Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Mainosartikkelilla voit kertoa tuotteistasi ja palveluistasi enemmän

Main­osar­tik­ke­lei­den tavoit­tee­na on syn­nyt­tää kulut­ta­jis­sa kiin­nos­tus tiet­tyi­hin tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin. Artik­ke­li voi olla esi­mer­kik­si asia­kas­ker­to­mus, mis­sä muut asiak­kaat ker­to­vat, miten he ovat hyö­ty­neet yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta.
Par­haim­mil­laan main­osar­tik­ke­li koe­taan uut­ta tie­toa anta­vak­si, kiin­nos­ta­vak­si sisäl­lök­si, eikä niin­kään mainokseksi.

Voim­me jul­kais­ta main­osar­tik­ke­lin natii­vi­mai­nok­se­na verk­ko­si­vuil­la asiak­kaan val­miis­ta aineis­tos­ta tai voim­me toteut­taa sisällön.

Natiivimainonta Hilla Groupin medioiden verkkosivuilla:

Natii­vi­mai­non­nan jul­kai­su­paik­ko­ja on medioi­dem­me 24 verk­ko­si­vuil­la:

www.enontekionsanomat.fi
www.haapavesi-lehti.fi
www.inarilainen.fi
www.kalajokiseutu.fi
www.kalajokilaakso.fi
www.kittilalehti.fi
www.kotikulmilta.fi
www.kotilappi.fi
www.kuhmolainen.fi
www.kuusamonseutu.fi
www.lestijoki.fi
www.levinyt.fi
www.luoteis-lappi.fi
www.meantornionlaakso.net
www.nivala-lehti.fi
www.perhonjokilaakso.fi
www.pietarsaarensanomat.fi
www.saariselansanomat.fi
www.selanne-lehti.fi
www.sompio.fi
www.sotkamolehti.fi
www.yla-kainuu.fi

www.kainuunsanomat.fi
www.keskipohjanmaa.fi

Yksit­täi­set jul­kai­sut 390 euroa (+alv), pait­si Kes­ki­poh­jan­maan ja Kai­nuun Sano­mien sivuil­la 690 € (+alv).

Saman artik­ke­lin jul­kai­su kai­kil­la sivuil­lam­me 4190 € (+alv). Jul­kai­su­jen väli voi olla 2–4 viikkoa.

Natii­vin teks­ti sekä kuva näky­vät aina vali­tun uutis­me­diam­me etusi­vun uutis­vir­ras­sa nel­jä vuo­ro­kaut­ta ja sen jäl­keen sisäl­tö jää verk­ko­pal­ve­luum­me kau­pal­li­nen yhteis­työ ‑osioon. Emme jul­kai­se ulko­mai­seeen peli­toi­min­taan (ml. casi­not), ero­tiik­kaan tai alko­ho­liin liit­ty­viä mai­nos­teks­te­jä. Myös­kään pika­lai­no­jen otta­mis­ta emme mainosta.

Print­ti­jul­kai­su:
Main­osar­tik­ke­lin jul­kai­su leh­des­sä puo­len sivun koos­sa
Kai­nuun Sano­mat, Koti-Kajaa­ni, Kes­ki­poh­jan­maa ja Kok­ko­la-leh­ti 1260 euroa (+alv),
kaik­ki muut leh­det 630 euroa (+alv):

Jul­kai­su koko sivul­la Kai­nuun Sano­mat, Koti-Kajaa­ni, Kes­ki­poh­jan­maa ja Kok­ko­la-leh­ti 1890 € (+alv),
muut leh­det 1090 euroa (+alv) / julkaisu.

Jos sinul­la ei ole val­mis­ta materiaalia

Kes­kus­te­lun poh­jal­ta raken­nam­me ide­aa juu­ri sel­lai­ses­ta sisäl­lös­tä, mikä koh­de­ryh­mää kiin­nos­taa. Toteu­tam­me yhtei­ses­ti suun­ni­tel­lus­ta ideas­ta läh­tien teks­ti­muo­toi­sen tari­nan sekä otam­me kuvia.

Sisäl­lön teke­mi­sen hin­ta tapaus­koh­tai­ses­ti. Esi­merk­kei­nä:
Yhteen haas­tat­te­luun poh­jau­tu­va teks­ti sekä yksi kuvaus alkaen 500 € (+alv).
Useam­man ihmi­sen haas­tat­te­lu sekä mah­dol­li­nen video­ku­vaus tun­ti­pe­rus­tei­se­na veloi­tuk­se­na 105 €/h tai 600 € (+alv) koko päivä.

Täs­sä yhtey­des­sä syn­ty­nyt jut­tu- ja teks­ti­ma­te­ri­aa­li ovat asiak­kaan vapaas­sa käy­tös­sä kaik­kial­la muuallakin.

Sisäl­tö­jen teke­mi­ses­sä sinua aut­taa Mii­na Luk­ka­ri / miina.lukkari@hillagroup.fi, puh 050 443 6918

Lue asiak­kaam­me koke­muk­sia sisältömarkkinoinnista »

Alan ter­mis­töä

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la tar­koi­te­taan laa­jas­ti eri­lais­ta vies­tin­tää, mil­lä voit tavoit­taa asiak­kaa­si hei­tä kiin­nos­ta­val­la taval­la. Par­haim­mil­laan sisäl­tö­mark­ki­noin­ti antaa uut­ta tie­toa, ja se herät­tää kiin­nos­tuk­sen hank­kia kaup­paa­mia­si tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta.  Sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la voi­daan vai­kut­taa myön­tei­ses­ti myös esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan. Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia voi­daan jul­kais­ta peri­aat­tees­sa mis­sä vain, myös yri­tyk­sen omis­sa kana­vis­sa. Myös main­osar­tik­ke­li voi­daan jul­kais­ta joko yri­tyk­sen omis­sa väli­neis­sä tai ostet­tu­na paik­ka­na muus­sa julkaisussa.

Natii­vi­mai­non­nal­la tar­koi­te­taan mai­nos­si­säl­töä, joka on luon­te­va osa jon­kin median verk­ko­si­vus­ton jul­kai­sua­lus­tan muu­ta­kin sisäl­töä. Vaik­ka sisäl­tö on muo­dol­taan saman­kal­tais­ta kuin jul­kai­sua­lus­tan aineis­to, MAI­NOS-sana osoit­taa sen ole­van mai­nos­ta­jan mak­sa­maa ja mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta tuotettua.

Adver­to­ri­aa­li mää­ri­tel­lään ulkoa­sul­taan toi­mi­tuk­sel­li­seen tyy­liin print­ti­leh­teen teh­dyk­si mai­nok­sek­si. Ter­mi poh­jau­tuu mak­se­tus­ta ilmoi­tuk­ses­ta käy­tet­tyyn sanaan advertisement.

Myös verk­koad­ver­to­ri­aa­li-nimi­tys­tä voi­daan käyt­tää median verk­ko­si­vuil­la jul­kais­ta­vas­ta mainostekstistä.


Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj