Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tekemistä riittää, mutta riittääkö tekijöitä?

Kuin­ka selät­tää haas­teet rek­ry­toin­nis­sa? Nyky­päi­vä­nä osaa­van työ­voi­man löy­tä­mi­nen on monel­la toi­mia­lal­la haas­ta­vaa. Kun osaa­jis­ta on kysyn­tää ja heil­lä on yhä enem­män varaa vali­ta, kan­nat­taa yri­tyk­sen panos­taa niin työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan kuin rekrymarkkinointiin.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van raken­ta­mi­nen on mara­ton, ei pikamatka.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­val­la tar­koi­te­taan sitä, mil­lai­sek­si työn­te­ki­jät ja mah­dol­li­set työn­ha­ki­jat koke­vat yri­tyk­sen. Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa ei luo­da yhden hen­ki­lön koke­muk­sel­la tai yhdel­lä mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la vaan se on pit­kä­jän­tei­sen teke­mi­sen tulos. Paras läh­tö­koh­ta hyväl­le työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­val­le on se, että nykyi­set työn­te­ki­jät viih­ty­vät ja koke­vat työ­pai­kan rei­lu­na sekä mie­lek­kää­nä. Kun nykyi­sen hen­ki­lös­tön hyvin­voin­ti toi­mii tuke­va­na kivi­jal­ka­na, on hyvä alkaa miet­tiä, miten sai­si väli­tet­tyä tuon mie­li­ku­van yri­tyk­ses­tä myös ulospäin.

Kei­no­ja työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van vahvistamiseen:

  • Tut­ki sisäis­tä työ­an­ta­ja­mie­li­ku­vaa, kysy työn­te­ki­jöil­tä­si mit­kä ovat tei­dän vah­vuu­ten­ne ja panos­ta heik­kouk­sien kehit­tä­mi­seen. Näin myös työn­te­ki­jöi­den pysy­vyys paranee.
  • Nos­ta esiin ura­ta­ri­noi­ta ja työn­te­ki­jöi­tä esim. verk­ko­si­vuil­la, somes­sa, sisältömarkkinoinnilla.
  • Tuo esil­le yri­tyk­sen arvo­ja kai­kes­sa markkinoinnissa
  • Mark­ki­noin­ti ei ole vain perin­tei­nen mai­nos, jos­sa on osto­ke­ho­tus. Mark­ki­noin­nil­la kas­va­te­taan tun­net­tuut­ta ja
  • Koros­ta vah­vuuk­sia, mikä erot­taa tei­dät kil­pai­li­jois­ta työn­te­ki­jän näkökulmasta?

Mitä nyky­ai­kai­ses­sa rek­ry­mai­non­nas­sa tuli­si ottaa huomioon?

Perin­tei­sel­lä rek­ry­mai­nok­sel­la on edel­leen paik­kan­sa, mut­ta onko se paras tapa mark­ki­noi­da juu­ri tei­dän työ­teh­tä­vään­ne? Print­ti­mai­nos­ta käy­tet­täes­sä, ilmoi­tuk­seen ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se lisä­tä kaik­kia yksi­tyis­koh­tai­sia tie­to­ja, vaan sii­tä voi teh­dä visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­vän ja huo­mio­ta herät­tä­vän, ker­toa oleel­li­sim­mat ja ohja­ta luki­ja verk­ko­si­vuil­le. Rek­ry­mai­non­taa voi teh­dä myös sisäl­tö­mark­ki­noin­nin muo­dos­sa, esi­mer­kik­si artik­ke­li joka esit­te­lee työyh­tei­sön­ne ja vaik­ka työn­te­ki­jän kuvauk­sen työ­teh­tä­väs­tä — mah­dol­li­suuk­sia on monia. 

Ideoi­ta rek­ry­mai­nok­sen sisältöön:

  • Yri­tä aset­tua työn­ha­ki­jan ase­maan ja mie­ti ilmoi­tuk­sen sisäl­töä hänen näkökulmastaan.
  • Mie­ti myös työ­paik­kail­moi­tus myyn­ti­nä – yri­tät nyt myy­dä avoi­men työ­pai­kan mah­dol­li­sim­man osaa­val­le ja sitou­tu­neel­le tekijälle.
  • Voi­si­ko ilmoi­tuk­ses­sa näkyä tie­to teh­tä­vän palkkauksesta?
  • Mitä jos rek­ry­mai­nos oli­si­kin videon muo­dos­sa? Video­si­säl­tö voi teh­dä työ­pai­kas­ta hel­pom­min lähes­tyt­tä­vän ja tuo­da parem­min esiin työ­pai­kan vahvuudet.
  • Muis­ta aina ilmais­ta onko teh­tä­väs­sä mah­dol­li­suus etätyöskentelyyn

Kaus­ti­sel­la jo puo­li vuo­si­sa­taa pal­vel­lut Kap­pe­lin Gril­li, on käyt­tä­nyt digi­taa­lis­ta tien­var­si­tau­lua työn­te­ki­jöi­den etsi­mi­seen jo useam­man ker­ran. Yrit­tä­jä Tero Pih­la­ja­maa kokee digisc­reen­mai­non­nan tuo­van hyvää lisä­nä­ky­vyyt­tä rek­ry­toin­nil­le nyky­ajan haas­ta­vas­sa työntekijätilanteessa. 

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la ole­van tien­var­si­tau­lun ohit­taa­kin tut­ki­tus­ti n. 11 000 autoa vuorokaudessa.

Tavoi­ta poten­ti­aa­li­set haki­jat oikeis­sa kanavissa

Kun alat poh­tia rek­ry­toin­ti­ka­na­via, kan­nat­taa miet­tiä mit­kä kana­vat tavoit­ta­vat par­hai­ten juu­ri tei­dän koh­de­ryh­män­ne. Hil­la Grou­pin suo­si­tuim­mat työ­paik­ka­mai­non­nan tuot­teet ovat print­ti­mai­nos yhdis­tet­ty­nä vii­kon ajan verk­ko­si­vuil­la pyö­ri­vään rer­ky­ban­ne­riin. Suo­siol­le on syyn­sä, mut­ta tämä yhdis­tel­mä ei vält­tä­mät­tä toi­mi kai­kil­le rekrytointikampanjoille.

Digi­taa­li­nen ulko­mai­non­ta on alu­eel­lam­me vie­lä mel­ko vähän käy­tet­ty rek­ry­mai­non­nan kana­va, se kui­ten­kin tavoit­taa tehok­kaas­ti myös ne, jot­ka eivät leh­teä lue sekä pas­sii­vi­set työn­ha­ki­jat, jot­ka eivät seu­raa työ­paik­kail­moi­tuk­sia muis­sa kana­vis­sa. Ulko­mai­non­ta tavoit­taa pai­kal­lis­ten lisäk­si myös ohi­kul­ki­jat sekä koti­kon­nuil­la vie­rai­le­mas­sa ole­vat poten­ti­aa­li­set paluumuuttajat.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj