Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Paikallislehti tavoittaa ja yhdistää

Haa­pa­ve­si-leh­ti tavoit­taa lähes kaik­ki kau­pun­gin asuk­kaat.

Pyhä­joen var­rel­la sijait­se­vas­sa 6600 asuk­kaan Haa­pa­ve­den kau­pun­gis­sa on jo 25 vuo­den ajan ilmes­ty­nyt oma pai­kal­lis­leh­ti – Haa­pa­ve­si-leh­ti. Loka­kuun alus­sa leh­den syn­ty­mä­päi­vää juh­lis­tet­tiin kau­pun­gis­sa lohi­so­pan sekä kah­vit­te­lun mer­keis­sä ja pai­kal­le saa­pui­kin yli 450 luki­jaa. Luki­joi­den palau­te tapah­tu­mas­sa oli posi­tii­vis­ta: monis­sa talouk­sis­sa tilaus on jat­ku­nut aivan leh­den alku­met­reil­tä saak­ka ja leh­ti lue­taan kan­nes­ta kan­teen – myös pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den mai­nok­set, jot­ka ovat tut­ki­tus­ti­kin leh­des­sä halut­tua sisältöä*.

Lähes 10 vuot­ta Haa­pa­ve­si-leh­den mai­non­nas­ta vas­tan­neel­la myyn­ti­pääl­li­köl­lä Jaa­na Heik­ki­läl­lä on taka­na jo pit­kä koke­mus yhteis­työs­tä alu­een yri­tys­ten ja toi­mi­joi­den kans­sa: ”Paras­ta palau­tet­ta saan yri­tys­asiak­kail­ta­ni tapah­tu­mien mark­ki­noin­nis­ta, var­maan­kin sik­si, että tapah­tu­ma­mai­non­nan tulos on hel­pos­ti mitat­ta­vis­sa. Jos leh­des­sä mark­ki­noi­tu tapah­tu­ma kerää pai­kal­le sato­ja asiak­kai­ta niin on help­po tode­ta, että mai­nos on tavoit­ta­nut koh­de­ryh­män.” Myös kan­sal­li­nen media­tut­ki­mus (KMT 2022) osoit­taa, että jopa 99% Hil­la Grou­pin leh­tien luki­jois­ta saa tie­don pai­kal­li­sis­ta tapah­tu­mis­ta lehdistämme.

On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että mai­non­ta ei ole epä­on­nis­tu­nut­ta vaik­kei­vat sen tulok­set oli­si heti kävi­jä­mää­räl­lä, euroil­la ja yhtey­de­no­toil­la mitat­ta­vis­sa. Mai­non­nan tavoit­tee­na on myös kas­vat­taa yri­tyk­sen tun­net­ta­vuut­ta, herät­tää kiin­nos­tus­ta ja luo­da tar­pei­ta. Tuol­loin mark­ki­noin­tiin panos­te­tut eurot kotiu­tu­vat kas­saan vas­ta pidem­mäl­lä aikavälillä.

Myyn­ti­pääl­lik­kö Jaa­na Heik­ki­län ylei­sin ja toi­mi­vin vink­ki mai­nos­ta­jal­le on yksin­ker­tai­ses­ti kas­vat­taa mai­nok­sen kokoa: ”Usein mai­nos­ta­jat halua­vat lait­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon sisäl­töä mah­dol­li­sim­man pie­neen tilaan. Kui­ten­kin lii­an täy­teen tukit­tu mai­nos näyt­tää usein seka­val­ta ja jää hel­pos­ti koh­de­ryh­mäl­tä luke­mat­ta. Täl­löin vähän suu­rem­paan ilmoi­tus­ko­koon panos­te­tut lisäeu­rot mak­sa­vat kyl­lä itsen­sä takaisin.”

Haa­pa­ve­si-leh­ti tavoit­taa lähes kaik­ki kau­pun­gin asuk­kaat ja suu­rin osa (55%) luki­jois­ta on työi­käi­siä 25–64 vuo­tiai­ta. * Pai­kal­lis­leh­den jut­tu­ja lue­taan­kin hyvin aktii­vi­ses­ti myös ver­kos­sa. ”Kun verk­ko­si­vuil­lem­me taan­noin lisät­tiin tuo­re jut­tu pai­kal­li­ses­ta yri­tyk­ses­tä, kerä­si se 45 minuu­tin sisäl­lä yli 180 luki­jaa. Se ker­too, että uutis­si­vus­toa seu­ra­taan aktii­vi­ses­ti ja päi­vit­täin” Heik­ki­lä ker­too. Tänä vuon­na Haa­pa­ve­si-leh­den uutis­si­vus­to onkin kerän­nyt kes­ki­mää­rin yli 30 000 sivun­la­taus­ta vii­kos­sa ja se on aika pal­jon pik­ku­kau­pun­gin pai­kal­lis­leh­del­le. ”Digi­lu­ki­joi­den mää­rän jat­ku­vas­ti kas­vaes­sa, par­haan näky­vyy­den sai­si­kin käyt­tä­mäl­lä sekä printti‑, että ban­ne­ri­mai­non­taa. Useil­le yri­tyk­sil­le digi­mai­non­ta on vie­lä vie­ras­ta, eivät­kä asiak­kaat tie­dä, että Haa­pa­ve­si-leh­den print­ti­mai­non­nan lisäk­si kaut­ta­ni saa mai­nos­ti­laa myös verk­ko­si­vuil­lem­me ja mui­hin Hil­la Grou­pin tuot­tei­siin.” Heik­ki­lä jatkaa.

Jaa­na ja muut Hil­la Grou­pin myy­jät ovat­kin saa­neet tänä vuon­na lisä­kou­lu­tus­ta digi­mark­ki­noin­tiin, jot­ta he osai­si­vat neu­voa pai­kal­li­sia yri­tyk­siä myös mat­kal­la digi­mark­ki­noin­nin pariin. Haa­pa­ve­del­lä halu­taan tukea myös eri-ikäis­ten luki­joi­den pää­syä leh­den digi­si­säl­tö­jen pariin ja suun­ni­tel­mis­sa onkin tar­jo­ta leh­den verk­ko­pal­ve­lu­jen käyt­töä kos­ke­vaa digi­kou­lu­tus­ta myös pai­kal­li­sil­le yhdistystoimijoille.

Tutus­tu tar­kem­min luki­joi­him­me ja kaik­kien jul­kai­su­jem­me tavoit­ta­vuus­tie­toi­hin täältä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj