Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Laajennamme digitaalisen ulkomainonnan verkostoamme: tulisiko seuraava taulu teidän alueellenne?

Hil­la Group kehit­tää digi­taa­li­sen ulko­mai­non­nan ver­kos­to­aan. Hil­lan laa­je­ne­va ver­kos­to tulee tar­joa­maan hyö­tyä kai­kil­le vies­ti­jöil­le ja mark­ki­noi­jil­le koko Suomessa. 

Useat toi­mi­jat, kuten kun­nat, yri­tyk­set tai tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät voi­vat hyö­dyn­tää digi­taa­lis­ta tau­lu­nä­ky­vyyt­tä hel­pos­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Poh­jan­mait­ten alu­een mai­nos­tau­lu­ver­kos­to on jo var­sin kat­ta­va, ja ver­kos­to laa­je­nee voi­mal­li­ses­ti Kai­nuun ja Lapin suun­taan parai­kaa, iloit­see Hil­la Grou­pin Jul­kai­su­jen lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Hen­ri Mat­ti­nen.

Mai­nos­pin­tam­me kes­keis­ten lii­ken­ne­vir­to­jen sol­mu­koh­dis­sa ja kau­pun­kien yti­mes­sä huo­ma­taan. Ne tar­joa­vat toi­mi­van mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa kulut­ta­jien ostoai­kei­siin. Siten luom­me menes­tys­tä ja kas­vua, jos­ta hyö­ty­vät kaik­ki. Ulko­mai­non­ta­ver­kos­ton laa­je­ne­mi­nen tar­jo­aa entis­tä parem­man moni­ka­na­vai­sen mark­ki­noin­nin kat­ta­vuu­den koko Hil­lan toiminta-alueella.

Pää­tök­sem­me laa­jen­taa digi­taa­li­sen ulko­mai­non­nan ver­kos­toa hei­jas­taa jat­ku­vas­ti kehit­ty­vää main­osa­lan mai­se­maa, tote­aa digi­mai­non­nan kehi­tys­pääl­lik­kö Susan­na Kau­ko­nie­mi. Digi­taa­li­set ulko­mai­nok­set ovat tul­leet yhä suo­si­tum­mik­si nii­den tehok­kuu­den ja jous­ta­vuu­den vuok­si. Ne mah­dol­lis­ta­vat mai­nos­ta­jil­le nopean ja jous­ta­van mai­nos­ten päi­vit­tä­mi­sen sekä koh­den­ta­mi­sen eri koh­de­ryh­mil­le, mikä lisää mai­nok­sen tehokkuutta.

Yksi tär­keim­mis­tä syis­tä kehit­tää ulko­mai­non­ta­ver­kos­toa on kas­va­va kysyn­tä. Digi­taa­li­set ulko­mai­nok­set ovat hyvin huo­mio­ta herät­tä­viä ja tar­joa­vat monia mah­dol­li­suuk­sia sisäl­lön koh­den­ta­mi­seen. Yri­tyk­set näke­vät tämän poten­ti­aa­lin ja halua­vat hyö­dyn­tää sitä mainoskampanjoissaan.

Mai­nos­ta­mal­la ulko­mai­nos­tau­luis­sa kun­nat, yri­tyk­set ja muut toi­mi­jat voi­vat mark­ki­noi­da pai­kal­li­sia näh­tä­vyyk­siä, tapah­tu­mia, pal­ve­lui­ta tai mui­ta seu­tuun liit­ty­viä asioi­ta. Tämä voi hou­ku­tel­la mat­kai­li­joi­ta, yri­tyk­siä ja inves­toin­te­ja alu­eel­le, mikä puo­les­taan luo talou­del­lis­ta kas­vua ja kehi­tys­tä. Kes­kus­te­lem­me mie­luus­ti yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kump­pa­nuus Hil­la Grou­pin digi­taa­li­sen ulko­mai­non­nan ver­kos­tos­sa tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den lisä­tä alu­een hou­kut­te­le­vuut­ta ja mainetta.

Teh­tä­väm­me on luo­da elin­voi­maa: yhdis­täm­me tie­don, elä­myk­set ja rat­kai­sut sekä nii­den tar­vit­si­jat. Ulko­mai­nos­tau­lut tar­joa­vat yhtei­söil­le, yri­tyk­sil­le ja alueil­le väy­län ker­toa omis­ta koho­koh­dis­taan ja unii­keis­ta ideois­taan, sanoo Hil­la Grou­pin yri­tys­myyn­nin myyn­ti­joh­ta­ja Kir­si Kela.

Hil­lan uusi tau­lu Sot­ka­mos­sa tavoit­taa vilk­kaan työ­mat­ka­lii­ken­teen Kajaa­nin ja Vuo­ka­tin välil­lä, sekä tuhan­net alu­eel­le mat­kus­ta­vat lomanviettäjät.

Tämä mai­nos­ka­na­va tavoit­taa ympä­ri vuo­ro­kau­den ja myös sel­lai­set kulut­ta­jat, jot­ka eivät lue mui­ta medioi­ta. Vuo­ka­tis­sa uusi ulko­mai­nos­tau­lu ote­taan käyt­töön näi­nä päi­vi­nä ja seu­raa­vak­si tau­lu­ja on nouse­mas­sa alku­ke­sän aika­na niin Kuusa­moon kuin Kemi­jär­vel­le­kin. Tuli­si­ko seu­raa­va tau­lu sinun seudullesi?

Ota yhteyt­tä niin kes­kus­tel­laan lisää.

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj