Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Oma lehti tai esite? — Toteutamme oman julkaisusi ideasta jakeluun saakka

Mitä jos tavoit­tai­sit oman koh­de­ryh­mä­si omal­la leh­del­lä tai esitteellä?

Hyvä asia­kas­leh­ti muo­dos­tuu laa­duk­kaas­ti toteu­te­tus­ta sisäl­lös­tä ja miel­lyt­tä­väs­tä brän­din kans­sa yhte­ne­väs­tä ulkoa­sus­ta.
Asia­kas­leh­ti voi olla sekä infor­ma­tii­vi­nen että viih­dyt­tä­vä. Sen teh­tä­vä­nä on jakaa tie­toa yri­tyk­sen tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta mie­len­kiin­toi­sel­la taval­la. Par­haim­pia asia­kas­leh­tiä odo­te­taan ja ne syn­nyt­tä­vät kes­kus­te­lua sekä akti­voi­vat kuluttajia. 

Yhdes­sä suun­ni­tel­tu­jen jut­tuai­hei­den ja sisäl­tö­jen avul­la voi­daan hel­pos­ti ker­toa yri­tyk­sen arvois­ta ilman, että sisäl­tö vai­kut­taa pääl­le­lii­ma­tuil­ta tai mai­non­nal­ta. Kun luki­ja voi samais­tua leh­den tari­noi­hin niis­tä jää häneel­le vah­vem­pi muis­ti­jäl­ki kuin mainonnasta. 

Miksi asiakaslehti?


Vaivaton tapa toteuttaa oma lehti

Meil­tä saat leh­den tai esit­teen avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la eli ideois­ta aina jake­luun asti.

Kaik­ki mate­ri­aa­li, mitä esit­tei­siin tai asias­kas­leh­tiin teh­dään on asiak­kaan vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä muu­al­la­kin, esi­mer­kik­si omil­la verk­ko­si­vuil­la tai somekanavissa.

Tutus­tu toteut­ta­miim­me lehtiin:

OP Kes­ki-Poh­jan­maan Yri­tys­tä! — Jaet­tiin kai­kil­le pan­kin toi­mia­lu­een asukkaille.

Siba­nye Stillwa­ter Keli­be­rin asu­kas­leh­ti — Jaet­tiin mm kai­kil­le kok­ko­la­lai­sil­le ja kaustislaisille.

Niva­lan kau­pun­gin tie­do­tus­leh­ti - Jaet­tiin niva­la­lais­ten lisäk­si laa­jas­ti myös lähi­kun­tien asukkaille.

Ina­rin kun­nan asu­kas­leh­ti — Jaet­tiin kai­kil­le inarilaisille

Les­ti­jär­ven tuu­li­puis­to — Tuu­li­voi­mayh­tiö OX2:lle tuot­ta­mam­me leh­ti — Jaet­tiin kai­kil­le les­ti­jär­vi­sil­le sekä naa­pu­ri­kun­tien asukkaille

Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj