Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hillan lehtien verkkosivut uudistuvat kevään aikana

Uudistuksen myötä tutut lehtibrändit säilyvät ennallaan ja löytyvät tutuista verkko-osoitteista.

Uusien yhte­näi­sem­pien verk­ko­si­vu­jen myö­tä pys­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me entis­tä parem­min, kun mai­nos­paik­ko­jen muo­dot ja sijain­nit ovat saman­lai­set koko Hil­la-alu­eel­la, Pie­tar­saa­res­ta Iva­loon. Asiak­kaa­nam­me voit vali­ta itsel­le­si sopi­vim­mat kana­vat hel­pos­ti ja vaivattomasti.

Voit koh­den­taa kam­pan­ja­si valin­ta­si mukaan koko Hil­la ver­kos­toon, leh­ti­koh­tai­ses­ti, tai halua­maa­si uuti­sym­pä­ris­töön halua­mal­le­si alu­eel­le. Samal­la aineis­tol­la voit halu­tes­sa­si mai­nos­taa esi­mer­kik­si urhei­luar­tik­ke­lei­den yhtey­des­sä läpi Hil­lan. Mui­ta aihe­tun­nis­tei­ta ovat esi­mer­kik­si hyvin­voin­ti, kult­tuu­ri, ruo­ka, talous, tapah­tu­mat ja viihde.

Leh­den verk­ko­si­vu­jen mai­nos­si­säl­tö näkyy aina kai­kil­le sivu­kä­vi­jöil­le, joten voit olla var­ma, että vies­ti­si huomataan.

Yli miljoona sivulatausta viikossa

Hil­lan jul­kai­sut saa­vat yli mil­joo­na sivu­la­taus­ta vii­kos­sa. Uudis­tuk­sen myö­tä odo­tam­me kiin­nos­tuk­sen kas­va­van ja sivu­jem­me tavoit­ta­van entis­tä tehok­kaam­min alu­een ihmi­set. Pys­tym­me tar­joa­maan laa­jas­ti ja yhte­näi­ses­ti vaih­toeh­to­ja mark­ki­noin­ti­rat­kai­sui­hi­si yri­tyk­se­si tar­peen mukaan.

Mai­nok­se­si voi näkyä valin­ta­si mukaan esi­mer­kik­si etusi­vun paraa­ti­pai­kal­la, uutis­vir­ran vie­rel­lä tai voit koh­dis­taa mai­non­ta­si näky­mään näköis­leh­den väli­si­vu­na. Perin­teis­ten ban­ne­ri­paik­ko­jen ohel­la voit nos­taa oman yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median jul­kai­sut näky­vil­le Kotoi­sin tääl­tä ‑pal­ve­lun avul­la. Tämä tar­jo­aa sinul­le mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa nopeas­ti­kin sii­hen, mitä pal­ve­lui­ta­si tar­joat sivuillamme.

Videoi­den huo­mio­ar­vo on kor­kea ja nii­den käyt­tö mai­non­nas­sa kas­vaa.  Verk­ko­jul­kai­su­jem­me mai­nos­pai­koil­la voi­daan näyt­tää myös videoai­neis­to­ja. Uutis­me­dian onli­ne-video­mai­non­nan aikaan­saa­ma lisä­myyn­ti ylit­tää mer­kit­tä­väs­ti sii­hen teh­dyt panos­tuk­set. Videoi­hin teh­tä­viä media­pa­nos­tuk­sia kan­nat­taa­kin kasvattaa.

Mat­kai­lu­me­dioi­dem­me uusil­la sivuil­la tavoi­tat eri­lai­sia koh­de­ryh­miä kuin perin­tei­sem­män pai­kal­lis­me­dian net­ti­si­vus­toil­la. Nii­tä lue­taan laa­jas­ti ja ne tavoit­ta­vat mat­kai­li­jat ympä­ri Suo­men. Leh­tien verk­ko­pal­ve­lus­sa voi­daan jul­kais­ta main­osar­tik­ke­lei­ta, joi­den avul­la voit ker­toa tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si enem­män ja voit nos­tat­taa omien sivu­je­si roo­lia haku­ko­nei­den rankingissa. 

Digi­taa­li­set uutis­ka­na­vam­me koe­taan luo­tet­ta­va­na ja kiin­nos­ta­va tie­don­läh­tee­nä. Leh­tien verk­ko­pal­ve­lut täy­den­tä­vät pai­ne­tun leh­den pro­fii­lia. Verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tavoit­taa myös nuo­rem­paa koh­de­ryh­mää pit­kin päi­vää ja useis­sa tilan­teis­sa. Moni­ka­na­vai­nen mai­non­ta tuo mai­non­nal­le tois­toa, joka kas­vat­taa sen muistijälkeä.

Kysy lisää mediamyyjältäsi tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj