Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Autoilu ja liikenne

Hil­lan medioi­den luki­joi­den talouk­sis­ta 93 pro­sen­til­la on auto.

Tar­joam­me sinul­le tee­mo­jen yhtey­des­sä juu­ri oikean koh­de­ryh­män kiin­nos­ta­van sisäl­lön yhtey­des­sä! Tee­mo­jem­me ennak­ko­mark­ki­noin­ti ja ajan­koh­tai­set sisäl­löt ohjaa­vat kulut­ta­jia jut­tu­jen ja mai­nos­ten pariin.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa ins­pi­raa­tio­ta kuvien ja tari­noi­den avul­la laa­jem­min kuin perin­tei­nen mai­non­ta. Videoi­den avul­la voit tar­jo­ta ohjei­ta auton huol­los­ta, ren­kai­den vaih­to­tar­peen tar­kis­ta­mi­ses­ta tai muus­ta autoi­luun liittyvästä.

Jaa kaut­tam­me tie­toa tar­joa­mis­ta­si autoi­lun ja lii­ken­teen tuot­teis­ta ja palveluista!

Hillan julkaisut tavoittavat auton ostamista suunnittelevat ja huoltotarpeita miettivät

Suu­rin osa toi­min­ta-alu­ees­tam­me on heik­ko­jen jul­kis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien aluet­ta, min­kä vuok­si luki­jois­tam­me 93 % kuu­luu autol­li­siin talouk­siin, ja joka toi­ses­sa talou­des­sa on kak­si tai useam­pi auto!

Kan­sal­li­sen media­tut­ki­muk­sen mukaan 78 % luki­jois­ta suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti leh­ti­mai­non­taan ja 44 000 luki­jaa käyt­täi­si yli­mää­räi­sen rahan autoon, venee­seen tai moot­to­ri­pyö­rään. Jul­kai­sum­me tar­joa­vat mai­nok­sel­le­si lue­tun ja huo­ma­tun ympä­ris­tön. Mak­sul­lis­ta sisäl­töä leh­des­tä ja ver­kos­ta luke­vat asiak­kaam­me ovat erit­täin sitou­tu­nei­ta mei­hin ja tar­joa­miim­me sisäl­töi­hin — myös mai­nok­siin. Kana­vis­sam­me mai­nos on osa tuo­tet­ta, jon­ka asia­kas on tilan­nut ja valinnut. 

Autoi­lun ja lii­ken­teen tee­mat kokoa­vat kat­ta­vas­ti tie­toa kai­kes­ta autoi­luun liit­ty­väs­tä. Kor­jaa­mo­pal­ve­lun, auton­huol­lon, varao­sien han­kin­nan tai ren­kai­den vaih­don olles­sa ajan­koh­tai­nen on luo­tet­ta­va media ainut­laa­tui­nen tie­to­läh­de kulut­ta­jan lähipalveluista.

Mai­nos­ta­mi­nen autoi­lun ja lii­ken­teen tee­mas­sa voi lisä­tä yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja luo­da luot­ta­mus­ta osaa­mi­ses­ta­si alal­la. Näin pal­ve­lua tar­vi­tes­saan asiak­kaat osaa­vat saa­pua luoksesi! 

Julkaisemme autoiluun liittyviä teemoja julkaisuissamme 2023 seuraavasti:

Jul­kai­su­päi­väJul­kai­suTavoit­ta­vuusLisä­tie­to
8.2.2023Kala­jas­ka20 000Autoi­lu
8.3.2023Kala­jas­ka20 000Autoi­lu
23.3./24.3.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
103 000Lii­ken­ne ja turvallisuus
23.3.2023Niva­la-leh­ti15 000Autoi­lu
30.3.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000Autoi­lu
5.4.2023Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Auto ja vene
12.4.2023Kala­jas­ka20 000Autoi­lu
20.4.2023Kala­jo­ki­seu­tu17 000Moot­to­ri ja liikenne
20.4.2023Les­ti­jo­ki16 000Autoi­lu ja kuljetus
26.4.2023Luo­teis-Lap­pi,
Enon­te­kiön Sano­mat,
Kit­ti­lä­leh­ti,
Som­pio,
Ina­ri­lai­nen,
Meän Tor­nion­laak­so,
Koti-Lap­pi,
Koti­kul­mil­ta,
Kuusa­mon Seutu 
109 000Lii­ken­ne
10.5.2023Kala­jas­ka20 000Autoi­lu
9.8.2023Kala­jas­ka20 000Autoi­lu 
28.9.2023Niva­la-leh­ti15 000Autoi­lu
4.10.2023Kala­jas­ka20 000Autoi­lu 
5.10.2023Les­ti­jo­ki16 000Autoi­lu ja kuljetus
12.10.2023Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
Kuusa­mon Seutu 
133 000Lii­ken­ne ja autoi­lu
-mai­nos­lii­te
26.10.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000Moot­to­ri
26.10.2023Kala­jo­ki­seu­tu17 000Moot­to­ri ja liikenne
8.11.2023Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Autot ja liikenne
Kuu­kau­den 1. keskiviikkoSelän­ne6 000Autot ja liikenne

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään juuri sinun tarpeisiisi sopivin ratkaisu.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj