Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ulkomainonta tavoittaa tehokkaasti

Digi­taa­li­sen ulko­mai­non­nan suo­sion salai­suus on sen jous­ta­vuu­des­sa. Mai­nos­pin­tam­me kes­keis­ten lii­ke­vir­to­jen sol­mu­koh­dis­sa ja kau­pun­kien yti­mes­sä huo­ma­taan ja ne tar­joa­vat näp­pä­rän mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa kulut­ta­jien ostoaikeisiin. 

Digi­taa­li­set ulko­mai­nok­set tavoit­ta­vat niin yöl­lä kuin päi­väl­lä ja myös sel­lai­set kulut­ta­jat, jot­ka eivät lue mui­ta medioi­ta. Vaih­tu­va kuva lisää mai­nok­sen huo­mio­ar­voa ja lisää tut­ki­tus­ti parem­min huo­mio­ta kuin staat­ti­set mai­nok­set. Ulko­mai­non­ta sovel­tuu hyvin sekä lisää­mään brän­di­si tun­net­tuut­ta, että ohjaa­maan asiak­kaat suo­raan luok­se­si kivi­jal­ka­myy­mä­lään tai verkkokauppaan.

Kam­pan­jat voi­daan toteut­taa laa­jas­ti koko Hil­la-ver­kos­toon tai koh­den­ne­tus­ti halua­mal­le­si alu­eel­le. Esi­mer­kik­si Kok­ko­lan kau­pun­ki on erit­täin tyy­ty­väi­nen Hil­lan ulko­mai­non­nan toi­mi­vuu­teen. Kok­ko­lan kau­pun­ki on pit­kään hake­nut ket­te­riä vaih­toeh­to­ja van­hoil­le ulkomainostauluille.

Kok­ko­lan kau­pun­gin mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Päi­vi Kor­pi­sa­lon mie­les­tä ulko­mai­nos­tau­lut tar­joa­vat kau­pun­gil­le erin­omai­sel­la taval­la näkyyyttä.

Digi­taa­li­set tau­lut tuke­vat erin­omai­sel­la taval­la kau­pun­gin moni­ka­na­vais­ta näky­vyyt­tä, tote­aa mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Päi­vi Kor­pi­sa­lo.

”Elä­myk­sel­li­syys, moni­puo­li­nen ja oma­lei­mai­nen tapahtuma‑, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­tar­jon­ta sekä Kok­ko­la-hen­gen vah­vis­ta­mi­nen ovat tär­kei­tä pain­opis­tei­tä kau­pun­ki­stra­te­gias­sam­me. Digi­taa­li­set ja moni­käyt­töi­set tau­lut tuo­vat näi­tä aihei­ta esil­le osa­na fyy­sis­tä kau­pun­ki­ku­vaa, ja vah­vis­ta­vat myös mei­dän kok­ko­la­lais­ten tun­net­ta omas­ta yhtei­sös­täm­me. Ne hie­not asiat, jot­ka ovat aito osa arkea ja juh­laa saa­daan näky­mään ulko­mai­non­nas­sa. Ulko­mai­non­nan avul­la tuom­me myös Kok­ko­lan brän­diä – meil­lä on laa­jem­pi hori­sont­ti ihmis­ten keskuuteen.”

Digi­taa­li­set mai­nok­set ovat hel­pos­ti päi­vi­tet­tä­vis­sä ja vuo­si­so­pi­mus­asiak­kaa­na pää­set itse vaih­ta­maan mai­nok­se­si tuo­reen sisäl­lön aina kun haluat. Voit siis kom­mu­ni­koi­da juu­ri oikeal­la vies­til­lä oike­aan aikaan oikeas­sa pai­kas­sa! Mai­nos­bud­jet­ti on rää­tä­löi­tä­vis­sä tar­pei­de­si mukaan, jo pie­nel­lä sum­mal­la saa­daan kat­ta­va näkyvyys.

Hyvä ulko­mai­nos on luet­ta­vis­sa yhdel­lä sil­mäyk­sel­lä ja kuvat ihmi­sis­tä ovat tehok­kai­ta. Värik­käät ja vah­van kont­ras­tin omaa­vat mai­nok­set toi­mi­vat par­hai­ten. Kan­tar Min­din (2019) tut­ki­muk­sen mukaan ulko­mai­non­nan vah­vuus on juu­ri sen kor­kea tavoittavuus.

Laajennamme verkostoamme kaiken aikaa

Uusim­mat Hil­lan digi­taa­li­set ulko­mai­nos­tau­lut nousi­vat vuo­den­vaih­tees­ta Kai­nuun Sano­mien jul­ki­si­vuun aivan Kajaa­nin yti­meen. Nämä kau­pun­ki­kes­kus­to­jen tau­lut huo­ma­taan juu­ri sil­loin kun ollaan ostok­sil­la. Mai­nos­ta­jan on help­po ohja­ta asiak­kaat suo­raan omaan yri­tyk­seen­sä mai­nos­ta­mal­la tau­luis­sa. Lisää uuti­sia on luvas­sa. Lue lisää kai­kis­ta tau­luis­tam­me täältä >

Hil­lan myyn­ti­pääl­lik­kö Toni Heik­ko­nen Kajaa­nis­ta sanoo näyt­tä­vien LED-tau­lu­jen tuo­vat ulko­mai­non­nan tähän päi­vään. “Kajaa­nin uudet tau­lut anta­vat yri­tyk­sil­le ihan uuden­lai­sen mah­dol­li­suu­den näkyä. Perin­teis­ten mark­ki­noin­ti­ta­po­jen rin­nal­la ulko­mai­non­nal­la voi­daan vai­kut­taa nopeas­ti­kin asiak­kaa­si arjen valintoihin.”

Toni Heik­ko­nen näkee tau­luis­sa mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa asiak­kaan ostos­käyt­täy­ty­mi­seen nopeastikin.

Usein osta­jia mie­ti­tyt­tää eni­ten ulko­mai­non­nan mitat­ta­vuus ja puut­teel­li­nen tie­tä­mys. Hil­lan myyn­nin asian­tun­ti­jat ovat syk­syn 2022 aika­na laa­jen­ta­neet osaa­mis­taan ja suo­rit­ta­neet IAB:n digi­mark­ki­noi­jan ja ‑myy­jän ser­ti­fi­kaa­tin, joka on osoi­tus val­miuk­sis­ta ymmär­tää digi­taa­lis­ta mai­non­taa nopeas­ti muut­tu­vas­sa mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän toimintaympäristössä. 

Asiantuntijamme ovat valmiit auttamaan sinua.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj