Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Suomen ensimmäiset digitaaliset pylväsmainostaulut Hiekkasärkille — Hilla laajentaa ulkomainosverkostoaan

Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä ote­taan käyt­töön kuusi uut­ta digi­taa­lis­ta pyl­väs­mai­nos­tau­lua. Ensim­mäi­se­nä toi­mi­ja­na Suo­mes­sa pys­tym­me siten tar­joa­maan aivan uuden­lais­ta näky­vyyt­tä muut­ta­mal­la perin­tei­set tutut media­pin­nat etä­hal­lit­ta­vik­si ja nykyaikaisiksi.

Tau­lut sijoit­tu­vat Hiek­ka­särk­kien kes­kei­sim­mil­le kul­ku­rei­teil­le, ja ne tavoit­ta­vat alu­een tuhan­net mat­kai­li­jat juu­ri sil­loin, kun he ovat miet­ti­mäs­sä loman­sa akti­vi­teet­te­ja tai vaik­ka­pa päi­vän ruo­kai­lua. Hiek­ka­sär­kil­le mat­kus­te­taan kaik­kial­ta koti­maas­ta ja ulko­mail­ta, ja tau­lu­jen kaut­ta voi­daan ker­toa myös laa­jem­min lähi­seu­dun tarjonnasta.

Digitaalisella pylväsmainonnalla on useita etuja:

  1. Näky­vyys ja sijain­ti: mai­nos­näy­töt sijoi­te­taan Särk­kien kes­kei­sim­mil­le pai­koil­le, joten niis­sä voi­daan tar­jo­ta huo­mat­ta­va näky­vyys. Ne ovat hyvin havait­ta­vis­sa, mikä aut­taa mai­nos­ta­jaa tavoit­ta­maan hel­pos­ti loma­tun­nel­mis­sa ole­van yleisön.
  2. Vai­kut­ta­vuus: Digi­taa­li­set pyl­väs­mai­nok­set ovat huo­mio­ta herät­tä­viä. Niil­lä on kyky erot­tua ympä­ris­tös­tään ja herät­tää kat­so­jan huo­mio. Tämä mah­dol­lis­taa tehok­kaan vies­tin välit­tä­mi­sen ja aut­taa mai­nos­ta­jaa erottumaan.
  3. Sisäl­lön muo­kat­ta­vuus: Mai­nos­si­säl­tö­jä voi­daan muo­ka­ta ja päi­vit­tää tar­vit­taes­sa. Uusien mai­nos­ten luo­mi­nen tai ole­mas­sa ole­vien muok­kaa­mi­nen on ket­te­rää ver­rat­tu­na staat­ti­siin mai­nok­siin. Voit päi­vit­tää aineis­toa aina halu­tes­sa­si ja hou­ku­tel­la loman vie­tos­sa ole­vat ihmi­set luok­se­si nopeil­la­kin tar­jouk­sil­la. Voit hyö­dyn­tää ajan­koh­tai­sia tar­jouk­sia, tapah­tu­mia tai kam­pan­joi­ta mai­nok­ses­sa­si. Mai­nos on aina ajan tasalla.
  4. Mai­nos­ten huo­mio­ar­vo: Osta­mal­la mai­nos­näyt­tö­jä useam­paan tau­luun vah­vis­tat vies­tiä ja var­mis­tat mai­nok­sen huomioarvon.

Meil­lä on vank­ka oma tau­lu­ver­kos­to, ja kump­pa­nien avul­la pys­tym­me tar­joa­maan näky­vyyt­tä satoi­hin tau­lui­hin, kau­ko­lii­ken­teen bus­si­näyt­töi­hin ja Nes­te-lii­ken­nea­se­mien tank­kaus­pis­teil­le koko Suo­men laa­jui­ses­ti. Voit mai­nos­taa esi­mer­kik­si pyl­väs­näy­töis­sä Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä, tien­var­si­näy­töil­lä Vuo­ka­tis­sa tai pika­vuo­ro­lii­ken­teen bus­seis­sa Lapin alu­eel­la. Lue lisää >

Oma pai­kal­li­nen myy­jä­si osaa aut­taa sinua mai­non­ta­si suun­nit­te­lus­sa ja saa­vut­ta­maan ulko­mai­non­nal­la par­haan mah­dol­li­sen edun. Kysy lisää!

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj