Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Digimainonta

Hil­lan jul­kai­su­jen uudis­tu­neis­sa verk­ko­pal­ve­luis­sa on yli mil­joo­na sivu­la­taus­ta viikossa! 

Digis­sä jul­kai­su­ja lue­taan pit­kin päi­vää ja useam­man ker­ran päi­väs­sä, joten mai­nok­se­si tavoit­taa aktii­vi­set kulut­ta­jat luo­te­tus­sa ympä­ris­tös­sä. Tämä lisää mai­nok­se­si huo­mio­ar­voa ja luotettavuutta. 

Tavoi­ta kulut­ta­jat digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa! Mai­nos­ta­ja­na tavoi­tat niin nykyi­set kuin myös poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si nopeas­ti ver­kos­sa ja ohjaat hei­dät suo­raan omiin kanaviisi.

Ban­ne­ri­mai­non­ta on teho­kas tapa tavoit­taa laa­jan ylei­sön ja edis­tää brän­din tunnettuutta. 

Autam­me mie­lel­läm­me suun­nit­te­le­maan tehok­kaat rat­kai­sut niin mobii­liin kuin desktopiin.

Digimainospaikat ja ‑muodot

Paraa­ti
Desk­top: 980 x 400 px
Mobii­li: 300 x 300 px
Pys­ty­pa­raa­ti
Desk­top ja mobii­li: 300 x 600 px
Jät­ti­bok­si
Desk­top: 468 x 400 px
Mobii­li: 300 x 300 px
Bok­si 1–3
Desk­top ja mobii­li: 300 x 250 px

Digie­tusi­vu
Desk­top ja mobii­li: 600 x 700 px
Digi­ko­ko­si­vu
Desk­top: 620 x 891 px
Mobii­li: 300 x 600 px

Aineis­to tulee toi­mit­taa sekä desk­top että mobii­li­koos­sa. Ilmoi­te­tut mitat pikselikoossa.

Tutus­tu mui­hin digi­taa­li­siin mainospaikkoihimme:

Hinnasto

Display-mai­non­nas­sa hin­ta mää­räy­tyy näyt­tö­mää­rän mukaan, joten kam­pan­ja­si kes­to ei vai­ku­ta hin­noit­te­luun. Kam­pan­jat voi­vat olla muu­ta­mas­ta päi­väs­tä use­aan viikkoon. 

Huom! Kaik­ki mai­nok­set tulee toi­mit­taa sekä desk­top- että mobii­li­koos­sa. Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

Ban­ne­ri­paik­kaHin­ta
CPM
Desk­top
(px x px)
Mobii­li
(px x px)
Tie­dos­ton
mak­si­mi-
koko *
Paraa­ti17 €980 x 400300 x 300199 kt
Digi­ko­ko­si­vu14 €620 x 891300 x 600199 kt
Pys­ty­pa­raa­ti14 €300 x 600300 x 600199 kt
Jät­ti­bok­si 112 €468 x 400300 x 300199 kt
Jät­ti­bok­si 29 €468 x 400300 x 300199 kt
Bok­si 112 €300 x 250300 x 250199 kt
Bok­si 210 €300 x 250 300 x 250 199 kt
Bok­si 38 €300 x 250300 x 250 199 kt
Tik­ke­ri11 €300 x 200300 x 200199 kt
* CPM tar­koit­taa tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­taa. CPM hin­noi­tel­lut mai­nok­set myy­dään aina sovi­tun näyt­tö­mää­rän mukaisesti. 
Aika­pe­rus­tei­setHin­taDesk­top
(px x px)
Mobii­li
(px x px)
Tie­dos­ton
mak­si­mi-
koko *
Digie­tusi­vu Kes­ki­poh­jan­maa (vrk)950 €600 x 700600 x 700199 kt
Digie­tusi­vu Kai­nuun Sano­mat (vrk)700 €600 x 700600 x 700199 kt
Digie­tusi­vu kau­pun­ki- ja pai­kal­lis­leh­ti (vrk)**150 €600 x 700600 x 700199 kt
Väli­si­vu­mai­non­ta kat­so lisää
Rek­ry­ban­ne­ri Kai­nuu ja Poh­jan­maat (viik­ko)200 €300 x 300300 x 300199 kt
Rek­ry­ban­ne­ri Lap­pi (viik­ko)50 €300 x 300300 x 300199 kt
Kotoi­sin tääl­tä maakuntalehti149 € / kk
Kotoi­sin tääl­tä pai­kal­lis ja kaupunkilehdet69 € / kk
** Digie­tusi­vua ei saa­ta­vil­la Kok­ko­la-leh­ti, Koti-Kajaa­ni ja Kalajaska

Tie­dos­ton koko mak­si­mis­saan 199 kt. Tätä suu­rem­mis­ta tie­dos­tois­ta lisä­hin­ta 2 € / CPM.
Kam­pan­jan hin­ta mini­mis­sään 50 €.

Kysy lisää:

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Lue lisää aiheesta

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj