Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ylä-Kainuu

Ylä-Kai­nuu on Suo­mus­sal­men, Hyryn­sal­men ja Puo­lan­gan pai­kal­lis­leh­ti. Se ker­too luki­joil­leen, mitä hei­dän lähiym­pä­ris­tös­sään tapah­tuu juu­ri nyt ja tulevaisuudessa. 

Ylä-Kai­nuus­sa äänes­sä ovat pai­kal­li­set ihmi­set, teki­jät ja yrit­tä­jät. Tilaa­jam­me ovat ajan tasal­la pai­kal­li­sis­ta uuti­sis­ta ja tapah­tu­mis­ta.  Ylä-Kai­nuun sisäl­lön paris­sa viih­dy­tään ver­kos­sa ja prin­tis­sä. Leh­ti ilmes­tyy pai­net­tu­na tiis­tai­sin ja tors­tai­sin. Verk­ko­leh­tem­me tar­jo­aa uut­ta sisäl­töä päivittäin.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Ylä-Kai­nuu jul­kais­taan tiis­tai­sin ja tors­tai­sin.
Leh­des­sä on 5 palstaa.

Leh­den poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2022:
viik­ko 49: leh­teä ei jul­kais­ta ti 6.12.
viik­ko 52: kes­ki­viik­ko 28.12. per­jan­tai 30.12.


Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023:
ke 12.4. pää­siäi­nen
pe 14.4. pää­siäi­nen
ke 3.5. vap­pu
pe 5.5. vap­pu
pe 19.5. hela­tors­tai
pe 8.12. itse­näi­syys­päi­vä
ti 26.12. ei jul­kais­ta
pe 29.12. joulu


Leh­den levik­kia­lue: Suo­mus­sal­mi, Hyryn­sal­mi, Puolanka

AINEISTOJEN AIKATAULU:
2 arki­päi­vää ennen julkaisua 

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Tit­ta Toi­va­nen
Kai­nuun & Koil­lis­maan myyn­ti­ryh­män päällikkö

040 7511 749
titta.toivanen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 10, 9600 Suo­mus­sal­mi
Toi­mis­to avoin­na tiis­tai­sin klo 9–11 ja 12–15

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.


Tutus­tu Ylä-Kainuuseen»Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj