Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Sisältömarkkinointi antaa kasvot yritykselle

Pie­tar­saa­re­lai­nen JNT ja kok­ko­la­lai­nen Kes­ki-Poh­jan­maan Kont­to­ri­pis­te yhdis­ti­vät toi­min­tan­sa tam­mi­kuus­sa 2022 ja tule­van vuo­den alus­sa, 1.1.2024 Kont­to­ri­pis­te sulau­tuu koko­naan JNT:hen.

Kont­to­ri­pis­te on kok­ko­la­lai­sil­le jo ennes­tään tut­tu toi­mi­ja. JNT puo­les­taan on alu­eel­la täy­sin uusi kui­tu­toi­mit­ta­ja. JNT:llä koet­tiin, ettei­vät pai­kal­li­set yri­tyk­set ja talo­yh­tiöt tun­ne tar­peek­si hyvin kaik­kia sen tar­joa­mia moni­puo­li­sia IT-pal­ve­lu­ja ja ‑tuot­tei­ta, kuten esi­mer­kik­si JNT Kui­tua. Vaik­ka pus­ka­ra­dio toi­mii, sana levi­ää ja yri­tys huo­ma­taan mark­ki­noil­la ennen pit­kää, on se usein yri­tyk­sen näkö­vink­ke­lis­tä hidas­ta. JNT:llä koet­tiin, että pie­ni lisä­buus­ti yri­tysbrän­din tun­net­tuu­den lisää­mi­sek­si oli tarpeellista.

Mainosartikkeli istuu luontevasti toimitukselliseen ympäristöön

JNT on teh­nyt pit­kään yhteis­työ­tä Hil­la Grou­piin kuu­lu­van Pie­tar­saa­ren Sano­mien kans­sa, joten yri­tyk­sel­le oli help­poa kään­tyä tutun myyn­ti­pääl­li­kön Mar­tin Lai­kan puo­leen. Nopean kar­toi­tus- ja tar­jous­kier­rok­sen jäl­keen kei­nok­si vali­koi­tui natii­viar­tik­ke­li keskipohjanmaa.fi:ssä ja sisäl­tö­mark­ki­noin­tiar­tik­ke­lit sekä Kes­ki­poh­jan­maa- että Kokkola-lehdissä.

Kam­pan­jaan kuu­lui moni­ka­na­vai­nen näky­vyys. Tak­ti­sik­si väli­neik­si mark­ki­noin­ti­mixiin lisät­tiin myös Hil­la Grou­pin tar­joa­mat ulko­mai­nos­tau­lut, digi­taa­li­set rat­kai­sut, esi­mer­kik­si Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lu sekä perin­tei­set printtimainokset.

Sen sijaan, että oli­sim­me vain rum­mut­ta­neet yri­tyk­ses­tä ja sen pal­ve­luis­ta some­ka­na­vis­sam­me, halusim­me nii­den rin­nal­le luo­tet­ta­van median. Sisäl­tö­mark­ki­noin­tiar­tik­ke­li alu­een joh­ta­vis­sa mediois­sa sopi sii­hen tar­koi­tuk­seen hyvin, sil­lä aiheem­me JNT:n ja Kont­to­ri­pis­teen yhdis­ty­mi­ses­tä oli ajan­koh­tai­nen ja aidos­ti luki­joi­ta kiin­nos­ta­va. Saim­me ker­rot­tua koh­de­ryh­mil­lem­me pal­ve­luis­tam­me kat­ta­vas­ti – kai­ken sen, mitä halusim­me­kin, ker­too JNT:n mark­ki­noin­ti­vas­taa­va Zuzet­te Lövgren ja jatkaa:

Yhteis­työ ensim­mäi­ses­tä yhtey­de­no­tos­ta artik­ke­lin jul­kai­suun sujui hel­pos­ti ja nopeas­ti. Mar­tin osa­si tar­jo­ta meil­le sopi­vaa näky­vyys­rat­kai­sua ja Hil­la Grou­pin tuot­ta­ja raken­si artik­ke­lin tai­dok­kaas­ti ennak­koon miet­ti­miem­me asioi­den ympärille.

Toi­mi­tuk­sel­li­sen sisäl­lön jou­kos­sa natii­vi- tai sisäl­tö­mark­ki­noin­tiar­tik­ke­lia ei edes vält­tä­mät­tä koe­ta mai­nok­sek­si, min­kä myös JNT:n yri­tys­myyn­nin myyn­ti­pääl­lik­ko Tatu Aitoa­ho nos­taa esille:

Sisäl­tö­mark­ki­noin­tiar­tik­ke­li on oikea for­maat­ti vies­tiä sel­lai­sis­ta asiois­ta, jot­ka eivät mah­du pie­neen mai­nok­seen muu­ta­mal­la lauseel­la. Pää­sim­me ker­to­maan main­osar­tik­ke­lis­sa omin sanoin, mitä JNT:n ja Kont­to­ri­pis­teen yhdis­ty­mi­nen käy­tän­nös­sä tar­koit­taa. Artik­ke­li ava­si peh­meäl­lä taval­la toi­min­taam­me. Sitä ei mai­nok­sek­si edes heti tunnistaisi.

Lopputuloksena yrityksen näköinen tarina

JNT:n main­osar­tik­ke­li jul­kais­tiin vali­tuis­sa mediois­sa toi­mi­tuk­sel­li­sen sisäl­lön rin­nal­la. Main­osar­tik­ke­lin pää­vies­ti kitey­tyi kol­meen asiaan: 

  1. alu­een yri­tyk­set tar­vit­se­vat moni­puo­li­sia IT‑, tie­to­lii­ken­ne- ja toi­mis­to­tek­nii­kan pal­ve­lui­ta ja tämän yhdis­ty­mi­sen myö­tä JNT:llä ja Kont­to­ri­pis­teel­lä on yhdes­sä entis­tä parem­mat edel­ly­tyk­set tar­jo­ta niitä 
  2. asiak­kai­ta pal­ve­le­vat samat ihmi­set ja toi­min­taa ohjaa­vat samat arvot kuin aiemminkin 
  3. pai­kal­li­suus ja nopeus. 

Tatu Aitoa­ho ker­too, että artik­ke­li on tavoit­ta­nut poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­kun­taa Kok­ko­lan alu­eel­la ja palau­tet­ta on saa­tu sen huomaamisesta.

Tutus­tu JNT:n natii­viar­tik­ke­lin lop­pu­tu­lok­seen täältä.


Rakennetaanko sinunkin yrityksellesi sisältömarkkinointia, joka erottuu?

Ota yhteyt­tä sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­siim­me, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin olem­me sinuun yhteydessä.

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj