Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Puolen Suomen näkyvyys

Mak­sul­lis­ta sisäl­töä leh­des­tä ja ver­kos­ta luke­vat asiak­kaam­me ovat sitou­tu­nei­ta mei­hin ja tar­joa­miim­me sisäl­töi­hin. Kaut­tam­me luet­tu mai­nos on osa tuo­tet­ta, jon­ka asiak­kaam­me ovat valin­neet ja tilan­neet. Tilat­tu leh­ti lue­taan aina ja kau­pun­ki­leh­tien vah­va peit­to ja tut­ki­mus­ten mukaan vah­va sitou­tu­mi­nen aut­ta­vat sinua löy­tä­vät alu­eel­li­ses­ti laa­jan kohderyhmän.

Kiin­nos­ta­vat uuti­set, taus­ta­tie­dot ja elä­myk­set löy­tä­vät luki­jan­sa, sil­lä ne saa­vat vii­kos­sa jopa puo­li mil­joo­na lukukertaa!

Luo­tet­ta­van sisäl­lön mat­kas­sa mark­ki­noin­ti­vies­tit­kin erot­tu­vat eduk­seen. Sik­si voim­me­kin tar­jo­ta mediois­sam­me alu­een tehok­kaim­mat mai­nos­ka­na­vat, joi­hin ilmoit­ta­jat saa­vat meil­tä halu­tes­saan niin moni­ka­na­vai­set rat­kai­sut kuin markkinointipalvelutkin. 

Haluat­ko apua näky­vyy­te­si rakentamiseen? 

Mikä kana­vis­ta sopi­si par­hai­ten tar­pei­sii­si? Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö, niin autam­me sinua raken­ta­maan aidos­ti tehok­kaan mainonnan!

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn  tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukai­ses­ti. 


Bannerimainokset lehtiemme digipalveluissa

Leh­tiem­me digi­pal­ve­lut kerää­vät yhteen­sä yli 100 000 yksit­täis­tä luki­jaa sekä yli 500 000 sivu­la­taus­ta vii­kos­sa. Lue lisää bannereista »

Ulkomainokset

Digi­taa­li­set tien­var­si­tau­lut vilk­kaaas­ti lii­ken­nöi­ty­jen tei­den var­sil­la takaa­vat tehok­kaan sekä laa­jan näky­vyy­den kam­pan­jal­le­si. Lue lisää ulkomainostauluista»


Automaattisesti monikanavaista

Kes­ki­poh­jan­maan ja Kai­nuun Sano­mien koko­si­vun ja puo­len sivun mai­nok­set ovat 1.1.2023 alkaen auto­maat­ti­ses­ti moni­ka­na­vai­sia. Saat siis samaan hin­taan näky­vyy­den pai­ne­tus­sa leh­des­sä ja sen digis­sä. Lue lisää »


Mainospaikat medioittain

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Leh­tiKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *Digi 7 pv jul­kai­su­päi­vät
Kes­ki­poh­jan­maa 119 700101 600Maa­kun­ta­leh­titi-la
Haa­pa­ve­si12 000 8 500Pai­kal­lis­leh­tito
Kala­jas­ka 40 20013 700Kau­pun­ki­leh­tike
Kala­jo­ki­laak­so27 100 19 500Pai­kal­lis­leh­tipe
Kala­jo­ki­seu­tu18 9006 800Pai­kal­lis­leh­tito
Kok­ko­la 40 7005 700Kau­pun­ki­leh­tike
Les­ti­jo­ki16 200 5 400Pai­kal­lis­leh­tito
Niva­la13 400 5 500Pai­kal­lis­leh­tito
Per­hon­jo­ki­laak­so16 8006 400Pai­kal­lis­leh­tito
Pie­tar­saa­ren Sanomat15 0004 900Kau­pun­ki­leh­tike
Selän­ne15 8004 600Kau­pun­ki­leh­tike
Aal­to 9 000 (jake­lu)Mat­kai­lu­leh­ti2 x vuodessa

Kainuu ja Koillismaa

Leh­tiKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *Digi 7 pvjul­kai­su­päi­vät
Kai­nuun Sano­mat 84 30068 700Maa­kun­ta­leh­titi-la
Kuh­mo­lai­nen13 5008 800Pai­kal­lis­leh­titi, pe
Koti-Kajaa­ni 40 00010 700Kau­pun­ki­leh­tike
Kuusa­mon Seu­tu 14 0005 600Kau­pun­ki­leh­tike
Sot­ka­mo-leh­ti15 70012 500Pai­kal­lis­leh­titi, pe
Ylä-Kai­nuu15 20012 500Pai­kal­lis­leh­titi, to
Erä-Kai­nuu 40 000 Mat­kai­lu­leh­ti2 x vuodessa
Tal­vi- /Ke­sä-Kuh­mo 8 000 Mat­kai­lu­leh­ti2 x vuodessa
Vuo­kat­ti News 30 000 — 35 000Mat­kai­lu­leh­ti5 x vuodessa

Lappi

Leh­tiKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *Digi 7 pvjul­kai­su­päi­vät
Enon­te­kiön Sano­mat 4 200700Pai­kal­lis­leh­tike
Ina­ri­lai­nen8 000 1 700Pai­kal­lis­leh­tike
Kit­ti­lä­leh­ti6 0001 900Pai­kal­lis­leh­tike
Koti­kul­mil­ta 29 2003 200Kau­pun­ki­leh­tike
Koti-Lap­pi 13 5007 200Kau­pun­ki­leh­tike
Luo­teis-Lap­pi6 4002 400Pai­kal­lis­leh­tike
Meän Tor­nion­laak­so7 5002 000Pai­kal­lis­leh­ti ke
Som­pio7 0001 800Pai­kal­lis­leh­tike
Kemi­jär­vi News 22 000 (pai­nos)Mat­kai­lu­leh­ti2 x vuodessa
Kul­ta-Lapin Kesä 25 000 (pai­nos)Mat­kai­lu­leh­ti1 x vuodessa
Levi­NYT! 7 000 — 12 000 (pai­nos)Mat­kai­lu­leh­ti21 x vuodessa
Tun­tu­ri-Lapin Kesä30 000 (pai­nos)Mat­kai­lu­leh­ti1 x vuodessa
Saa­ri­se­län Sano­mat 10 000 — 15 000 (pai­nos)Mat­kai­lu­leh­ti4 + 1 x vuodessa

(KMT 2023) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den net­to­mää­räl­lä. Digi 7 pv tavoit­ta­vuus ker­too pal­jon­ko luki­joi­ta jul­kai­sun digi­taa­li­set kana­vat tavoit­ta­vat vii­kon aika­na.
**Jake­lu­mää­rä ker­too jul­kai­sun yksit­täi­sen nume­ron jakelumäärän.

Ulko­mai­nos­tau­lutautoa/vrkkuva­ko­ko
Kajaa­ni, Kaup­pa­ka­tu ja Koivukoskenkatu1280 x 720 px
Kala­jo­ki, keskusta6 000576 x 336 px
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000448 x 256 px
Kala­jo­ki, Hiek­ka­sär­kät 6x pylväsnäytöt228 x 456 px
Kan­nus, Kajaa­nin­tie (2‑puolinen)5 000360 x 200 px
Kaus­ti­nen, keskusta11 000576 x 336 px
Kemi­jär­vi3 000384 x 256 px
Kok­ko­la, Ete­lä­väy­lä (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Kok­ko­la, Jyväs­ky­län­tie (Vt 13)10 500576 x 336 px
Kok­ko­la, Mediakulma4 000 (hlö/vrk)640 x 640 px
Kok­ko­la, Vaasantie6 500576 x 336 px
Kuusa­mo, Kuusa­mon Seu­dun ikkuna640 x 320 px
Per­ho3 000576 x 320 px
Pudas­jär­vi4 200576 x 320 px
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000336 x 192 px
Sot­ka­mo, 6‑tie3 000576 x 320 px
Yli­vies­ka, Savon­tie (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Läh­de: Tra­fi 2023

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj