Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Viisi vinkkiä onnistuneeseen BLACK FRIDAY ‑kampanjaan

1. Mieti tarjoukset tarkkaan. Tässä muutamia ajatuksia.

 • Tar­jouk­sen tulee olla hou­kut­te­le­va.
  Sen sijaan, että mie­tit mitä haluat myy­dä, mie­ti mitä asia­kas halu­aa ostaa. Mit­kä ovat suo­si­tuim­mat tuot­teen­ne, oli­si­ko tämä ainoa päi­vä vuo­des­ta, jol­loin niis­tä sai­si alen­nus­ta? Jos tar­jouk­ses­sa ole­va tuo­te ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ole suu­res­ta osas­ta asia­kas­kun­taa kiin­nos­ta­va, ei se hou­kut­te­le hei­tä ostok­sil­le edes alennuksessa.
 • Onko tar­jous­tuot­tees­ta saa­ta­va katet­ta?
  Jos tar­jouk­sel­la saat uusia asiak­kai­ta tule­vai­suu­teen tai teh­tyä lisä­myyn­tiä hyvän kat­teen omaa­vil­la tuot­teil­la, voi tar­jous­tuot­teen kat­tees­ta tin­kiä. Mie­ti val­miik­si lisä­myyn­ti­tuot­tei­ta, joi­ta tar­jous­tuot­teen oheen voi­si kaupata.
 • Lisä­myyn­tiä mää­rä­alen­nuk­sel­la?
  Esi­merk­ki­nä: Tar­jous­tuot­teen hin­ta on 35 € mut­ta jos asia­kas ostaa yli 50 €, saa hän jon­kin lisä­hyö­dyn jne.
 • Älä kulu­ta hyväk­si havait­tu­ja tar­jouk­sia lop­puun.
  Jos sama tar­jous tois­tuu mon­ta ker­taa vuo­des­sa, menet­tää­kö se mie­len­kiin­non asiak­kai­den keskuudessa?

2. Suunnittele mainos, joka erottuu joukosta. Kun panostat euroja markkinointiin, niin muista keskittyä myös sen sisältöön

 • Black Fri­day­ta edel­tä­vil­lä vii­koil­la kulut­ta­jat koh­taa­vat val­ta­vas­ti mai­non­taa, mie­ti miten sinun mai­nok­se­si erot­tui­si joukosta. 
 • Tuo­te-/pal­ve­lu­va­li­koi­ma­si ei ole kai­kil­le tut­tu, mai­nos­ta kon­kreet­ti­sia tuotteita.
 • Mark­ki­noi tuot­tei­ta, jot­ka myy­vät par­hai­ten. Jos mai­nos­ti­la on pie­ni, valit­se var­mat menes­ty­jät, älä­kä tur­haan yri­tä tuo­da esiin kaikkea.

3. Markkinoi ajoissa ja monikanavaisesti

 • Mark­ki­noi ajois­sa ja kou­ku­ta asiak­kaat ennak­ko­mark­ki­noin­nil­la. Kaik­kia tar­jous­tuot­tei­ta ja hin­to­ja ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta pal­jas­taa rei­lus­ti etu­kä­teen, mut­ta asiak­kai­den on hyvä tie­tää, että nii­tä on tulos­sa. Odo­tusar­voa voi lisä­tä esi­mer­kik­si arvoi­tuk­sil­la tai mah­dol­li­suu­del­la äänes­tää, mikä tuo­te tuli­si tarjoukseen.
 • Hyö­dyn­nä kaik­ki teil­le toi­mi­vat kana­vat, mitä ne sit­ten ovat­kaan — verk­ko­mai­non­ta, tien­var­si­mai­non­ta, uutis­kir­jeet, some, näy­teik­ku­nat, printti?

4. Luo jatkumoa 

Vuo­den par­haat myyn­ti­vii­kot jat­ku­vat myös Black Fri­dayn jäl­keen. Mie­ti mil­lä kons­til­la voi­sit saa­da asiak­kaan palaa­maan ostok­sil­le vie­lä ennen joulua?

 • Voi­si­ko osta­va asia­kas saa­da jon­kin edun jou­lu­kuul­le? Oli­si­ko se alen­nus tai kaupanpäällinen?
 • Vink­kaa Black Fri­dayn asiak­kaal­le tule­vis­ta uutuuk­sis­ta tar­jouk­sis­ta tai tapahtumista.

5. Ostamisen helppous ja hyvä palvelu 

Muis­ta huo­leh­tia hyväs­tä asia­kas­ko­ke­muk­ses­ta myös tarjouspäivänä.

 • Mai­nit­se mark­ki­noin­nis­sa sel­keäs­ti tär­keim­mät sei­kat kuten rajoi­te­tut erät ja tar­jouk­sen voi­mas­sa olo, jne. Har­haan­joh­ta­val­la mai­non­nal­la menet­tää asiak­kaan luottamuksen.
 • Huo­leh­di, että työ­voi­maa on riit­tä­väs­ti ja tar­jous­tuot­teet ovat hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä. Verk­ko­kau­pas­sa ota huo­mioon myös toi­mi­tus­no­peus mah­dol­li­ses­ta myyn­ti­pii­kis­tä huolimatta.
 • Ehti­sit­kö pake­toi­da jou­lu­lah­jak­si mene­vät tuot­teet tai tar­jo­ta kau­niin lah­ja­pus­sin ostos­ten oheen (vaik­ka pie­nes­tä lisämaksusta)?

Kaik­kien tar­jouk­sien ei tar­vit­se olla sel­lai­sia, jot­ka saa­vat asiak­kaat val­vo­maan läpi yön tie­to­ko­neen ääres­sä tai jonot­ta­maan liik­kee­si ovel­la var­paat ja sor­met koh­mees­sa. Black Fri­day avaa jou­lu­myyn­nin ja tut­ki­tus­ti kulut­ta­jat käyt­tä­vät sil­loin pal­jon rahaa, var­mis­ta että saat sii­tä oman osasi.


Tutkitusti luotetun sisällön joukossa viestisi erottuu edukseen. 

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj