Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hillan digitaalisten ulkomainostaulujen verkosto tarjoaa näkyvät ja vaikuttavat mainospaikat

Hil­lan digi­taa­li­set ulko­mai­nos­tau­lut ja ‑ver­kos­to tar­joa­vat moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. Pai­kal­li­set toi­mi­jat, jot­ka halua­vat ohja­ta ohia­ja­vaa lii­ken­net­tä yri­tyk­seen, saa­vat tau­luis­ta erin­omai­sen kana­van omal­le viestinnälleen. 

Vuo­si­so­pi­muk­sen sol­mi­neet yri­tyk­set pää­se­vät muok­kaa­maan main­osai­neis­to­jaan hel­pos­ti ja nopeas­ti itse, joten yri­tys­ten hil­jais­ten aiko­jen vil­kas­ta­mi­nen tien­var­si­tau­luis­sa on ket­te­rää.  Eri­tyi­ses­ti mat­kai­lua­lan yri­tyk­set ja pai­kal­li­set yri­tyk­set, joil­la on verk­ko­kaup­pa hyö­ty­vät näis­tä pal­ve­luis­ta. Mai­nos­taa voi esi­mer­kik­si pyl­väs­näy­töis­sä Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä, tien­var­si­näy­töil­lä Vuo­ka­tis­sa tai pika­vuo­ro­lii­ken­teen bus­seis­sa lähes ympä­ri Suomen.

Hil­la Grou­pin digi­taa­li­set mai­nos­tau­lut tar­joa­vat näky­vyyt­tä vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty­jen tei­den var­sil­ta. Mai­nos­tau­lu­ver­kos­to Kes­ki-Poh­jan­maal­la on jo var­sin kat­ta­va, ja ver­kos­to laa­je­nee voi­mak­kaas­ti Kai­nuun ja Lapin suun­taan. Vii­mei­sin uusi tau­lu saa­tiin Sot­ka­moon, ja kesän aika­na saa­daan usei­ta uusia näyt­tö­jä. Joka päi­vä yli 80 000 ohi­kul­ki­jaa altis­tuu mai­nos­tau­luil­le, mikä tar­jo­aa suu­ren poten­ti­aa­lin yri­tys­ten näky­vyy­den lisää­mi­sek­si. Yhteis­työ­ver­kos­ton avul­la pys­tym­me tar­joa­maan huo­mat­ta­van mää­rän mai­nos­paik­ko­ja Hel­sin­gis­tä Kemijärvelle.

Nesteen liikenneasemien mainostaulut sekä pikavuoroliikenteen bussien näytöt tavoittavat nuoria

Alku­vuo­des­ta Hil­la Grou­pin laa­jen­tu­nut yhteis­työ Media­ta­lo Kes­ki­suo­ma­lai­sen kans­sa on tuo­nut uusia digi­taa­li­sia mai­nos­paik­ko­ja pika­vuo­ro­lii­ken­teen bus­sei­hin ja Nes­te-lii­ken­nea­se­mien näyt­töi­hin Hil­lan toi­min­ta-alu­eel­la. Tämä tar­jo­aa erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den tavoit­taa liik­ku­vat ihmi­set, jot­ka luon­tai­ses­ti mat­kus­ta­vat ja liik­ku­vat paljon.

Autoi­le­vien ihmis­ten media on Nes­teen lii­ken­nea­se­mien tau­lut. Tämä kana­va tavoit­taa tut­ki­muk­sen mukaan eri­tyi­ses­ti nuo­ret. Näis­sä näy­töis­sä toi­mi­vat erin­omai­ses­ti lyhyet teks­ti­te­tyt videot, jot­ka herät­tä­vät tank­kaa­jan huo­mion rei­lun kah­den minuu­tin ajan. Bus­si­me­dia puo­les­taan koh­den­tuu pika­vuo­ro­lii­ken­teen bus­sien mat­kus­ta­jil­le, jois­ta suu­rin osa on vapaa-ajan mat­kal­la. Digi­taa­li­set mai­nos­pai­kat bus­sien näy­töil­lä sovel­tu­vat hyvin myös pidem­mil­le brän­di­vi­deoil­le, jot­ka voi­vat tehok­kaas­ti välit­tää halu­tun vies­tin koh­de­ryh­mäl­le. Bus­si­mat­kus­ta­jat koke­vat mai­non­nan viih­teel­li­se­nä ajan­viet­tee­nä mat­kan­sa aikana.

Ole yhtey­des­sä myy­jääm­me, niin suun­nit­te­lem­me yhdes­sä par­haat kei­not sinun asiak­kai­de­si tavoit­ta­mi­sek­si. Suun­ni­tel­man teke­mi­nen on mak­su­ton­ta, eikä se sido sinua mihin­kään. Voit jät­tää myös yhtey­den­ot­to­pyyn­nön alla ole­val­la lomakkeella.

Tutus­tu ulkomainostauluihimme

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj