Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Keskipohjanmaan ja Kainuun Sanomien sisällöt saatavilla jatkossakin joka päivä — paperilehti jaetaan viitenä päivänä viikosta

Pai­ne­tun Kes­ki­poh­jan­maan ja Kai­nuun Sano­mien jul­kai­su­päi­vät muut­tu­vat 28.5. alkaen. Täl­löin sun­nun­tain ja maa­nan­tain pape­ri­nen leh­ti jää pois. Kes­ki­poh­jan­maa jul­kais­taan näköis­leh­te­nä kui­ten­kin joka päi­vä. Päi­vi­nä, jol­loin leh­ti ilmes­tyy vain näköis­leh­te­nä suo­sit­te­lem­me mai­nos­ten kook­si joko koko sivua tai etusi­vua. Näköis­leh­tien väli­si­vu­mai­non­ta on myös erin­omai­nen tapa tavoit­taa luki­jam­me. Kai­nuun Sano­mien näköis­leh­ti ilmes­tyy tiis­tais­ta lau­an­tai­hin, kuten pai­net­tu lehti.

Lau­an­tai­na jul­kais­taan taus­toit­ta­vaan jour­na­lis­miin pai­not­tu­va vii­kon­vaih­de, jon­ka huo­mio­ar­vo on mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta mer­kit­tä­vä. Vii­kon­vaih­de­leh­teä lue­taan koko vii­kon­lo­pun ajan.

Pai­ne­tun leh­den jake­lu­päi­viä supis­te­taan, kos­ka pai­no- ja jake­lu­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet erit­täin rajus­ti. Lisäk­si kulut­ta­jien median­käyt­tö­ta­vat ovat muut­tu­neet vii­me vuo­si­na prin­tis­tä digiin. Haluam­me tur­va­ta laa­jan ja alu­eel­li­ses­ti vah­van uutis­tuo­tan­tom­me myös tulevaisuudessa. 

Verk­ko­pal­ve­lum­me sisäl­tö on run­saam­paa ja moni­puo­li­sem­paa kuin kos­kaan aiem­min. Äsket­täin täy­sin uudis­tu­neet verk­ko­si­vum­me ja sovel­luk­set tar­joa­vat uut­ta luet­ta­vaa joka päi­vä var­hai­ses­ta aamus­ta myö­häi­sil­taan. Digis­sä jul­kai­su­ja lue­taan pit­kin päi­vää ja useam­man ker­ran päi­väs­sä. Verk­ko­pal­ve­luis­sam­me mai­nok­se­si tavoit­taa aktii­vi­set kulut­ta­jat luo­te­tus­sa ympä­ris­tös­sä. Jul­kai­su­jem­me digi­ti­laus­mää­rät ovat kas­va­neet voi­mak­kaas­ti vii­me vuo­si­na ja aktii­vis­ten digi­käyt­tä­jien mää­rä on kas­vus­sa. Hil­lan jul­kai­sut saa­vat yli mil­joo­na sivu­la­taus­ta viikossa.

Mai­nok­se­si voi näkyä valin­ta­si mukaan esi­mer­kik­si etusi­vun paraa­ti­pai­kal­la, uutis­vir­ran vie­rel­lä tai voit koh­dis­taa mai­non­ta­si näky­mään näköis­leh­den väli­si­vu­na. Perin­teis­ten ban­ne­ri­paik­ko­jen ohel­la voit nos­taa oman yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median jul­kai­sut näky­vil­le Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lun avul­la. Tämä tar­jo­aa sinul­le mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa nopeas­ti­kin sii­hen, mitä pal­ve­lui­ta­si tar­joat sivuillamme.

Olem­me hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtey­des­sä kaik­kiin asiak­kai­siim­me, joil­la on ollut mai­nos­va­rauk­sia pai­net­tuun leh­teen nyt pois­tu­vil­le päi­vil­le. Tar­joam­me vaih­toeh­toi­sia tapo­ja tavoit­taa koh­de­ryh­mät tehokkaasti.

Muu­tok­ses­ta voit tie­dus­tel­la lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si tai ole­mal­la yhtey­des­sä myynti@hillagroup.fi. Pai­ne­tun Kes­ki­poh­jan­maan ja Kai­nuun Sano­mien tilaa­jat ovat saa­neet jul­kai­su­päi­viin liit­ty­väs­tä muu­tok­ses­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen kir­jeen. Jos sinul­la on kysyt­tä­vää tilauk­see­si liit­tyen, olet­han yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­tit­se asiakaspalvelu@hillagroup.fi tai puhe­li­mit­se 020 750 4469.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj