Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Evästeet poistuvat, miten tavoitan jatkossa kohderyhmäni?

Mai­nos­ta­jia on jo pit­kään kuo­hut­ta­nut aja­tus kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den pois­tu­mi­ses­ta. Mik­si kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den pois­tu­mi­nen pitäi­si kiin­nos­taa mei­tä kaik­kia ja mitä ne eväs­teet ovat?

Eväs­teet ovat pie­niä tie­dos­to­ja, jot­ka tal­len­tu­vat tie­to­ko­neel­le tai mobii­li­lait­teel­le verk­ko­si­vus­tol­la vie­rai­lun yhtey­des­sä. Ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­teet ovat eväs­tei­tä, jot­ka aset­taa suo­raan se verk­ko­si­vus­to, jol­la käyt­tä­jä vie­rai­lee. Nämä eväs­teet ovat yleen­sä tar­peel­li­sia sivus­ton toi­min­nan kan­nal­ta, kuten käyt­tä­jän istun­non hal­lin­taan tai käyt­tä­jä­ase­tus­ten tallentamiseen.

Kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet aset­taa sivus­ton ulko­puo­li­nen taho, kuten mai­nos­ta­ja. Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään yleen­sä mai­nos­ten koh­den­ta­mi­seen tai kävi­jä­seu­ran­taan. Esi­mer­kik­si sosi­aa­li­nen media voi käyt­tää kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä seu­ra­tak­seen käyt­tä­jän selai­lua useil­la eri verk­ko­si­vus­toil­la ja näyt­tääk­seen sit­ten koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia käyt­tä­jäl­le omal­la alus­tal­la. Käyt­tä­jä voi halu­tes­saan estää eväs­tei­den käy­tön selai­men ase­tuk­sis­ta, ja tule­vai­suu­des­sa kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet pois­tu­vat kokonaan.

Kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den pois­tu­mi­sen myö­tä mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen ei ole enää mah­dol­lis­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa samal­la taval­la. Monien kulut­ta­jien mie­les­tä tämä on hyvä asia, mut­ta mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta uudel­leen­mark­ki­noin­ti sivu­kä­vi­jöil­le vai­keu­tuu. 70 % verk­ko­si­vu­käyt­tä­jis­tä odot­taa kui­ten­kin per­so­noi­tua käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta käyt­täes­sään verkkopalveluja.

Leh­tien verk­ko­si­vul­la kävi­jät ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti kiin­nos­tu­nei­ta nime­no­maan alu­eel­la tar­jot­ta­vis­ta palveluista. 

Hil­lan jul­kai­su­jen etu­na on mai­non­nan koh­den­tu­mi­nen ilman kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä. Vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa olem­me ansain­neet paik­kam­me kun­kin paik­ka­kun­nan pää­me­dia­na, joka taval­la tai toi­sel­la tavoit­taa mel­kein kaik­ki alu­een asuk­kaat tai alu­eel­la vie­rai­le­vat ihmi­set. Digi­taa­li­set mediam­me tavoit­ta­vat jo nyt 1,2 mil­joo­naa sivu­la­taus­ta vii­koit­tain – ja mää­rä kas­vaa vakaas­ti. Lii­ke­toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta­na on uniik­ki, pai­kal­li­nen sisäl­tö, jota omat toi­mit­ta­jam­me tuot­ta­vat. Teke­mi­sen mal­li on muut­tu­nut print­ti edel­lä teke­mi­ses­tä digi edel­lä ‑teke­mi­seen. Niin­pä uuti­set ovat nopeas­ti saa­ta­vil­la vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä, ei vain pai­ne­tun leh­den ilmestymispäivänä.

Koko Hil­la Grou­pin kat­ta­va yhte­näi­nen, yhtei­sin sään­nöin ja yhtei­sin mai­nos­muo­doin toi­mi­va ver­kos­to tar­jo­aa asiak­kaal­lem­me ver­taan­sa vail­la ole­van alu­eel­li­sen luo­mu­koh­den­ta­mi­sen. Meis­tä ollaan luon­nol­li­sel­la taval­la kiin­nos­tu­nei­ta, eikä sivuil­lem­me ajau­du­ta sat­tu­man­va­rai­ses­ti. Sisäl­töm­me pysäyt­tä­vät lukemaan.

Tar­joam­me pai­ne­tun leh­den lisäk­si digi­taa­lis­ta näky­vyyt­tä verk­ko­si­vuil­lam­me sekä ulko­mai­nos­tau­luis­sa. Moni­ka­na­vai­nen mai­nos­kam­pan­ja tavoit­taa samo­ja asiak­kai­ta mon­ta ker­taa vii­kos­sa tai päi­väs­sä, ilman kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä. Tois­to taas saa mai­nok­sen jää­mään poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan mie­leen ja vauh­dit­taa ostopäätöstä. 

Mai­nos­taes­saan ban­ne­ril­la pai­kal­lis­me­dian digi­taa­li­ses­sa uuti­sym­pä­ris­tös­sä yri­tys on jo val­miik­si sel­lai­sel­la mark­ki­noin­tia­lus­tal­la, jol­la kävi­jät ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti kiin­nos­tu­nei­ta nime­no­maan alu­eel­la tar­jot­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta. Yrit­tä­jän mark­ki­noin­ti on näin parem­min koh­den­net­tua, eivät­kä eurot kulu tur­haan ”sohi­mi­seen” net­ti­mark­ki­noin­nis­sa. Pai­kal­li­ses­ti toi­mi­van pai­kal­lis­me­dian ja siel­lä ole­van tutun myy­jän kans­sa asioin­ti on helppoa. 

Hil­la Grou­pin vah­vuus digi­mai­non­nan alus­ta­na on sen leh­tibrän­dien tun­net­tuus ja luo­tet­ta­vuus. Pit­kät perin­teet omaa­vat maakunta‑, pai­kal­lis- ja kau­pun­ki­leh­tem­me koe­taan puo­lu­eet­to­mi­na ja totuu­den­mu­kai­si­na, joten myös nii­den verk­ko­si­vuil­la ole­vaan mai­non­taan suh­tau­du­taan luottavaisesti. 

Kysy lisää Hilla Groupin keinoista tavoittaa asiakkaasi mediamyyjältäsi tai alla olevalla lomakkeella

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj