, on käyt­tä­nyt pai­kal­lis­leh­dis­sä ja verk­ko­si­vuil­la jul­kais­ta­via main­osar­tik­ke­lei­ta osa­na mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään­sä ja uusin verk­koar­tik­ke­li jul­kais­tiin­kin vii­me vii­kol­la. Seu­tu­kun­nan tie­dot­ta­ja Anu Kaup­pi­la ker­too koke­muk­sis­taan seuraavasti:

“Kaus­ti­sen seu­tu­kun­nan teh­tä­vä on kehit­tää yhteis­tä aluet­tam­me. Luom­me yhteis­työl­lä alu­eel­lem­me elin­voi­maa ja hyvin­voin­tia.  Main­osar­tik­ke­lei­ta käy­täm­me teh­däk­sem­me näky­väk­si työ­tä, jol­la edis­täm­me koti­seu­tum­me kehit­ty­mis­tä ja kas­vua koh­ti tule­vai­suu­den kes­tä­vää ja tur­val­lis­ta elä­mis­tä ja yrit­tä­mis­tä.  Main­osar­tik­ke­lit on help­po lin­kit­tää koti­si­vuil­lem­me ja someen, ja sitä kaut­ta vie­lä lisä­tä näkyvyyttä.”

Tutus­tu Kaus­ti­sen Seu­tu­kun­nan uusim­paan natii­vi­mai­nok­seen tääl­tä.

Haluat­ko kuul­la lisää sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta?
Jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj