Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hyvä kello kauas kuuluu — mistä tiedämme sen olevan hyvä?

Hilla Groupin myyntipäälliköt ovat päivittäin yhteydessä lukuisiin asiakkaisiin eri puolilla Hilla-aluetta. Erityisesti tapaamiset kasvokkain tai vaikkapa Teamsin avulla ovat meille tärkeitä. 

Uuden, juu­ri käyt­töön ote­tun asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn avul­la haluam­me kerä­tä palau­tet­ta arvioi­dak­sem­me ja ymmär­tääk­sem­me entis­tä parem­min asiak­kai­den tyy­ty­väi­syyt­tä Hil­la Grou­pin eri medioi­den pal­ve­lui­hin, tuot­tei­siin tai koko­nais­val­tai­seen rat­kai­suun ja yli­pään­sä asia­kas­ko­ke­muk­seen. Tavoit­tee­nam­me on saa­da arvo­kas­ta palau­tet­ta ja tie­toa sii­tä, miten me suo­riu­dum­me asia­kas­o­do­tus­ten täyttämisessä.

Tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn lähe­täm­me asiak­kaal­le heti tapaa­mi­sen jäl­keen teks­ti­vies­til­lä, joka sisäl­tää vas­taus­lin­kin. Kyse­ly­lo­mak­kees­sa kysym­me, mitä asioi­ta tapaa­mi­sen aika­na käy­tiin läpi, ja pyy­däm­me avoin­ta palau­tet­ta toi­min­nas­tam­me. Vas­tauk­set näky­vät vain myyn­nin joh­dol­le, ja luon­nol­li­ses­ti saa­tu palau­te käy­dään läpi tapaa­mi­sen hoi­ta­neen myy­jän kanssa.

Miksi meistä on tärkeää tutkia asiakastyytyväisyyttä? 

Perus­teet käy­vät niin Hil­la Grou­pil­le kuin asiakasyrityksillemmekin.

  1. Asia­kas­us­kol­li­suus para­nee. Tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat tai­pu­vai­sem­pia jat­ka­maan lii­ke­toi­min­taa yri­tyk­sen kans­sa ja osta­vat mie­lel­lään uudel­leen. He myös toden­nä­köi­sem­min suo­sit­te­le­vat yri­tys­tä, mikä tuo lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Tämä joh­taa par­haim­mil­laan pit­kä­ai­kai­siin asia­kas­suh­tei­siin ja luo poh­jan vakail­le tulovirroille.
  2. Kil­pai­lue­tu vah­vis­tuu. Posi­tii­vi­nen suul­li­nen mark­ki­noin­ti ja suo­si­tuk­set aut­ta­vat yri­tys­tä erot­tu­maan kil­pai­li­jois­taan. Asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den huo­mioi­mi­nen voi olla mer­kit­tä­vä teki­jä, joka hou­kut­te­lee uusia asiak­kai­ta ja aut­taa säi­lyt­tä­mään ole­mas­sa ole­vat asiakkaat.
  3. Palaut­teel­la on val­ta­va arvo. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­set tar­joa­vat yri­tyk­sel­le arvo­kas­ta palau­tet­ta ja tie­toa asiak­kai­den tar­peis­ta, odo­tuk­sis­ta ja mie­li­pi­teis­tä. Tämä aut­taa yri­tys­tä ymmär­tä­mään, mitä se tekee oikein ja mis­sä on mah­dol­li­suus paran­taa. Täl­lai­nen palaut­teen käsit­te­ly aut­taa yri­tys­tä kehit­tä­mään tuot­tei­taan, pal­ve­lui­taan ja asia­kas­ko­ke­mus­taan vas­taa­maan parem­min asiak­kai­den tarpeita.
  4. Pit­kän aika­vä­lin kan­nat­ta­vuus para­nee. Tyy­ty­väi­set asiak­kaat usein osta­vat enem­män ja sään­nöl­li­sem­min. He ovat myös val­mii­ta mak­sa­maan enem­män kor­kea­laa­tui­sis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Tämä joh­taa kor­keam­paan asia­kas­us­kol­li­suu­teen ja pit­kä­ai­kai­seen kan­nat­ta­vuu­teen yritykselle.
  5. Mai­neen ja brän­din raken­ta­mi­nen hel­pot­tuu. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kes­kei­nen teki­jä yri­tyk­sen mai­neen ja brän­din raken­ta­mi­ses­sa. Posi­tii­vi­nen asia­kas­ko­ke­mus ja tyy­ty­väi­syys luo­vat vah­van brän­di­lä­het­ti­läi­den ver­kos­ton, joka voi hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta ja vah­vis­taa yri­tyk­sen mai­net­ta markkinoilla.

Tie­to on olen­nai­sen tär­ke­ää työm­me kehit­tä­mi­ses­sä. Yksit­täi­sis­tä vas­tauk­sis­ta ja palaut­teis­ta muo­dos­tuu pik­ku hil­jaa iso koko­nai­suus, jon­ka avul­la voim­me kehit­tyä yksi­löi­nä ja yrityksenä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj