Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Automaattisesti monikanavainen

Monikanavaiset ratkaisut yhdistävät printtiä ja digiä.  Paketilla on yksi hinta.

Auto­maat­ti­ses­ti moni­ka­na­vai­sia rat­kai­su­ja on tar­jol­la Kes­ki­poh­jan­maa ja Kai­nuun Sano­mat maakuntalehtiin.

Näil­lä medioil­la on myyn­nis­sä usei­ta eri mai­nos­muo­to­ja, jot­ka ovat aina auto­maat­ti­ses­ti moni­ka­na­vai­sia. Myös mui­hin Hil­lan leh­tiin on mah­dol­lis­ta ostaa val­mii­ta paket­te­ja, jot­ka sisäl­tä­vät print­ti-ilmoi­tuk­sen lisäk­si kat­ta­van näky­vyy­den leh­den digi­ka­na­vis­sa. Kysy lisää mediamyyjältäsi.

Auto­maat­ti­sees­ti moni­ka­na­vais­ten mai­nos­va­rauk­set sisäl­tä­vät aina näky­vyy­den saman jul­kai­sun prin­tis­sä ja digis­sä. Mai­nos­ta­ja toi­mit­taa print­tiai­neis­ton lisäk­si myös digiai­neis­ton. Koko sivun ja aukea­man mai­nos­koos­sa tulee toi­mit­taa sekä desk­top, että mobii­li­ko­koi­nen mainos. 

Automaattisesti monikanavaisten mainosten koot:

print­tidigikon­tak­tit yhteensä
Etusi­vu254 x 315 mmDesk­top ja mobii­li: 600 x 700 px (max 200 kt)Kai­nuun Sano­mat 41 000
Kes­ki­poh­jan­maa 54 000
Aukea­ma, pano­raa­ma2 kpl 254 x 365
pano­raa­ma 526 x 365
Desk­top: 620 x 891 px (max 200 kt)
Mobii­li: 300 x 600 px (max 100 kt) 
Koko­si­vu254 x 365 mmDesk­top: 620 x 891 px (max 200 kt)
Mobii­li: 300 x 600 px (max 100 kt) 
1/2‑sivu, pys­ty150 x 365 mm300 x 431 px (max 100 kt) 
1/2‑sivu, vaaka254 x 180 mm300 x 431 px (max 100 kt) 

Kai­nuun Sano­mien moni­ka­na­vai­nen mai­nos tavoit­taa
Prin­tis­sä 35 000 päi­väs­sä + 6 000 digi­kon­tak­tia / näyt­töä = 41 000 kontaktia

Kes­ki­poh­jan­maan moni­ka­na­vai­nen mai­nos tavoit­taa
Prin­tis­sä 46 000 päi­väs­sä + 8 000 digi­kon­tak­tia / näyt­töä = 54 000 kontaktia


Printin ja digin yhdistelmä on tehokkain

  • Digi tuo nuo­rem­paa koh­de­ryh­mää ja täy­den­tää pai­ne­tun leh­den profiilia.
  • Digis­sä tavoi­te­taan ihmi­set pit­kin päi­vää, eri tilanteissa.
  • Kulut­ta­jat luke­vat sekä print­tiä että digiä, ja eten­kin digiä lue­taan useam­paan ker­taan päi­vän aika­na, jol­loin saa­daan mai­non­nal­le tois­toa.
  • Eri kana­vil­la on eri­lai­set roo­lit, tämä kan­nat­taa huo­mioi­da mai­non­nan luo­vas­sa toteutuksessa.

Lue lisää:

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj