Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hilla Groupin julkaisut tavoittavat 346 500 lukijaa viikoittain

Kan­sal­li­sen media­tut­ki­muk­sen (KMT) mukaan Hil­la Grou­pin jul­kai­sut tavoit­ta­vat vii­koit­tain yhteen­sä 346 500 luki­jaa. Huo­mio­nar­vois­ta on, että Hil­lan luki­jat seu­raa­vat useam­paa kuin yhtä Hil­lan medi­aa. Kaik­kien Hil­lan jul­kai­su­jen yhteen­las­ket­tu tavoit­ta­vuus­lu­ku on 600 000. 

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö San­na Uusi­vir­ta ker­too tut­ki­muk­sen avaa­van näky­miä sii­tä, mil­lai­sia luki­joi­ta (suku­puo­li, ikä­luok­ka, asu­mis­muo­to jne.) eri mediam­me tavoit­ta­vat, mil­lä mark­ki­na-alu­eel­la he asu­vat, hei­dän kiin­nos­tuk­sen koh­teis­taan ja ostoai­keis­taan. Tie­don perus­teel­la voim­me aut­taa asiak­kai­tam­me koh­den­ta­maan mark­ki­noin­ti­aan oikei­siin kana­viin. Kana­viin, jot­ka tavoit­ta­vat hei­dän asiakkaansa. 

Yri­tys­myyn­nin mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö San­na Uusi­vir­ta iloit­see sii­tä, että Hil­lan jul­kai­su­ja pide­tään luo­tet­ta­va­na. Luo­te­tun sisäl­lön mat­kas­sa näky­vät mai­nok­set erot­tu­vat edukseen.

Maa­kun­ta­leh­det Kes­ki­poh­jan­maa ja Kai­nuun Sano­mat ja nii­den digi­taa­li­set alus­tat tavoit­ta­vat omil­la alueil­laan kat­ta­vas­ti. Kes­ki­poh­jan­maa­ta lukee vii­koit­tain 119 700 luki­jaa ja Kai­nuun Sano­mia 84 300 luki­jaa. Kulut­ta­jat valit­se­vat entis­tä useam­min käyt­tö­liit­ty­mäk­si jul­kai­sun digi­taa­li­sen ver­sion ja luke­vat sitä mobii­li­lait­teil­la. Kes­ki­poh­jan­maan digiä lukee 101 600 luki­jaa ja Kai­nuun Sano­mien digiä 68 4700.

Hil­lan kaik­kien jul­kai­su­jen digi­taa­li­set kana­vat tavoit­ta­vat vii­koit­tain yhteen­sä 211 500 luki­jaa.  Print­tien tavoit­ta­vuu­det ovat edel­leen kor­keat ja nii­den luke­mi­nen on kes­kit­ty­nyt­tä. Hil­lan pai­net­tu­ja jul­kai­su­ja lukee 249 300 luki­jaa vii­koit­tain. Eri­tyi­ses­ti pai­kal­lis- ja kau­pun­ki­leh­tien luki­jat luke­vat print­tiä, mut­ta nii­den­kin digi­taa­lis­ten kana­vien käyt­tö on merkittävää.

- Tavoit­ta­vuu­tem­me digi­ka­na­vis­sa kas­vaa nopeas­ti. Emme kui­ten­kaan tavoit­te­le mitä tahan­sa kas­vua, mil­lä hin­nal­la hyvän­sä, vaan meil­le tär­ke­ää on tavoit­taa juu­ri omien aluei­dem­me luki­jat. Kes­ki­tym­me sel­lai­seen jour­na­lis­miin, joka pal­ve­lee ja kou­kut­taa ydin­a­lueil­lam­me. Täs­sä on sel­väs­ti onnis­tut­tu, sanoo Hil­lan jul­kai­su­jen sisäl­tö­joh­ta­ja Inka Partanen.

Digi­taa­li­set kana­vat tavoit­ta­vat eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mat ikä­ryh­mät. Lähes puo­let Hil­lan digi­lu­ki­jois­ta on alle 44-vuo­tiai­ta, kun print­ti­lu­ki­jois­sa hei­dän osuu­ten­sa on 21 %. Kuusi luki­jaa kym­me­nes­tä saa Hil­lan jul­kai­suis­ta tie­toa osto­pai­kan valin­taan ja oston tuek­si sekä ideoi­ta läh­teä ulos syö­mään, ostok­sil­le, tapah­tu­miin jne.

Luki­joi­den suh­tau­tu­mi­nen mai­non­taan on myön­tei­sin­tä, kun se näh­dään kau­pun­ki­leh­dis­sä tai pai­kal­lis­leh­dis­sä. Leh­dis­sä mai­nok­set koe­taan osak­si halut­tua sisäl­töä. Pai­kal­lis­ten tapah­tu­mien ja asioi­den tie­don­saan­ti­ka­na­va­na pai­kal­li­set mediat ovat verrattomia. 

Uutis­me­dias­sa mai­nos­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa mai­non­nan näky­mi­sen luo­tet­ta­vas­sa kana­vas­sa, jos­sa mai­nok­set ovat osa halut­tua sisäl­töä. Luki­jois­tam­me 153 000 on sitä miel­tä, että mediam­me sisäl­tä­vät kiin­nos­ta­via mai­nok­sia. Pai­kal­lis- ja kau­pun­ki­leh­tiem­me luo­mu­koh­den­nus omal­le toi­min­ta-alu­eel­le tuo lisä­ar­voa mai­nos­ta­jal­le. Kol­me nel­jäs­tä luki­jas­ta arvos­taa medioi­dem­me tar­joa­maa pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den mai­non­taa heil­le sopi­vas­sa ympä­ris­tös­sä.  Kysy lisää omal­ta mediamyyjältäsi.

Kan­sal­li­sen media­tut­ki­muk­sen tilaa­ja­na on Medi­aA­udit­Fin­land ja sen toteut­taa Kan­tar Media Fin­land. Tut­ki­muk­ses­ta saa­daan val­ta­kun­nal­li­ses­ti jul­kai­su­jen valuut­ta­na käy­te­tyn luki­ja­mää­rän lisäk­si tie­toa luki­ja­ra­ken­tees­ta, yleis­tä tie­toa median käy­tös­tä, vas­taa­jien ostoai­keis­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteista.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj