Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tavoita alueen äänestäjät

Valit­se kump­pa­nik­si aidos­ti pai­kal­li­nen näky­vyys. Hil­lan leh­det, digi­pal­ve­lut ja ulko­mai­nos­tau­lut ovat alu­een­sa yli­voi­mai­sin tapa tavoit­taa äänes­tä­jät. Ne tar­joa­vat vaa­li­vies­til­le­si luo­tet­ta­van, tur­val­li­sen ja uskot­ta­van ympäristön. 

Tar­joam­me kaik­keen pre­si­den­tin­vaa­li­mai­non­taan 30 % alennuksen. 

Kysy lisää oman alu­ee­si myy­jäl­tä tai myynti@hillagroup.fi


Koh­dis­ta vies­ti­si sin­ne, mis­sä äänes­tä­jät ovat.

Luotetun tiedon äärellä vaaliviesti puree

Suu­rin osa äänes­tä­jis­tä seu­raa uuti­sia ja poliit­tis­ta kes­kus­te­lua nime­no­maan pai­kal­li­sis­ta mediois­ta. Suo­ma­lai­sis­ta 80 % pitää sano­ma­leh­tiä luo­tet­ta­van tie­don läh­tee­nä. Luo­te­tun median mat­kas­sa vaa­li­mai­nok­set­kin erot­tu­vat edukseen.

Sano­ma­leh­ti (pai­net­tu ja digi­taa­li­nen) on avai­na­se­mas­sa, kun hae­taan tie­toa omaan äänes­tys­pää­tök­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Sik­si on tär­keä vali­ta sano­ma­leh­ti mainosalustaksi.

Digi­mai­non­ta leh­tien alus­toil­la on luo­tet­ta­vaa, tur­val­lis­ta ja teho­kas­ta. Oma kam­pan­ja siis kan­nat­taa raken­taa mah­dol­li­sim­man tavoit­ta­vak­si pai­ne­tun ja näköis­leh­den sekä digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen avulla.


Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti aut­taa sinua ker­to­maan enemmän.

Monipuoliset ratkaisut

Lii­te­leh­det ja sisältömarkkinointi

Leh­ti­mai­non­taa voi täy­den­tää liit­tei­den tai sisäl­tö­mark­ki­noin­nin avul­la. Liit­tees­sä voi­daan ker­toa ehdok­kaan tavoit­teis­ta ja aja­tuk­sis­ta­si tar­kem­min ja laa­jem­min kuin lehtimainoksessa.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti eli mai­nos­ta­jan artik­ke­li tuo mai­nos­vies­ti­si osak­si leh­den uutis­vir­taa. Artik­ke­lin avul­la voi­daan ker­toa ehdok­kaas­ta ja hänen tavoit­teis­ta juu­ri sii­tä näkö­kul­mas­ta kuin on merkityksellistä. 


Näy luotetussa mediassa 

Pai­net­tuun sanaan luo­te­taan! Ei ole saman­te­ke­vää mis­sä näyt. Kan­sal­li­sen Media­tut­ki­muk­sen (KMT 2022) mukaan 80 % pitää sano­ma­leh­tiäm­me luo­tet­ta­va­na ja jopa 94 % luki­jois­tam­me löy­tää niis­tä tie­dot pai­kal­li­sis­ta asioista.

Vaa­leis­sa äänes­tä­jät luot­ta­vat sano­ma­leh­teen tiedonlähteenä. 

Vuo­sien 2014–2023 välil­lä suo­ma­lais­ten sano­ma­leh­tien mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä yhteis­kun­nal­lis­ten asioi­den ja demo­kra­tian edis­tä­jä on pitä­nyt mer­kit­tä­vä­nä 77–83 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Vuo­den 2023 tulos oli kaik­kien aiko­jen kor­kein, 83 pro­sent­tia. (Läh­de: Iro Research Oy:n Tuhat suo­ma­lais­ta ‑tut­ki­mus)

Mainospaikkamme tavoittavat viikossa yli puoli miljoonaa lukijaa!

Maa­kun­ta­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus*ilmes­ty­mis­päi­vät
Kes­ki­poh­jan­maa85 000 ti-la
Kai­nuun Sanomat58 000 ti-la
Pai­kal­lis­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Enon­te­kiön Sano­mat 1 800 (jake­lu)joka­toi­nen ke
Haa­pa­ve­si12 000 to
Ina­ri­lai­nen10 000 ke
Kala­jo­ki­laak­so25 000 pe
Kala­jo­ki­seu­tu17 000to
Kit­ti­lä­leh­ti7 000ke
Kuh­mo­lai­nen15 000ti, pe
Les­ti­jo­ki16 000 to
Luo­teis-Lap­pi8 000ke
Meän Tor­nion­laak­so7 000 ke
Niva­la15 000 to
Per­hon­jo­ki­laak­so18 000to
Som­pio8 000ke
Sot­ka­mo-leh­ti16 000ti, pe
Ylä-Kai­nuu14 000ti, to
Läh­de: KMT 2022
Kau­pun­ki­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Kala­jas­ka20 000ke
Kok­ko­la42 000ke
Koti-Kajaa­ni27 000ke
Koti­kul­mil­ta42 000ke
Koti-Lap­pi11 000ke
Kuusa­mon Seu­tu15 000 (jake­lu)ke
Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000ke
Selän­ne6 000ke
Läh­de: KMT 2022
Ulko­mai­nos­tau­lutautoa/vrkkuva­ko­ko
Kajaa­ni, Kaup­pa­ka­tu ja Koivukoskenkatu1280 x 720 px
Kala­jo­ki, keskusta6 000576 x 336 px
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000448 x 256 px
Kala­jo­ki, Hiek­ka­sär­kät 6x pylväsnäytöt228 x 456 px
Kan­nus, Kajaa­nin­tie (2‑puolinen)5 000360 x 200 px
Kaus­ti­nen, keskusta11 000576 x 336 px
Kemi­jär­vi3 000384 x 256 px
Kok­ko­la, Ete­lä­väy­lä (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Kok­ko­la, Jyväs­ky­län­tie (Vt 13)10 500576 x 336 px
Kok­ko­la, Mediakulma4 000 (hlö/vrk)640 x 640 px
Kok­ko­la, Vaasantie6 500576 x 336 px
Kuusa­mo, Kuusa­mon Seu­dun ikkuna640 x 320 px
Per­ho3 000576 x 320 px
Pudas­jär­vi4 200576 x 320 px
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000336 x 192 px
Sot­ka­mo, 6‑tie3 000576 x 320 px
Yli­vies­ka, Savon­tie (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Läh­de: Tra­fi 2023

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si tai myynti@hillagroup.fi

Voit myös jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön alla ole­val­la lomakkeella

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj