Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Luotettavaa tietoa ja tehokasta mainontaa

Hil­la Grou­pin mediat pal­ve­le­vat luki­joi­taan pai­kal­li­sen tie­don luo­tet­ta­vi­na välit­tä­ji­nä, ker­too Kan­sal­li­nen Media­tut­ki­mus vuo­del­ta 2022.

Hil­la Grou­pin jul­kai­su­jen pai­noar­vo tie­don­vä­lit­tä­jä­nä on kas­va­nut. Kan­sal­li­sen Media­tut­ki­muk­sen mukaan Hil­lan mediat tavoit­ta­vat vii­koit­tain yhteen­sä 527 000 luki­jaa. Koko­nais­ta­voit­ta­vuu­teen las­ke­taan leh­tien kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä sekä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon leh­den digi­taa­lis­ten ver­sioi­den lukijamäärä.

Hil­la Grou­pin medioi­den luki­jat arvos­ta­vat eri­tyi­ses­ti leh­tien pai­kal­li­suut­ta: 90–99 pro­sent­tia ryh­män eri leh­tien vas­taa­jis­ta ker­too, että leh­det välit­tä­vät tie­toa oman alu­een tapah­tu­mis­ta ja asiois­ta. Edel­leen luki­jat pitä­vät tär­keä­nä leh­tien luo­tet­ta­vuut­ta ja kol­me luki­jaa nel­jäs­tä kokee mai­non­nan ole­van heil­le sopi­vas­sa ympäristössä.

– Kai­nuun ja Koil­lis­maan myyn­ti­ryh­män pääl­lik­kö­nä iloit­sen sii­tä, että luki­jam­me koke­vat mei­dän pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien mai­non­nan osak­si uutis­si­säl­töä, luo­tet­ta­vas­sa ja tutus­sa lähi­uu­ti­sym­pä­ris­tös­sä. Lähi­uu­ti­sia­han ei juu­ri muu­al­ta saa täs­sä muo­dos­sa, Tit­ta Toi­va­nen sanoo.

Poh­jois­suo­ma­lai­seen Hil­la leh­ti­per­hee­seen kuu­luu 2 maa­kun­ta­leh­teä ja 23 pai­kal­lis- tai kaupunkilehteä.

Se, että leh­det ovat luet­tu­ja ja ne miel­le­tään tär­keik­si omal­la alu­eel­la, antaa vah­van vies­tin myös leh­ti­mai­non­nan toi­mi­vuu­des­ta. 64 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ilmoit­taa saa­van­sa mediois­ta tie­toa osto­pai­kan valin­taan ja oston tueksi.

– On hie­noa, että leh­tien luki­jat huo­maa­vat tapah­tu­mat aidos­ti pai­kal­li­sis­ta leh­dis­tä niin ver­kos­sa ja prin­tis­sä. Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien kan­nat­taa huo­mioi­da tämä mai­non­taa suun­ni­tel­les­saan, Lapin myyn­ti­ryh­män pääl­lik­kö Tar­ja Käh­kö­nen kannustaa.

Mai­nos­ta­mi­nen sano­ma­leh­dis­sä tuo lii­ken­net­tä myös yri­tys­ten digi­taa­li­siin kana­viin, sil­lä vas­taa­jis­ta yli puo­let ker­too saa­van­sa leh­ti-ilmoi­tuk­ses­ta aiheen vie­rail­la ilmoit­ta­jan net­ti­si­vus­tol­la. Edel­leen useam­pi kuin kuusi kym­me­nes­tä vas­taa­jas­ta ker­too saa­van­sa leh­dis­tä ideoi­ta läh­teä ostok­sil­le, tapah­tu­miin tai ulos syömään.

– Mer­kil­le pan­ta­vaa tulok­sis­ta on huo­ma­ta, että lähes kak­si kol­mes­ta luki­jas­ta saa osto­pai­kan valin­taan tukea mei­dän mediois­tam­me, Poh­jan­mait­ten myyn­ti­ryh­män pääl­lik­kö Joac­him Kåla huomioi.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti tar­kas­tel­tu­na sano­ma­leh­tien luke­mi­ses­sa ei ole tapah­tu­nut muu­tok­sia 2020-luvul­la. 77 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta lukee sano­ma- ja ilta­päi­vä­leh­tiä pai­net­tu­na tai digi­taa­li­se­na vähin­tään vii­si ker­taa viikossa.

Kan­sal­li­nen Media­tut­ki­mus on print­ti­me­dia-alan yhdes­sä tilaa­ma tut­ki­mus­ko­ko­nai­suus. Tut­ki­muk­sen pää­tu­los on luki­jaes­ti­maat­ti, joka ilmai­see kuin­ka mon­ta tuhat­ta luki­jaa on kun­kin leh­den kes­ki­mää­räi­sel­lä nume­rol­la. Lisäk­si tut­ki­mus tuot­taa tie­toa leh­tien ja nii­den digi­taa­lis­ten ver­sioi­den luke­mi­ses­ta, luku­vä­li­neis­tä sekä luki­ja­kun­nan raken­tees­ta. Samal­la tut­ki­taan vas­taa­jien yleis­tä median­käyt­töä, kulut­ta­mis­ta, ostoai­kei­ta sekä kiin­nos­tuk­sen kohteita.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj