Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Puolen Suomen näkyvyys

Mak­sul­lis­ta sisäl­töä leh­des­tä ja ver­kos­ta luke­vat asiak­kaam­me ovat sitou­tu­nei­ta mei­hin ja tar­joa­miim­me sisäl­töi­hin. Kaut­tam­me luet­tu mai­nos on osa tuo­tet­ta, jon­ka asiak­kaam­me ovat valin­neet ja tilan­neet. Tilat­tu leh­ti lue­taan aina ja kau­pun­ki­leh­tien vah­va peit­to ja tut­ki­mus­ten mukaan vah­va sitou­tu­mi­nen aut­ta­vat sinua löy­tä­vät alu­eel­li­ses­ti laa­jan kohderyhmän.

Kiin­nos­ta­vat uuti­set, taus­ta­tie­dot ja elä­myk­set löy­tä­vät luki­jan­sa, sil­lä ne saa­vat vii­kos­sa jopa puo­li mil­joo­na lukukertaa!

Luo­tet­ta­van sisäl­lön mat­kas­sa mark­ki­noin­ti­vies­tit­kin erot­tu­vat eduk­seen. Sik­si voim­me­kin tar­jo­ta mediois­sam­me alu­een tehok­kaim­mat mai­nos­ka­na­vat, joi­hin ilmoit­ta­jat saa­vat meil­tä halu­tes­saan niin moni­ka­na­vai­set rat­kai­sut kuin markkinointipalvelutkin. 

Haluat­ko apua kam­pan­ja­si rakentamiseen? 

Mikä kana­vis­ta sopi­si par­hai­ten tar­pei­sii­si? Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö, niin autam­me sinua raken­ta­maan aidos­ti tehok­kaan mainonnan!

Tutus­tu Hil­la Group Oyj:n tietosuojaselosteeseen

Kat­so kar­tal­ta mikä mediam­me ilmes­tyy paikkakunnalla

Kat­so kar­tal­ta kun­nit­tain medioi­dem­me jul­kai­su­päi­vät ja tavoit­ta­vuu­det. Tavoit­ta­vuus­lu­vut löy­dät leh­ti­koh­tai­ses­ti myös ala­puo­len taulukosta.


Bannerimainokset lehtiemme digipalveluissa

Leh­tiem­me digi­pal­ve­lut kerää­vät yhteen­sä yli 100 000 yksit­täis­tä luki­jaa sekä yli 500 000 sivu­la­taus­ta vii­kos­sa. Lue lisää bannereista »

Ulkomainokset

Digi­taa­li­set tien­var­si­tau­lut vilk­kaaas­ti lii­ken­nöi­ty­jen tei­den var­sil­la takaa­vat tehok­kaan sekä laa­jan näky­vyy­den kam­pan­jal­le­si. Lue lisää Big24-tauluista»


Mainospaikkamme tavoittavat viikossa runsaasti lukijoita

Maa­kun­ta­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus*ilmes­ty­mis­päi­vät
Kes­ki­poh­jan­maa91 000 (print­ti + digi) ma-su
Kai­nuun Sanomat61 000 (print­ti + digi) ma-la
Pai­kal­lis­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Haa­pa­ve­si12 000 (print­ti + digi) to
Ina­ri­lai­nen7 500 (print­ti)ke
Kala­jo­ki­laak­so14 000 (print­ti + digi) pe
Kala­jo­ki­seu­tu17 000 (print­ti + digi) to
Kit­ti­lä-leh­ti5 100 (print­ti) ke
Kuh­mo­lai­nen8 000 (print­ti)ti, pe
Les­ti­jo­ki15 000 (print­ti + digi) to
Luo­teis-Lap­pi6 300 (print­ti)ke
Meän Tor­nion­laak­so5 600 (print­ti) ke
Niva­la16 000 (print­ti + digi) to
Per­hon­jo­ki­laak­so15 000 (print­ti + digi) to
Som­pio2 500 (jake­lu)ke
Sot­ka­mo-leh­ti7 000 (print­ti)ti, pe
Ylä-Kai­nuu14 000 (print­ti + digi) ti, to
Läh­de: KMT 2021
Kau­pun­ki­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Enon­te­kiön Sanomat1 800 (jake­lu)ke
Kala­jas­ka41 000 (print­ti + digi) ke
Kok­ko­la39 000 (print­ti + digi)ke
Koti-Kajaa­ni38 000 (print­ti)ke
Koti­kul­mil­ta28 500 (jake­lu)ke
Koti-Lap­pi10 200 (print­ti)ke
Kuusa­mon Seu­tu15 000 (jake­lu)ke
Pie­tar­saa­ren Sanomat12 000 (print­ti + digi) ke
Selän­ne17 000 (print­ti + digi) ke
Läh­de: KMT 2021

(KMT 2021) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus Printti+digi on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den net­to­mää­räl­lä
**Koko­nais­ta­voit­ta­vuus Print­ti eli luki­jaes­ti­maat­ti ker­too, kuin­ka mon­ta luki­jaa kun­kin pai­ne­tun leh­den kes­ki­mää­räi­sel­lä nume­rol­la on. 

Mat­kai­lu­leh­detPai­nos­mää­räilmes­ty­mis­päi­vät
Aal­to9 000 kpl2 x vuodessa
Erä-Kai­nuu40 000 kpl2 x vuodessa
Kemi­jär­vi News22 000 kpl2 x vuodessa
Tal­vi- /Ke­sä-Kuh­mo20 000 kpl2 x vuodessa
Kul­ta-Lapin Kesä25 000 kpl1 x vuodessa
Levi­NYT!7 000 — 12 000 kpl22 x vuodessa
Saa­ri­se­län Sanomat20 000 kpl 4+1 x vuodessa
Tun­tu­ri-Lapin Huiput10 000 kpl5 x vuodessa
Vuo­kat­ti News30 000 — 35 000 kpl5 x vuodessa
Ulko­mai­nos­tau­lut (Big24)autoa/vrkkuva­ko­ko
Kok­ko­la, Ete­lä­väy­lä (2‑puolinen)13 000 352 x 208 px 
Kok­ko­la, Vaasantie6 500 576 x 336 px 
Kok­ko­la, Vt 1310 500 576 x 336 px 
Yli­vies­ka, Savon­tie (2‑puolinen) 13 000352 x 208 px
Kala­jo­ki, keskusta6 000576 x 336 px
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000448 x 256 px
Kan­nus, Kajaa­nin­tie (2‑puolinen) 5 000360 x 200 px
Kaus­ti­nen, keskusta11 000576 x 336 px
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000336 x 192 px
Kok­ko­la, Mediakulma4 000 (hlö/vrk)641 x 641 px
Läh­de: Tra­fi 2021

Ban­ne­ritsivu­la­tauk­sia viikossa
Kes­ki­poh­jan­maa, Haa­pa­ve­si-leh­ti, Kala­jo­ki­laak­so, Kala­jo­ki­seu­tu, Kok­ko­la, Niva­la-leh­ti, Les­ti­jo­ki, Per­hon­jo­ki­laak­so, Pie­tar­saa­ren Sano­mat, Selänne500 000
Kai­nuun Sano­mat, Koti-Kajaani400 000
Kuh­mo­lai­nen50 000
Sot­ka­mo-leh­ti50 000
Ylä-Kai­nuu25 000

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj