Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Huoneistokeskus luottaa mainonnassa paikalliseen osaamiseen

Yli­vies­kas­sa Huo­neis­to­kes­kuk­sen tii­min muo­dos­ta­vat Pia Kai­vo­so­ja ja Asla Ohta­maa. Kala­joel­la asiak­kai­ta pal­ve­lee sivu­toi­mi­pis­te, ja lisäk­si toi­mia­lu­ee­seen kuu­lu­vat Ala­vies­ka ja Sievi.

Suo­men Huo­neis­to­kes­kuk­sen paras toi­mi­pis­te löy­tyy Yli­vies­kas­ta, kun ver­tai­lus­sa ovat alku­vuo­den nel­jän kuu­kau­den tulok­set. Kas­vua on vauh­dit­ta­nut mark­ki­noin­tiyh­teis­työ Hil­la Grou­piin kuu­lu­van pai­kal­li­sen median, Kala­jo­ki­laak­son kanssa.

– Huo­neis­to­kes­kuk­sen tavoit­tee­na on tul­la tun­ne­tuim­mas­ta halu­tuim­mak­si. Täl­lä alu­eel­la sii­hen on pääs­ty­kin, sil­lä meil­lä on Yli­vies­kas­sa suu­rin mark­ki­nao­suus. Sii­nä yhte­nä teki­jä­nä on täy­del­li­ses­ti onnis­tu­nut mai­nos­ta­mi­nen, myyn­ti­joh­ta­ja, LKV, kau­pan­vah­vis­ta­ja Pia Kai­vo­so­ja sanoo.

Koh­deil­moit­te­lun sijaan Huo­neis­to­kes­kus tekee nyky­ään brän­di­mai­non­taa. Sil­lä hae­taan ennen kaik­kea näky­vyyt­tä ja laa­jan koh­de­ryh­män huo­mio­ta. Yri­tyk­sen asia­kas­kun­ta ulot­tuu ensia­sun­non osta­jis­ta seniori-ikäisiin.

– Haluam­me luo­da posi­tii­vis­ta ja free­siä mie­li­ku­vaa jat­ku­vas­ti uudis­tu­vas­ta ja toi­min­to­ja kehit­tä­väs­tä yhtiös­tä, joka ei jää pai­kal­leen, Kai­vo­so­ja sanoo.

Mark­ki­noin­nis­sa Huo­neis­to­kes­kus luot­taa pai­kal­li­seen osaa­mi­seen. Yri­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen yhteis­työ­kump­pa­ni on Hil­la Group: Pai­kal­li­sen print­ti­leh­den Kala­jo­ki­laak­son eri mai­nos­paik­ko­ja, lii­ke­ha­ke­mis­toa sekä mediayh­tiön digi­taa­li­sia tien­var­si­näyt­tö­jä yri­tys on hyö­dyn­tä­nyt moni­puo­li­ses­ti. Tilan­teen mukaan ilmoi­tuk­sia on jul­kais­tu myös eri­kois­nu­me­rois­sa ja teemaliitteissä.

– Meil­lä on ollut ilmoi­tuk­sia sekä usean kun­nan alu­eel­la jaet­ta­vas­sa Kala­jas­kas­sa että tilat­ta­vas­sa per­jan­tai­sin ilmes­ty­väs­sä Kala­jo­ki­laak­sos­sa. Pai­net­tu leh­ti tavoit­taa nekin, jot­ka eivät niin pal­joa lii­ku tiel­lä tai käy­tä net­tiä, Kai­vo­so­ja toteaa.

Ilmoit­ta­jan kan­nal­ta asioin­ti Kala­jo­ki­laak­son kans­sa on help­poa ja suju­vaa, sil­lä tut­tu ihmi­nen huo­leh­tii mai­nok­set Hil­la Grou­pin kaik­kiin kana­viin. Kai­vo­so­ja arvos­taa sitä, että asiak­kaan tar­pei­siin paneu­du­taan par­hai­den rat­kai­su­jen löytämiseksi.

– Hil­la Grou­pin media­ta­los­sa ollaan aina kiin­nos­tu­nei­ta ja kysel­lään mei­dän kuu­lu­mi­siam­me. Vuo­sien aika­na meil­le on muo­dos­tu­nut tosi hyvä yhteis­työ­suh­de. Ammat­ti­lai­nen osaa myös ehdot­taa meil­le rat­kai­su­ja, joi­ta emme itse vält­tä­mät­tä tuli­si aja­tel­leek­si. Yksi täl­lai­nen oival­lus on ollut digisc­ree­nin hyö­dyn­tä­mi­nen ja saman­ai­kai­nen printtimainonta.

Kai­vo­so­jan mukaan mai­non­ta on tuo­nut Huo­neis­to­kes­kuk­sel­le pal­jon posi­tii­vis­ta huo­mio­ta juu­ri siel­tä, mis­tä sitä kaivataankin.

– Olem­me tar­koi­tuk­sel­la näky­neet saman­ai­kai­ses­ti useas­sa ”eet­te­ris­sä”, ja on sel­väs­ti tuo­nut paras­ta tulos­ta. Asiak­kail­ta saa­tu palau­te on ollut käsit­tä­mät­tö­män hyvää, ja sehän on suu­rin onnis­tu­mi­sen mittari.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj