Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hilla Group jatkaa LeviNytin kehittämistä Jaspiksen viitoittamalla tiellä

-Jos­kus piti pipo pääs­sä jakaa leh­tiä, ettei­vät ihmi­set tun­nis­ta. Muu­ten nel­jän tun­nin leh­ti­kier­ros voi kes­tää kuusi tun­tia, Jas­pis Toi­vo­nen nau­raa.

Revon­tu­len­vä­ri­sen tuk­kan­sa kans­sa nai­nen tun­ne­taan levik­kia­lu­eel­laan Levil­lä hyvin. Toi­vo­nen on käy­tän­nös­sä yhtä kuin vuon­na 2000 perus­ta­man­sa leh­ti LeviNyt.

Sil­tä se eit­tä­mät­tä tun­tuu. Niin kuin lap­ses­taan luo­pui­si. Jas­pis tuli Lap­piin ensin Ylläk­sel­le, mat­kai­lu­leh­ti Kuuk­ke­liin kir­joit­ta­vak­si toi­mit­ta­jak­si. Kuuk­ke­lin omis­ti ja sitä pää­toi­mit­ti sil­loin Kari Kau­la­nen.
-Kari sanoi, että jos kir­joi­tat yhtä pal­jon kuin höpö­tät, niin hyvä on, hän muistelee.

Levil­lä ei vie­lä sil­loin mat­kai­lu­leh­teä ollut lain­kaan. Kau­la­nen jul­kai­si muut­ta­man Levi-Kuuk­ke­lin, mut­ta levi­läi­set eivät läm­men­neet mat­kai­lu­leh­del­le, joka oli teh­ty naa­pu­ri­kun­nas­sa, he halusi­vat oman­sa. Kau­la­nen kan­nus­ti Toi­vo­sen otta­maan haas­teen vas­taan.
-Hän toi­mi minun men­to­ri­na ja apu­na, Toi­vo­nen kiittelee.

Leh­den toi­min­ta­pe­ri­aa­te ei ole muut­tu­nut juu­ri alkua­jois­ta. Jas­pis tekee itse lähes kai­ken myyn­nis­tä, jut­tu­jen kir­joit­ta­mi­seen ja leh­tien jaka­mi­seen. Vah­va läs­nä­olo alu­eel­la jat­kuu myös Hil­la Grou­pin omis­tuk­ses­sa. Levil­le tul­laan rek­ry­toi­maan myy­jä ja sisäl­lön­tuot­ta­ja teke­mään mat­kai­lu­leh­teä. Jas­pis työs­ken­te­lee vuo­den­vaih­tee­seen saak­ka, ja ammen­taa tie­to­tai­ton­sa eteen­päin jatkajille.
​​​​​​​-Levi­Ny­tin voi­ma on Levin tii­viis­sä mat­kai­lu­yh­tei­sös­sä, on elin­tär­ke­ää säi­lyt­tää Jas­pik­sen työ ja leh­den ase­ma Levin ykkös­me­dia­na, Hil­la Grou­pin Lapin sisäl­tö­joh­ta­ja Jon­na Niku­maa sanoo.

Hil­la Group omis­taa myös Kit­ti­lä­leh­den. Toi­mi­tuk­sil­le hae­taan par­hail­laan kii­vaas­ti yhteis­tä toi­mi­ti­laa Levil­tä, syner­giae­tua löy­tyy var­mas­ti myös sisäl­lös­tä ja muus­ta­kin teke­mi­ses­tä, vaik­ka koh­dey­lei­sö onkin hyvin erilainen.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj