Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Sompio

Som­pio on Sodan­ky­län pai­kal­lis­leh­ti. Sen avul­la pysyt par­hai­ten peril­lä Sydän-Lapin ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, ihmi­sis­tä ja ilmiöis­tä. Tar­joam­me moni­puo­li­ses­ti näkö­kul­mia, tilaa kes­kus­te­lul­le ja haluam­me osal­tam­me tukea alu­een elin­voi­mai­suut­ta. Ensim­mäi­nen Som­pio ilmes­tyi vuon­na 1978. Leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na toi­mii Eli­na Mela­mies. Som­pio jae­taan tilaa­jil­le keskiviikkoisin.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Som­pion jul­kai­su­päi­vä on keskiviikko.

Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät vuon­na 2023:
tors­tai 13.4., Ei jul­kais­ta vii­kol­la 27 ja 52. 

Leh­den levik­kia­lue: Sodankylä

Ilmoi­tus­va­rauk­set ja aineis­tot: jul­kai­su­vii­kon maa­nan­tai­na klo 10. 
Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset@sompio.fi

Pyy­dä tar­jous tai kysy lisää:

Elii­sa Lin­tu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 322 3849
eliisa.lintula@hillagroup.fi

Osoi­te: Jää­me­ren­tie 18, 99600 Sodan­ky­lä
Toi­mis­to avoin­na Ma-Ke 9–15

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj