Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Inarilainen

Ina­ri­lai­nen on Ina­rin ja Uts­joen oma pai­kal­lis­leh­ti sekä alu­een lue­tuin ja luo­te­tuin media. Pai­kal­lis­leh­ti on mai­nos­ka­na­va, joka tavoit­taa tehok­kaim­min alu­een kulut­ta­jat ja yri­tyk­set. Ina­ri­lai­nen lue­taan tar­koin kan­nes­ta kanteen!

(KMT 2023) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Ina­ri­lai­nen jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.

Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät vuon­na 2023: tors­tai 13.4., tors­tai 7.12. ei jul­kais­ta vii­kol­la 27 ja 52.
Leh­den levik­kia­lue: Ina­ri ja Utsjoki

Ilmoi­tus­va­rauk­set ja aineis­tot: jul­kai­sua edel­tä­vä­nä maa­nan­tai­na klo 10.
Aineis­to-osoi­te: Ilmoitukset@inarilainen.fi

Ota yhteyt­tä:

Elii­sa Lin­tu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 322 3849
eliisa.lintula@hillagroup.fi

Osoi­te: Piis­kun­tie 1, 99800 Iva­lo
Avoin­na: Ma-Ke 9–15

Tutus­tu Inarilaiseen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj