Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hillan julkaisuissa muutoksia vuoden 2023 alussa

Median vah­vuu­te­na on mai­nos­ten hyvä huo­mio­ar­vo, alu­eel­li­nen tavoit­ta­vuus sekä pai­kal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä koh­de­ryh­mä. Digi­ta­li­saa­tion ede­tes­sä tar­jon­tam­me kär­ki siir­tyy digi­taa­li­siin pal­ve­lui­him­me ja asiak­kaan kan­nal­ta mer­kit­tä­viin mark­ki­noin­ti­rat­kai­sui­hin. Tar­joam­me tavoit­ta­vuut­ta, näky­vyyt­tä, ongel­man rat­kai­sua ja tukea asiak­kaam­me lii­ke­toi­min­nan kehittämiseen. 

Pys­tyäk­sem­me vas­taa­maan tämän päi­vän tar­pei­siin kehi­täm­me ja yhte­näis­täm­me jul­kai­su­jem­me verk­ko­si­vu­ja, pai­net­tua leh­teä ja sen jake­lua. Vuo­den 2023 alus­ta läh­tien jul­kai­su­jem­me mai­nos­si­vut yhte­näis­ty­vät vii­teen pals­taan ja mai­nos­ti­laa myy­dään moduu­leit­tain. Tutut leh­tibrän­dit säi­ly­vät ennal­laan, mut­ta suu­rim­man muu­tok­sen koke­vat mai­nos­koot ja nii­den sijoit­te­lu. Kau­pun­ki­leh­tien etusi­vut täy­te­tään enti­seen tapaan mai­nok­sil­la. Käy­tet­tä­vien moduu­lien mää­rä on rajoi­tet­tu, jot­ta etusi­vut ovat yhte­näi­set ja tyy­lik­käät. Tutus­tu jul­kai­su­jen mai­nos­mo­duu­lei­hin ja uusiin etusi­vu­mal­lei­hin täs­tä » 

Yhtenäiset mainosmoduulit

Jul­kai­su­jem­me yhte­näis­tä­mi­ses­sä ei ole kyse pel­käs­tään tyy­lik­kääm­mäs­tä ulkoa­sus­ta, vaan muu­tok­set luo­vat meil­le mah­dol­li­suuk­sia pal­vel­la asiak­kai­tam­me tule­vai­suu­des­sa entis­tä­kin parem­min. Mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta muu­tok­set mah­dol­lis­ta­vat niin osto­pro­ses­sin, hin­noit­te­lun kuin koko mai­nos­verk­kom­me hyö­dyn­tä­mi­sen entis­tä paremmin. 

Etusi­vu tar­jo­aa luon­nol­li­ses­ti teho­kas­ta näky­vyyt­tä, mut­ta halut­tu­jen, tilat­tu­jen ja huo­lel­la luet­tu­jen leh­tien joka iki­nen mai­nos­paik­ka on yhtä arvo­kas ja huo­mat­tu. Tämä ei ole pelk­kää sanan­he­li­nää, sil­lä Kan­sal­li­sen Media­tut­ki­muk­sen (KMT 2022) mukaan pai­net­tu­jen sisäl­tö­jem­me paris­sa vii­vy­tään 30–40 minuut­tia joka ker­ta. Sisäl­töm­me ovat ainut­laa­tui­sia, eikä nii­tä saa mis­tään muualta. 

Jakeluissa muutoksia

Pai­net­tu­jen kau­pun­ki­leh­tien osal­ta kar­sim­me pääl­lek­käi­siä jake­lua­luei­ta vuo­den 2023 alus­ta alkaen. Vuo­den alus­ta alkaen Kok­ko­la-leh­ti jae­taan Kok­ko­lan, Ala­ve­te­lin ja Kruu­nu­pyyn, Kaus­ti­sen ja Tee­ri­jär­ven alu­eel­la. Kok­ko­la-leh­ti tavoit­taa vuo­den 2023 alus­ta 42 000 lukijaa. 

Kala­jas­ka jae­taan Yli­vies­kan, Ala­vies­kan, Oulais­ten ja Sie­vin alu­eel­la. Niva­lan alu­een asuk­kaat tavoit­taa Niva­la-leh­del­lä ja Kala­joen asuk­kaan Kala­jo­ki­seu­dul­la. Kala­jas­ka tavoit­taa vuo­den 2023 alus­ta 20 000 lukijaa. 

Selän­ne-leh­ti jae­taan Haa­pa­jär­vel­lä ja Reis­jär­vel­lä. Leh­ti tavoit­taa mark­ki­na-alu­eel­laan vuo­den 2023 alus­ta 6 000 lukijaa. 

Pie­tar­saa­ren Sano­mat jae­taan Pie­tar­saa­res­sa. Leh­ti tavoit­taa vuo­den 2023 alus­ta 15 000 lukijaa. 

Koti-Kajaa­ni jae­taan Kajaa­nin kau­pun­gin alu­eel­la. Maa­kun­nas­sa jul­kais­taan usei­ta pai­kal­lis­leh­tiä, jot­ka tavoit­ta­vat jake­lus­ta pois jää­vien aluei­den kulut­ta­jat. Sot­ka­mos­sa jul­kais­taan Sot­ka­mo-leh­teä, Kuh­mos­sa Kuh­mo­lais­ta ja Suo­mus­sal­men, Hyryn­sal­men ja Puo­lan­gan alu­eel­la jul­kais­taan Ylä-Kai­nuu­ta. Koti-Kajaa­ni tavoit­taa jat­kos­sa joka viik­ko 27 000 lukijaa. 

Koti­kul­mil­ta leh­ti laa­jen­taa jake­lun­sa vuo­den alus­ta Haa­pa­ran­taan, jos­sa leh­ti jae­taan jokai­seen kotiin kes­kus­tas­sa ja Marie­lun­dis­sa. Muu­tok­sen jäl­keen leh­ti tavoit­taa 42 000 luki­jaa rajan molem­min puolin.

Jake­lu­muu­tok­set eivät vai­ku­ta leh­tien jour­na­lis­ti­seen sisäl­töön, hen­ki­lös­töön tai leh­den jul­kai­se­mi­seen. Kaik­kien kau­pun­ki­leh­tiem­me digi­taa­li­set näköis­leh­det ovat vapaas­ti luet­ta­vis­sa jul­kai­su­päi­väs­tä läh­tien.  

Puoli Suomea kattava verkosto

Jake­lun muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta media­ver­kos­tom­me kat­taa jat­kos­sa­kin puo­li Suo­mea. Kehi­täm­me jat­ku­vas­ti mai­nos­ver­kos­toam­me ja laa­jen­nam­me toi­min­taa eri­tyi­ses­ti digi­taa­li­sia kana­via. Haluat­ko mai­nok­se­si näky­vän tie­tys­sä jul­kai­sus­sa ja jaet­ta­van sen taval­li­sen jake­lua­lu­een ulko­puo­lel­le tai peit­to­ja­ke­lu­na mää­rä­tyl­lä alu­eel­la? Tar­joam­me moni­puo­li­ses­ti vaih­toeh­to­ja täs­sä­kin tar­pees­sa. Kysy lisää myyn­nin asiantuntijoiltamme. 

Digi­taa­li­set kana­vam­me tavoit­ta­vat jo yli mil­joo­na luki­jaa vii­kos­sa. Ne tavoit­ta­vat laa­jas­ti ja tehok­kaas­ti päi­väs­tä ja vuo­ro­kau­den ajas­ta riip­pu­mat­ta. Alku­vuo­den aika­na uudis­tam­me jul­kai­su­jen verk­ko­pal­ve­lut ja samal­la yhte­näis­täm­me niis­sä näky­vät mai­nos­pai­kat, ‑koot ja ‑muo­dot. Muu­tos­ten myö­tä pys­tym­me tar­joa­maan samat mai­nos­koot mihin tahan­sa print­ti- tai verk­ko­jul­kai­suum­me.  Täl­löin asiak­kaa­nam­me pys­tyt valit­se­maan juu­ri sinul­le sopi­vim­mat kana­vat hel­pos­ti ja vaivattomasti. 

Oma lähi­me­dia toi­mii. Tut­ki­tus­ti yli puo­let luki­jois­tam­me saa jul­kai­suis­ta tie­toa osto­pai­kan valin­taan. Mai­nok­set herät­te­le­vät teke­mään ostok­set omal­la alu­eel­la ja saa ihmi­set liik­keel­le. Ei ole saman­te­ke­vää, mil­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä mai­nok­se­si näkyy. Luo­tet­ta­vak­si koe­tun sisäl­lön jou­kos­sa mai­nok­set erot­tu­vat eduk­seen ja saa­vat parem­man huo­mio­ar­von. Jul­kai­su­jen sisäl­lä mai­nos on osa halut­tua sisältöä. 

Hil­lan teh­tä­vä­nä on luo­da elin­voi­maa omal­la alu­eel­lam­me. Vah­vat pai­kal­li­set juu­rem­me ja pal­ve­le­va asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me tar­jo­aa sinul­le mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä omaan liiketoimintaasi. 

Tehdään yhdessä ensi vuodesta menestystarina! 

Ota roh­keas­ti yhteyttä.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj