Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Yrittäjyys

Jul­kai­sem­me yrit­tä­jyy­teen liit­ty­viä tee­mo­ja jul­kai­suis­sam­me, kat­so aika­tau­lut sivun alahelmasta.

Leh­ti­mai­nos tar­jo­aa laa­jaa, mut­ta koh­den­net­tua näky­vyyt­tä luo­tet­ta­vas­sa ympä­ris­tös­sä. Pai­ne­tun leh­den elin­kaa­ri on pit­kä ja sii­hen pala­taan useam­man ker­ran.

Toteu­tam­me myös nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vän Kes­ki-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät ‑leh­den yhteis­työs­sä yrit­tä­jä­jär­jes­tön kans­sa. Leh­ti jae­taan Kes­ki­poh­jan­maan muka­na tilaa­jil­le sekä kai­kil­le alu­een yrit­tä­jä­jär­jes­tön yrit­tä­jil­le. (Jou­lu­kuus­sa 2022 ilmes­ty­neen edel­li­sen leh­den digiversio »)

Perin­tei­sen leh­ti­mai­non­nan ohel­la sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa ins­pi­raa­tio­ta kuvien ja tari­noi­den avul­la laa­jem­min kuin perin­tei­nen mai­non­ta. Ver­kos­sa jul­kais­tuun natii­vi­mai­nok­seen voit upot­taa myös videoi­ta tai ään­tä ja run­saam­min kuvia. 

Mainonta huomataan parhaiten lehdistä

Läh­de: Kär­ki­me­dian osto­pro­ses­si­tut­ki­mus 12/2020
Jul­kai­su­päi­väJul­kai­suTavoit­ta­vuuslisä­tie­to
15.2.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000KP Yrit­tä­jä­leh­ti
21.4.2023Kala­jo­ki­laak­so25 000Yrit­tä­jä­voi­ma
18.5.2023Les­ti­jo­ki16 000Yrit­tä­jyys ja peu­ku­ta paikallista
14.6.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000KP Yrit­tä­jä­leh­ti
7.9.2023Kala­jo­ki­seu­tu17 000Yrit­tä­jä
13.9.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000KP Yrit­tä­jä­leh­ti
14.9.2023Les­ti­jo­ki16 000Yrit­tä­jyys ja peu­ku­ta paikallista 
4.10.2023Luo­teis-Lap­pi,
Enon­te­kiön Sano­mat,
Kit­ti­lä­leh­ti,
Som­pio,
Ina­ri­lai­nen,
Meän Tor­nion­laak­so,
Koti-Lap­pi,
Koti­kul­mil­ta,
Kuusa­mon Seutu 
109 000Yrit­tä­jä
5.10.2023Haa­pa­ve­si-leh­ti12 000Yrit­tä­jä
11.10.2023Kala­jas­ka20 000Yrit­tä­jä­voi­ma
25.10.2023Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Root­to­ri, yri­tys- ja teollisuusliite
13.12.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000KP Yrit­tä­jä­leh­ti

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään juuri sinun tarpeisiisi sopivin ratkaisu.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj