Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄ ‑LEHTI

Tavoi­ta laa­jan Kes­ki-Poh­jan­maan alu­een yrit­tä­jät kat­ta­vas­ti:
Toteu­tam­me nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vän Kes­ki-Poh­jan­maan Yrit­tä­jä ‑leh­den yhteis­työs­sä yrit­tä­jä­jär­jes­tön kans­sa. Leh­ti jae­taan Kes­ki­poh­jan­maan muka­na sekä kai­kil­le alu­een yrit­tä­jä­jär­jes­tön yrittäjille.

Leh­den sisäl­tö koos­tuu yrit­tä­jil­le tär­keis­tä asiois­ta: muka­na on pai­kal­li­sia yri­tys­ta­ri­noi­ta ja esi­mer­kik­si vink­ke­jä yrit­tä­jien jat­ko­kou­lut­tau­tu­mi­seen sekä virkistäytymiseen.

Kysy tar­kem­min ilmoi­tus­paik­ko­ja ja tee varaus

Myyn­ti­pääl­li­köt:
Kir­si Panu­la
kirsi.panula@kpk.fi
puh 040 127 8803

Rit­va Myl­ly­mä­ki
ritva.myllymaki@kpk.fi
puh 050 598 2033

Lue hel­mi­kuu 2021 Yrit­tä­jä-leh­ti »
Lue jou­lu­kuus­sa 2020 ilmes­ty­nyt leh­ti näköisversiona »

Kysy lisää:

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj