Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Yhtenäinen Hilla luo elinvoimaa

Kehi­täm­me toi­min­taam­me pal­ve­le­maan kaik­kia asiak­kai­tam­me entis­tä­kin paremmin

Hil­la Group on media­kon­ser­ni, joka laa­jal­la toi­mia­lal­laan ja suu­rel­la pin­ta-alal­laan tavoit­taa päi­vit­täin lähes mil­joo­na ihmis­tä. Hil­lan ydin­tä on pai­kal­li­set, elin­voi­mai­set ja juu­re­vat leh­tibrän­dit ja vah­va läs­nä­olo omal­la alu­eel­la. Toi­von mukaan olem­me myös halut­tu­ja: kump­pa­nei­na, uutis­läh­tei­nä, mai­nos­ka­na­vi­na koko Hilla-alueella.

Ensim­mäi­nen näky­vä uudis­tus tapah­tuu vuo­den vaih­tues­sa kaik­kien leh­tiem­me etusivuilla.

Toi­min­tam­me yhte­näis­tä­mi­sek­si meil­lä on käyn­nis­sä usei­ta kehit­tä­mis­hank­kei­ta sekä pro­jek­te­ja. Haluam­me olla mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti saa­ta­vil­la ole­va kump­pa­ni asiak­kail­lem­me. Yhte­nä osa­na help­pout­ta olem­me uudis­ta­mas­sa leh­tiem­me for­maat­te­ja ja ulkoa­sua. Ensim­mäi­nen asiak­kail­lem­me näky­vä uudis­tus tapah­tuu vuo­den vaih­tues­sa kaik­kien leh­tiem­me etusivuilla.

Tutut leh­tibrän­dit säi­ly­vät ennal­laan ja suu­rim­man muu­tok­sen koke­vat mai­nos­koot sekä nii­den sijoit­te­lu. Tilat­ta­vien leh­tien etusi­vuil­la voi olla sekä toi­mi­tuk­sel­lis­ta sisäl­töä että mai­nok­sia. Kau­pun­ki­leh­tien etusi­vut täy­te­tään enti­seen tapaan mai­nok­sil­la. Käy­tet­tä­vien moduu­lien mää­rä on rajoi­tet­tu, jot­ta etusi­vut ovat yhte­näi­set ja tyy­lik­käät. Alla ole­va kuva havain­nol­lis­taa, mil­tä paikallis‑, kau­pun­ki- ja maa­kun­ta­leh­tem­me näyt­tä­vät vuon­na 2023.

Maa­kun­ta­leh­dis­sä kan­teen on saa­ta­vil­la koko sivun mai­nos­ti­la 254 x 315 mm tai ala­hel­man mai­nos­ti­la 254 x 65 mm.
Pai­kal­lis­leh­dil­lä koko­si­vu on kool­taan 254 x 273 mm ja ala­hel­maan saa 254 x 65 mm mai­nok­sen.
Kau­pun­ki­leh­dis­sä ja mat­kai­lu­leh­dis­sä etusi­vun mai­nos­pai­kat ovat koko sivu 254 x 273 mm, tai tila jaet­tu­na kah­del­le mai­nos­ta­jal­le 254 x 88 ja 254 x 180. Paikallis‑, kau­pun­ki­leh­tiin on saa­ta­vil­le myös näi­den lisäk­si 1–3 sil­mä­kul­ma­paik­kaa. 30,5 mm kor­ke­aa mai­nos­paik­kaa saa 47 mm, 99 mm tai 150 mm leveänä.

Havain­ne­ku­va uusis­ta etusi­vun mainosmoduuleista. 

Jul­kai­su­jem­me yhte­näis­tä­mi­ses­sä ei ole kyse pel­käs­tään tyy­lik­kääm­mäs­tä ulkoa­sus­ta, vaan muu­tok­set luo­vat meil­le mah­dol­li­suuk­sia pal­vel­la asiak­kai­tam­me tule­vai­suu­des­sa entis­tä­kin parem­min. Mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta muu­tok­set mah­dol­lis­ta­vat niin ostoprosessin‑, hinnoittelun‑, kuin koko mai­nos­verk­kom­me hyö­dyn­tä­mi­sen kehittämisen. 

Etusi­vu tar­jo­aa luon­nol­li­ses­ti teho­kas­ta näky­vyyt­tä, mut­ta halut­tu­jen, tilat­tu­jen ja huo­lel­la luet­tu­jen leh­tien joka iki­nen mai­nos­paik­ka on yhtä arvo­kas ja huo­mat­tu. Tämä ei ole pelk­kää sanan­he­li­nää, sil­lä kan­sal­li­sen media­tut­ki­muk­sen (KMT 2022) mukaan pai­net­tu­jen sisäl­tö­jem­me paris­sa vii­vy­tään 30–40 minuut­tia joka ker­ta. Sisäl­töm­me ovat aivan ainut­laa­tui­sia, eikä nii­tä saa mis­tään muualta.

1.1.2023 mai­nos­si­vut muut­tu­vat 5‑palstaiseksi ja alku­vuo­den aika­na Hil­la-leh­det muut­tu­vat 5‑palstaisiksi kauttaaltaan.

Edis­täm­me muu­tok­sel­la yhte­näis­tä Hil­laa ja mah­dol­li­suut­ta help­poon osta­mi­seen jokai­ses­sa media­tuot­tees­sam­me.
Kir­si Kela, myyntijohtaja

Alku­vuo­den aika­na kaik­ki Hil­la-leh­det muut­tu­vat 5‑palstaisiksi kaut­taal­taan. Mai­nos­si­vut muut­tu­vat 5‑palstaiseksi heti vuo­den vaih­tees­sa. Uusi pals­toi­tus keven­tää ja sel­keyt­tää tai­tol­lis­ta ilmet­tä ja antaa entis­tä parem­man luku­ko­ke­muk­sen. Samaan aikaan myös verk­ko­pal­ve­lum­me uudis­tu­vat ja yhte­näis­täm­me mai­nos­pai­kat, ‑koot ja mainosmuodot. 

”Näi­den mer­kit­tä­vien uudis­tus­ten jäl­keen mai­nos ja näky­vyys­rat­kai­su­jen raken­ta­mi­nen asiak­kai­dem­me menes­tyk­sen tuek­si on pal­jon entis­tä hel­pom­paa ja ket­te­räm­pää”, iloit­see Hil­la Grou­pin myyn­ti­joh­ta­ja Kir­si Kela. 

Samal­la mai­nos­kool­la mihin tahan­sa print­tiin tai verk­koon voi hel­pos­ti vali­ta kaik­ki ne tuot­teem­me ja pal­ve­lum­me, jot­ka tuke­vat asiak­kaam­me mark­ki­noin­tia ja myyntiä.

Laa­ja näky­vyys yhdis­tä­mäl­lä leh­det ja kaik­ki digi­taa­li­set pal­ve­lum­me on jokai­sen asiak­kaam­me ulot­tu­vil­la. Muu­tos tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den arvioi­da omaa toi­min­taa, uudis­tua ja raken­taa omaa menes­tys­tä uudel­ta kulmalta.

Kaik­kien Hil­lan leh­tien mai­nos­mo­duu­lit 1.1.2023 alkaen

Hil­la­lais­ten asian­tun­ti­ja­jouk­ko tie­tää, mis­tä puhu­taan tänään ja sel­vit­tää, mitä tapah­tuu huo­men­na. Asiak­kaa­nam­me saat käyt­töö­si tuo­reim­mat ideat ja vai­kut­ta­vim­mat rat­kai­sut. Teem­me töi­tä ihmi­sel­tä ihmiselle.

Ota roh­keas­ti yhteyttä.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj