Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

LVI-More on printtilehdistä tuttu moniosaaja

LVI-More moni­puo­li­nen yri­tys, joka pal­ve­lee pää­osin Kes­ki-Poh­jan­maal­la ja sen lähi­maa­kun­nis­sa. Asia­kas­kun­taa löy­tyy myös laa­jem­mal­ta ja toi­min­ta­sä­de yltää­kin tar­vit­taes­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta Kuusa­moon saak­ka. LVI-More on perus­tet­tu vuon­na 2015 ja yhteis­työ KPK Median kans­sa alkoi saman tien.

- Per­hon­jo­ki­laak­so oli ensim­mäi­nen leh­ti, jos­sa aloit­te­lim­me pai­kal­lis­mai­non­taa, muis­te­lee LVI-Moren toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Maan­sel­kä.

- Sit­tem­min mark­ki­noin­ti­pa­let­tiin on lisät­ty myös Kok­ko­la-leh­ti sekä maa­kun­ta­leh­ti Kes­ki­poh­jan­maa. Print­ti­mai­non­ta on mie­les­täm­me edel­leen tehok­kain tapa pai­kal­lis­ten kulut­ta­jien ja yri­tys­asiak­kai­den tavoit­ta­mi­seen. Digi­ka­na­via ja sosi­aa­lis­ta medi­aa ei toki sovi unoh­taa, ja nii­tä­kin käy­te­tään mark­ki­noin­ti­ka­na­vi­na säännöllisesti.

LVI-Moren asia­kas­kun­ta koos­tuu yksi­tyis­ten kulut­ta­jien lisäk­si alu­een kun­nis­ta ja yri­tyk­sis­tä. Yri­tys­asiak­kai­den jou­kos­sa on eri alo­jen yri­tyk­siä ravin­to­lois­ta suur­keit­tiöi­hin ja huol­toa­se­mil­ta hotel­lei­hin, maa­ti­lo­ja tie­ten­kään unohtamatta.

- Aloi­tim­me ilma­läm­pö- ja ilma­ve­si- ja maa­läm­pö­pump­pu­jen sekä kyl­mä­lait­tei­den myyn­nil­lä ja asen­nuk­sel­la, Maan­sel­kä listaa.

LVI-Moren laa­jaan osaa­mi­sa­lu­een kuu­luu säh­kö­asen­nus­ten lisäk­si perin­tei­set käyt­tö­ve­si- ja läm­mi­tys­ver­kos­to­sa­nee­rauk­set sekä ilmanvaihtoasennukset.

LVI More on käyt­tä­nyt KPK Medioi­den näky­vyys­rat­kai­su­ja koko his­to­rian­sa ajan vuo­des­ta 2015 läh­tien. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero
Maan­sel­kä pitää print­ti­mai­non­taa tehok­kaim­pa­na tapa­na kulut­ta­jien ja yri­tys­asiak­kai­den tavoittamiseen.

- Teem­me myös ajo­neu­vo­jen ilmas­toin­ti­lait­tei­den huol­to­ja asiak­kaan luo­na tai vaik­ka pel­lon lai­das­sa, sil­lä usein mei­dän on hel­pom­pi tul­la asiak­kaan työ­ko­neen tai trak­to­rin luok­se kuin asiak­kaan ajaa mei­dän luokse.

LVI-More on yri­tyk­sen kas­vaes­sa laa­jen­ta­nut toi­min­taa myös säh­kö­asen­nuk­siin ja eri­tyi­ses­ti aurinkosähköjärjestelmiin.

- Vii­mei­sin isom­pi aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä toi­mi­tet­tiin Hal­sual­le Hie­ta­lah­ti ja Pojat Oy:lle. 71 piik­ki­ki­lowa­tin voi­ma­las­sa on 240 panee­lia, jois­ta puo­let katol­la ja puo­let sei­näl­lä, ker­too Maan­sel­kä ja vink­kaa näin kesä­mök­ki­kau­den kyn­nyk­sel­lä aurin­koe­ner­gian ole­van käte­vä tapa tuot­taa säh­köä mökin pie­nil­le sähkölaitteille.

- Usein kesä­mö­kit ovat syr­jäs­sä ja säh­kö­liit­ty­mien raken­ta­mi­nen on kal­lis­ta. Oman aurin­ko­voi­ma­lan voi saa­da mur­to-osal­la perin­tei­sen säh­kö­liit­ty­män hin­nas­ta ja pie­neh­kön ener­gian­ku­lu­tuk­sen koh­teis­sa voi­kin olla mie­lek­kääm­pää sijoit­taa omaan aurin­ko­voi­ma­laan kuin kiin­te­ään sähköliittymään.

Tämä kir­joi­tus on jul­kais­tu alun­pe­rin KPK Yhtiöt asiakaslehdessä »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj