Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

OP Keski-Pohjanmaa toteuttanut asiakaslehtiä KPK Medioiden kanssa — “Ilman kumppania lehden tekeminen olisi lähes mahdotonta”

Kun OP Kes­ki-Poh­jan­maas­sa läh­det­tiin miet­ti­mään asia­kas­leh­teä, halut­tiin tuo­da esiin asia­kas­ta­ri­noi­ta, pal­ve­lui­ta ja moni­puo­lis­ta asian­tun­ti­juut­ta sekä oman alu­een jo ole­mas­sa ole­vil­le että poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.  Asia­kas­leh­del­le alun perin vali­koi­tu­nei­ta tee­mo­ja, yrit­tä­mi­nen ja yrit­tä­jyys, jat­ket­tiin syk­syl­lä ilmes­ty­nees­sä lehdessä. 

- Leh­del­lä halusim­me tuo­da esiin omia uusia tuot­tei­tam­me sekä jakaa eri­lai­sia yri­tys­ta­ri­noi­ta ins­pi­raa­tiok­si, joko omaa yrit­tä­jyyt­tä poh­ti­vil­le tai uusia alue­val­tauk­sia ajat­te­le­vil­le, ker­too OP Kes­ki-Poh­jan­maan mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Päi­vi Eloniemi

Osuus­pan­kil­la teh­dään aktii­vi­ses­ti digi­taa­lis­ta vies­tin­tää niin some­ka­na­vis­sa kuin omil­la verk­ko­si­vuil­la. Käsin kos­ke­tel­ta­va print­ti­leh­ti mah­dol­lis­taa vies­ti­mi­sen ja muis­ti­jäl­jen jät­tä­mi­sen luki­jal­le hie­man toi­sel­la tavalla.

- Moni suo­ma­lai­nen tie­tää Osuus­pan­kin, mut­ta ei vält­tä­mät­tä sitä mil­lai­nen pank­ki nime­no­maan OP Kes­ki-Poh­jan­maa on. Sik­si halusim­me ker­toa toi­min­nas­tam­me omil­la kas­voil­lam­me ja pai­kal­li­sil­la tari­noil­la, Elo­nie­mi kertoo.

Lopputuloksen oltava linjassa brändin kanssa

Aja­tus­työ­tä ja suun­nit­te­lua asia­kas­leh­den toteut­ta­mi­sek­si teh­tiin OP Kes­ki-Poh­jan­maal­la pari­sen kuu­kaut­ta. Leh­den jut­tuai­heet syn­tyi­vät pan­kin oman sisäi­sen työn tulok­se­na KPK Medioi­den vas­ta­tes­sa pai­no­tuot­teen sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta ja visuaalisuudesta.

Lop­pu­tu­los on Elo­nie­men mukaan sekä val­ta­kun­nal­li­sen OP Ryh­män että pai­kal­li­sen osuus­pan­kin näköinen.­Kaikki ele­men­tit ovat leh­des­sä pai­koil­laan. Leh­ti näyt­tää hyväl­tä ja ammat­ti­mai­ses­ti teh­dyl­tä. Jutut on hyvin toi­mi­tet­tu ja pape­ri­va­lin­ta sekä pai­no­jäl­ki ovat onnistuneita.

- Tämä leh­ti oli kol­mas, jon­ka teim­me yhdes­sä KPK Medioi­den kans­sa, joten kyl­lä­hän se yhtei­nen pro­ses­si on hel­pom­pi ja vai­kut­taa myös lopputulokseen.

Sparrausapu ja asiantuntijuus KPK Medioiden valtteja

Elo­nie­men mukaan onnis­tu­nee­seen lop­pu­tu­lok­seen on ollut hel­pom­pi pääs­tä, kun on ollut osuus­pan­kin ulko­puo­li­sia sil­mä­pa­re­ja spar­rai­le­mas­sa. Ulko­puo­li­set sil­mät ja näkö­kan­ta ovat olleet erit­täin tär­kei­tä pro­jek­tin laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen saavuttamiseksi.

- ­Ilman kump­pa­nia leh­den teko oli­si mel­kein mah­do­ton­ta. Meil­lä on kui­ten­kin rajal­li­set resurs­sit ja ohjel­mat, Elo­nie­mi sanoo.

Print­ti­leh­den jut­tu­jen elin­kaa­ri on käy­tös­sä koh­tuul­li­sen pit­kä. OP Kes­ki-Poh­jan­maa on hyö­dyn­tä­nyt asia­kas­leh­teä var­ten teh­ty­jä yri­tys­ta­ri­noi­ta jul­kai­se­mal­la nii­tä esi­mer­kik­si OP Median pai­kal­li­ses­sa osios­sa, ja jul­kai­se­mal­la nii­tä sitä kaut­ta myös someen. 

Elo­nie­mi vink­kaa­kin, että asia­kas­leh­teä suun­nit­te­le­vien kan­nat­taa miet­tiä, miten kai­kil­la tavoin syn­ty­vää sisäl­töä voi hyödyntää.

- Pro­jek­ti kan­nat­taa aika­tau­lut­taa hyvin — kos­kaan ei voi olla lii­an aikai­sin liik­keel­lä, vaik­ka on kump­pa­ni mukana.

- Mei­dän kan­nal­tam­me on ollut val­ta­van muka­va, että oli pai­kal­li­nen kump­pa­ni muka­na teke­mäs­sä. Pai­kal­li­sen kump­pa­nin kans­sa ymmär­tää hel­pos­ti toi­si­aan ja puhuu auto­maat­ti­ses­ti samaa kieltä.

Han­nu Leh­to KPK Medioi­den sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­luis­ta koros­taa, että asia­kas­leh­dis­tä teh­dään aina ko. yri­tyk­sen näköi­nen. Eli leh­den sivu­jen visu­aa­li­suu­des­sa nou­da­te­taan aina yri­tyk­sen ilmettä.

- Sisäl­tö­jä mie­tit­täes­sä kan­nat­taa aina miet­tiä, mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä on vai­ku­tus­ta kulut­ta­jiin. Leh­des­sä kuu­luu olla ker­rot­tu­na yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta, mut­ta monis­sa tapauk­sis­sa kulut­ta­jiin vai­kut­ta­vat vie­lä enem­män yri­tyk­sen asiak­kai­den omat ker­to­muk­set asiakaskokemuksista.

- Täl­lai­sis­ta erin­omai­sia asia­kas­ta­ri­noi­ta olem­me saa­neet teh­dä OP Kes­ki-Poh­jan­maal­le muun muas­sa 24Pesulasta, Jär­ve­län puu­tar­has­ta sekä Har­jun leipomosta.

Tutus­tu tar­kem­min syys­kuus­sa 2021 toteu­tet­tuun asiakaslehteen »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj