Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Inarilainen

Ina­ri­lai­nen on Ina­rin ja Uts­joen oma pai­kal­lis­leh­ti sekä alu­een lue­tuin ja luo­te­tuin media. Pai­kal­lis­leh­ti on mai­nos­ka­na­va, joka tavoit­taa tehok­kaim­min alu­een kulut­ta­jat ja yri­tyk­set. Ina­ri­lai­nen lue­taan tar­koin kan­nes­ta kanteen!

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Ina­ri­lai­nen jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Leh­des­sä on 6 palstaa.

Poik­keus­päi­vät vuon­na 2022: to 20.1, viik­ko 27 ja 52 leh­ti ei ilmes­ty
Leh­den levik­kia­lue: Ina­ri ja Utsjoki

Aineis­tot: Ilmes­ty­mis­vii­kon maa­nan­tai­na klo 15.
Aineis­to-osoi­te: Ilmoitukset@inarilainen.fi

Ota yhteyt­tä:

Vesa Mus­to­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 191 9919
vesa.mustonen@hillagroup.fi

Osoi­te: Piis­kun­tie 1, 99800 Iva­lo
Avoin­na: Ma-Ke 9–15

Tutus­tu Inarilaiseen »

Tee­mat, liit­teet peit­to ja lisä­ja­ke­lut 2022

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj