Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kerro asiakkaillesi enemmän

Voimme kertoa tarinan tuotteittesi ja palvelujesi takaa

Mie­li­ku­vat ja tun­teet ovat usein isos­sa roo­lis­sa, kun kulut­ta­jat teke­vät han­kin­ta­pää­tök­siä vähän­kään isom­mis­ta tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta. Yhä useam­min myös pie­nis­sä ostok­sis­sa tari­nat tuot­tei­den takaa syn­nyt­tä­vän kiin­nos­tuk­sen ostamiseen.

- Mie­li­ku­viin ja tun­tei­siin voit vai­kut­taa eri­lai­sin tari­noin, kuvin ja videoin. Puhu­taan sit­ten sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta tai natii­vi­mai­non­nas­ta, voim­me toteut­taa juu­ri sinul­le sopi­vaa mark­ki­noin­tia ja vies­tin­tää, sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Han­nu Leh­to sanoo.

Par­haim­mil­laan sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on sel­lai­sen tie­don jaka­mis­ta, mis­tä on kulut­ta­jil­le aidos­ti hyö­tyä. Arki­sen hyö­ty­tie­don ohel­la kulut­ta­jat omak­su­vat samal­la tie­toa yri­tyk­sen palveluista.

Leh­don mukaan sisäl­tö­mark­ki­noin­nin vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ovat moninaiset.

- Voit vah­vis­taa posi­tii­vis­ta mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si tai orga­ni­saa­tios­ta­si – vaik­ka­pa teh­dä yri­tyk­ses­tä­si yhä kiin­nos­ta­vam­man työ­paik­ka­na. Näin esi­mer­kik­si usein suur­teol­li­suu­des­sa, mis­sä yri­tyk­sen tuot­tei­den asia­kas­ryh­mät ovat aivan muu­al­la kuin Keski-Pohjanmaalla.

- Sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la voit ker­toa perin­teis­tä mai­non­taa kat­ta­vam­min yri­tyk­se­si toi­min­nan ideo­lo­gias­ta, kuten esi­mer­kik­si eko­lo­gi­suu­des­ta tai muu­toin vas­tuul­li­ses­ta toimintatavasta.

- Tari­nal­li­nen ker­ron­ta voi vakuut­taa esi­mer­kik­si säh­kö­au­ton han­kin­taa poh­ti­vat inves­toin­nin mie­lek­kyy­des­tä. Useis­sa tapauk­sis­sa kulut­ta­jien omat koke­muk­set tuot­teis­ta vakuut­ta­vat uusia asiak­kai­ta parem­min kuin myy­jien ker­to­muk­set, Leh­to kuvaa.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin teke­mi­nen alkaa kes­kus­te­lul­la, mis­sä poh­di­taan muun muas­sa mark­ki­noin­nin tavoit­tei­ta ja koh­de­ryh­mää: Mil­lai­sia tavoit­tei­ta on? Mil­lai­nen on pää­koh­de­ryh­mä?  Miten täl­lai­sen koh­de­ryh­män ihmi­set voi tavoittaa?

- Kes­kus­te­lun poh­jal­ta raken­nam­me ide­aa juu­ri sel­lai­ses­ta sisäl­lös­tä, mikä koh­de­ryh­mää kiin­nos­taa. Tavoit­tees­ta riip­puen poh­dim­me samal­la sopi­vaa julkaisukanavaa.

Syn­ty­nyt mate­ri­aa­li voi­daan jul­kais­ta KPK Medioi­den print­ti­leh­tien sivuil­la, leh­tibrän­dien verk­ko­si­vuil­la, asiak­kaam­me omil­la sivuil­la, uutis­kir­jeis­sä, somes­sa tai peri­aat­tees­sa mis­sä vain toi­vot­tu koh­de­ryh­mä tavoi­te­taan parhaiten.

- Kun sisäl­töä toteu­te­taan, se kan­nat­taa jul­kais­ta mah­dol­li­sim­man mones­sa eri pai­kas­sa, vink­kaa Han­nu Lehto.

Apuja tiedottamiseen?

Tar­vit­set­ko jut­tu­mais­ta sisäl­töä muu­hun kuin var­si­nai­seen markkinointitarkoitukseen?

Voim­me aut­taa myös yri­tyk­sen sisäi­ses­sä vies­tin­näs­sä esi­mer­kik­si tie­dot­tei­den teke­mi­ses­sä, hen­ki­lö­kun­ta­leh­tien tuot­ta­mi­ses­sa tai vaik­ka työn­te­ki­jä­op­pai­den luo­mi­ses­sa yri­tyk­sen sisäi­seen käyttöön.

Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group

Tämä kir­joi­tus on jul­kais­tu alun­pe­rin KPK Yhtiöt asiakaslehdessä »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj