Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Sotkamo-lehti

2 ker­taa vii­kos­sa jul­kais­ta­va, tilat­ta­va paikallislehti

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Sot­ka­mo-leh­ti jul­kais­taan tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin.

Pai­ne­tun leh­den poik­kea­vat jul­kai­su­päi­vät 2022: 28.12.
Leh­teä ei jul­kais­ta 6.12.

Pai­ne­tun leh­den poik­kea­vat jul­kai­su­päi­vät 2023:
to 5.1. lop­piai­nen
to 6.4. pää­siäi­nen
ke 12.4. pää­siäi­nen
ke 3.5. vap­pu
to 22.6. juhan­nus
ti 26.12. ei jul­kais­ta

Leh­den levik­kia­lue: Sotkamo

AINEISTON AIKATAULUT
Vedos­tet­ta­vat ja val­miit aineis­tot: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 12.00 mennessä

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Miia Väi­sä­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 438 0786
miia.vaisanen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kai­nuun­tie 18 88600 Sot­ka­mo
Toi­mis­to avoin­na per­jan­tai­sin klo 9–11 ja 12–15. (1.8. alkaen tiis­tai­sin).
Kesäl­lä 6.6.–31.7.2022 toi­mis­to sul­jet­tu.

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.


Tutus­tu Sotkamo-lehteen»


Kai­nuun Sano­mien, Kuh­mo­lai­sen, Sot­ka­mo-leh­den ja Ylä-Kai­nuun yhtei­sil­lä tee­ma­leh­dil­lä 2022 ja mai­nos­liit­teil­lä tavoi­tat nykyi­set ja uudet asiak­kaa­si koko Kai­nuun alu­eel­la. Saat mai­nok­se­si kaik­kiin nel­jään leh­teen yhdel­lä hin­nal­la! Tee­ma­leh­tien ja mai­nos­liit­tei­den yhtey­des­sä voit hyö­dyn­tää myös digimainontaa.

Mai­nos­lii­teJul­kai­su­päi­vä
Lii­ken­neti 13.9.
Lii­ken­neti 11.10.
Kotiti 15.11.
Tee­maJul­kai­su­päi­vä
Kesä­teat­te­ritti 28.6.
Erä, ret­kei­ly, hyvinvointiti 24.8.
Met­sä (hyö­ty, virkistys)ti 6.9.
Pik­ku­jou­lutti 20.9.
Kotiti 18.10.
Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj