Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Näkyvyyttä omalle sosiaalisen median sisällölle — Kotoisin täältä

Kotoi­sin tääl­tä on pal­ve­lum­me, jon­ka avul­la Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa teh­dyt jul­kai­sut tuo­daan luki­joi­den ja asiak­kai­den näh­tä­vil­le oman pai­kal­li­sen leh­den net­ti­si­vuil­le. Medioil­lam­me on pal­jon kiin­nos­tu­nei­ta luki­joi­ta ja seu­raa­jia, joten Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lu lisää mark­ki­noin­ti­si tehoa.

Leh­den verk­ko­si­vu­jen mai­nos­si­säl­tö näkyy aina kai­kil­le luki­joil­le, joten voit olla var­ma, että vies­ti­si huo­ma­taan. Tar­tu siis heti tilai­suu­teen ja hyö­dyt varmasti.

Miten mukaan?

Leh­den verk­ko­si­vu­jen mai­nos­si­säl­tö näkyy aina kai­kil­le luki­joil­le; joten voit olla var­ma, että vies­ti­si huomataan.

Tiedät mikä toimii

• Pal­ve­lun käyt­tä­jä­nä saat käyt­töö­si raport­ti­työ­ka­lun
• Pys­tyt itse hel­pos­ti seu­raa­maan, miten mai­non­ta­si näkyy
• Seu­ran­ta ja rapor­toin­ti on mai­nos­koh­tais­ta

Hinta

Pai­kal­lis- ja kau­pun­ki­leh­det 69 € / kk
Maa­kun­ta­leh­det 149 € / kk

Toimiva #kotoisintäältä julkaisu

Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä ja kysy lisää:

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj