Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Printtimainos toimii, mihin tarvitaan digimainontaa?

Hil­la Grou­pin alu­eel­li­sil­la ja pai­kal­li­sil­la uutis­me­dioil­la pape­ri­leh­ti on vie­lä vah­vas­sa ase­mas­sa, mut­ta yhä useam­pi luki­ja käyt­tää prin­tin lisäk­si tai ainoas­taan digi­taa­li­sia alus­to­jam­me. Vaik­ka pape­ri­leh­ti kolah­taa moneen pos­ti­laa­tik­koon, niin alu­eel­li­sia uuti­sia seu­ra­taan leh­tien uutis­si­vus­toil­ta usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä. Täs­tä ker­too myös data, sil­lä kaik­kien Hil­la Grou­pin leh­tien uutis­si­vus­to­jen yhteen­las­ket­tu sivu­la­taus­ten mää­rä on yli mil­joo­na sivun­la­taus­ta viikossa.

Luki­jam­me ovat siis otta­neet vah­vas­ti käyt­töön medioi­dem­me moni­ka­na­vai­sen kulut­ta­mi­sen, mut­ta mai­nos­ta­jat ovat täs­sä kehi­tyk­ses­sä osit­tain vie­lä peräs­sä. Koko­sim­me tähän artik­ke­liin Hil­la Grou­pin myyn­nin ammat­ti­lais­ten näke­myk­siä sii­tä, mik­si asiak­kai­dem­me tuli­si laa­jen­taa näky­vyyt­tään prin­tin ulko­puo­lel­le ja mitä digi­mai­non­nas­sa tuli­si ottaa huomioon.

Mark­ki­noin­nin mitattavuus

Kala­jo­ki­laak­son alu­een asiak­kai­tam­me pal­ve­le­va myyn­ti­pääl­lik­kö Cari­ta Man­ni­nen koros­taa, että jokai­sen kehit­ty­vän ja menes­tys­tä hake­van yri­tyk­sen tuli­si hyö­dyn­tää digi­mai­non­taa: ”Pik­ku­hil­jaa kaik­ki siir­tyy digiin ja täs­sä kehi­tyk­ses­sä täy­tyy pysyä muka­na.” Cari­ta nos­taa esiin myös digi­mai­non­nan sel­keän vah­vuu­den eli sen mitat­ta­vuu­den. ”Digi­mai­non­nas­ta saam­me suo­raan dataa sen tavoit­ta­vuu­des­ta sekä klik­kaus­mää­ris­tä. Jos tähän meil­tä tule­vaan dataan yhdis­te­tään vie­lä mai­nos­ta­jan verk­ko­si­vu­jen kävi­jä­da­ta, saa­daan jo pal­jon tie­toa mark­ki­noin­nin toi­mi­vuu­des­ta. Kokei­le­mal­la eri­lai­sia sisäl­tö­jä ja mai­nos­paik­ko­ja sekä ver­tai­le­mal­la kam­pan­joi­den tuot­ta­maa dataa, voi­daan mark­ki­noin­tia kehit­tää tuot­ta­maan yhä parem­pia tuloksia.”

Tois­ton mer­ki­tys markkinoinnissa

Print­ti­leh­dis­sä useat mai­nos­ta­jat ovat jo pit­kään tun­nis­ta­neet tois­ton mer­ki­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa. Digi­mai­non­nal­la tois­ton luo­mi­nen on entis­tä hel­pom­paa ja poten­ti­aa­li­nen asia­kas voi moni­ka­na­vai­sen mark­ki­noin­nin avul­la tör­mä­tä mai­nok­see­si usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä tai vii­kos­sa. Voit miet­tiä tois­ton tär­keyt­tä myös pei­laa­mal­la sitä omaan osto­käyt­täy­ty­mi­see­si. Kuin­ka usein teet osto­pää­tök­sen yhden mai­nok­sen perus­teel­la? Vai käy­kö sinul­le­kin usein niin, että kun koh­taat mie­len­kiin­toi­sen mai­nok­sen ehkä kol­man­nen tai vaik­ka vii­den­nen ker­ran, pää­dyt sen myö­tä yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le tai kivi­jal­ka­kaup­paan tut­ki­maan tarjontaa?

Niva­la ‑leh­des­sä myyn­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mi­va Sami Lund­ström, nos­taa moni­ka­na­vai­sen mark­ki­noin­nin eduis­ta esiin nime­no­maan laa­jem­man tavoit­ta­vuu­den ja tois­ton mer­ki­tyk­sen. ”Digisc­ree­neil­lä ja verk­ko­si­vuil­lam­me voin tar­jo­ta mai­nos­ta­jil­le näky­vyyt­tä, joka tavoit­taa myös ne asiak­kaat, jot­ka eivät leh­tiä lue tai tilaa. Olem­me vii­me aikoi­na myös kehit­tä­neet prin­tin ja digin paket­ti­hin­noit­te­luam­me, jot­ta mai­nos­kam­pan­jaa voi­daan tehos­taa ja piden­tää edullisesti.”

Ase­ta mark­ki­noin­nil­le tavoitteet

Digi­taa­lis­ten yri­tys­pal­ve­lu­jem­me kehi­tys­pääl­lik­kö Susan­na Kau­ko­nie­mi halu­aa herät­tää mai­nos­ta­jat miet­ti­mään mark­ki­noin­nin tavoit­tei­ta: ”Kuten mui­den­kin, myös digi­kam­pan­joi­den tavoit­teet on hyvä poh­tia huo­lel­li­ses­ti.” Jos uutis­si­vus­ton ban­ne­ri­mai­nok­sen klik­kaus­mää­rät ja siir­ty­mi­set oman yri­tyk­sen sivuil­le ovat tär­kei­tä, kan­nat­taa mai­nok­seen lait­taa jokin tart­tu­va hou­ku­tin sekä koros­tet­tu klik­kaus­ke­ho­te. Esi­mer­kik­si: ”Olem­me auki nyt tun­nin pidem­pään, ter­ve­tu­loa ostok­sil­le klo 21 asti” ver­sus ”Tar­kis­ta uudet piden­ne­tyt aukio­loai­kam­me ja jou­lu­kuun huip­pu­tar­jouk­set net­ti­si­vuil­tam­me klik­kaa­mal­la tästä.”

Kum­pi edel­lä mai­ni­tuis­ta hou­kut­taa sinua klik­kaa­maan? Mata­la ban­ne­ri­mai­nok­sen klik­kaus­mää­rä ei siis tar­koi­ta kam­pan­jan huo­noa tulos­ta, mai­nos itses­sään saat­taa ker­toa sen näki­jäl­le jo kai­ken tar­vit­ta­van. Täl­lai­seen mai­nok­seen sopii myös erin­omai­ses­ti digi­taa­li­nen tien­var­si­mai­non­ta – Hil­lan digi­näy­töt tavoit­ta­vat maan­tiel­lä liik­ku­via vuo­ro­kau­den- tai vuo­de­na­jas­ta riippumatta. 

Jos mie­tit miten digi tavoit­tai­si juu­ri sinun asiak­kaa­si, me autam­me sinua mie­lel­läm­me! Hil­lan digi­taa­li­set uutis­ka­na­vat ovat luo­tet­ta­via ja kiin­nos­ta­via tiedonlähteitä. 

Kysy lisää digis­tä ja paket­ti­hin­noit­te­lus­tam­me omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj