Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kuhmolainen

Kuh­mo­lai­nen on vuon­na 1959 perus­tet­tu Kuh­mos­sa kah­des­ti vii­kos­sa jul­kais­ta­va sitou­tu­ma­ton paikallislehti.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kuh­mo­lai­nen jul­kais­taan tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin.
Paine­tun leh­den poik­kea­vat jul­kai­su­päi­vät 2023: 14.4., 20.4., 23.6., 28.12.
Leh­teä ei jul­kais­ta 6.12.

Pai­ne­tun leh­den poik­kea­vat jul­kai­su­päi­vät 2023:
to 5.1. lop­piai­nen
to 6.4. pää­siäi­nen
ke 12.4. pää­siäi­nen
ke 3.5. vap­pu
to 22.6. juhan­nus
ti 26.12. ei julkaista 

Leh­den levik­kia­lue: Kuhmo

Aineis­to­jen aika­tau­lut:
Val­miit aineis­tot: jul­kai­sua edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä klo 12.00 men­nes­sä
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 12.00 men­nes­sä

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Eine Kota­maa
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 3155849
eine.kotamaa@hillagroup.fi

Osoi­te: Kai­nuun­tie 103 88900 Kuh­mo
Toi­mis­to avoin­na tiis­tai­sin klo 9–11 ja 12–15. (Kesäl­lä 6.6.–12.8.2022 toi­mis­to suljettuna.)

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Kuhmolaiseen »

Kai­nuun Sano­mien, Kuh­mo­lai­sen, Sot­ka­mo-leh­den ja Ylä-Kai­nuun yhtei­sil­lä tee­ma­leh­dil­lä 2022 ja mai­nos­liit­teil­lä tavoi­tat nykyi­set ja uudet asiak­kaa­si koko Kai­nuun alu­eel­la. Saat mai­nok­se­si kaik­kiin nel­jään leh­teen yhdel­lä hin­nal­la! Tee­ma­leh­tien ja mai­nos­liit­tei­den yhtey­des­sä voit hyö­dyn­tää myös digimainontaa.

Mai­nos­lii­teJul­kai­su­päi­vä
Lii­ken­neti 13.9.
Lii­ken­neti 11.10.
Kotiti 15.11.
Tee­maJul­kai­su­päi­vä
Kesä­teat­te­ritti 28.6.
Erä, ret­kei­ly, hyvinvointiti 24.8.
Met­sä (hyö­ty, virkistys)ti 6.9.
Pik­ku­jou­lutti 20.9.
Kotiti 18.10.
Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj