Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Koti-Lappi

Koti-Lap­pi on Itä-Lapin alu­een ker­ran vii­kos­sa jul­kais­ta­va, Kemi­jär­vel­lä, Sal­las­sa, Pel­ko­sen­nie­mel­lä ja Savu­kos­kel­la joka kotiin jaet­ta­va leh­ti. ​Koti-Lapis­ta lue­taan pie­net ja suu­ret koti­seu­dun uuti­set.

Se ker­too mie­len­kiin­toi­ses­ti ihmi­sis­tä ja tapah­tu­mis­ta. Leh­ti on luet­tu ja odo­tet­tu myös koti­seu­dul­ta muut­ta­neil­le ja yhä useam­mal­le alu­een loma-asujalle.

​Leh­den sivuil­ta loma­mat­ka­lai­nen tekee hel­pos­ti etu­kä­teen kat­ta­van ostos­lis­tan pai­kal­lis­ten liik­kei­den run­sais­ta tar­jouk­sis­ta ja lap­pi­lai­sis­ta eri­koi­suuk­sis­ta. ​Koti-Lap­pi ker­too pai­kal­li­sen lii­ke-elä­män tar­jouk­set, tär­keät kun­ta- ja muut viran­omais­tie­dot­teet sekä seurakuntauutiset.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Koti-Lap­pi jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023:
Viik­ko 20, jul­kai­su­päi­vä ti 16.5. (aineis­tot edel­li­sen vii­kon to/ke)
Viik­ko 49, jul­kai­su­päi­vä to 7.12.
Ei jul­kais­ta vii­kol­la 15, 18 ja 52. 

Leh­den jake­lua­lue: Kemi­jär­vi, Sal­la, Savu­kos­ki, Pelkosenniemi

Val­miit aineis­tot: edel­li­sen vii­kon per­jan­tai klo 12.

Aineis­to-osoi­te: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Sari Kana­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 381 2540
sari.kananen@hillagroup.fi

Osoi­te: Hal­li­tus­ka­tu 1, 98100 Kemi­jär­vi
Avoin­na: ma-pe klo 10–16

Tutus­tu Koti-Lap­pi lehteen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj