Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Yksinyrittäjä Teija Östman pohtii yrittäjien lomaa yrittäjälehdessä: Olen lomalla aamut ja illat

Yhteis­työs­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien ja KPK Medioi­den toteut­ta­ma Yrit­tä­jä­leh­ti ilmes­tyi tors­tai­na 10. kesä­kuu­ta. Leh­des­sä muun muas­sa pie­tar­saa­re­lai­nen kau­neusa­lan yrit­tä­jä Tei­ja Öst­man poh­tii yksi­ny­rit­tä­jän loma-aiko­ja. Hän ker­too nipis­tä­vän­sä pie­nen loma­sen vaik­ka naut­ti­mal­la aamu­kah­vin­sa aurin­gos­sa sau­nan teras­sil­la. Sii­tä on hyvä läh­teä päi­vän töihin.

– Olem­me kuin lomal­la aamut ja illat. Työt jää­vät kau­pun­kiin ja niis­tä irtau­tuu meren­ran­ta­mö­kil­lä Fäbo­das­sa hyvin, hän ker­too lehdessä.

Yrit­tä­jä­leh­des­sä ker­ro­taan myös mitä kaik­kea himan­ka­lai­nen maan­ra­ken­nus­fir­ma Uuni­la Oy tekee.

Eri­tyi­ses­ti Eero Uuni­la muis­te­lee Lumi­tuu­len voi­ma­lan teke­mis­tä 2014.

– Laa­jen­sim­me merel­lä, noin kilo­met­rin pääs­sä ran­nas­ta tuu­li­myl­ly­saar­ta, raken­sim­me lai­tu­rin, teim­me perus­tuk­sen lou­he­täy­töt, syvä­tii­vis­tyk­sen, perus­tuk­sen valun, väy­län ruop­pauk­sen, mate­ri­aa­lien ja konei­den meri­kul­je­tuk­set, Uuni­la kertoo.

Vähän kär­jis­täen voi sanoa, että fir­ma teki tuulimyllysaaren.

Yrit­tä­jä­leh­des­sä mui­ta­kin yri­tys­ta­ri­noi­ta sekä ajan­koh­tais­ta tie­toa yrit­tä­jien tilan­tees­ta yleen­sä­kin nyt koro­na-aika­na sekä alue­jär­jes­tön palveluista.

Lue Yrit­tä­jä­leh­den digi­taa­li­nen näköis­ver­sio tästä

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj