Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Varmista Black Friday kampanjan onnistuminen

  Per­jan­tain 26.11. Kes­ki­poh­jan­maa jae­taan tilaa­ja­ta­lous­ten lisäk­siKok­ko­lan alu­eel­la joka talou­teen. Ilmoit­ta­mal­la päi­vän leh­des­sä kulut­ta­jat huo­maa­vat tar­jouk­se­si ja löy­tä­vät luoksesi.

  Lue lisää


 • OP Keski-Pohjanmaa toteuttanut asiakaslehtiä KPK Medioiden kanssa — “Ilman kumppania lehden tekeminen olisi lähes mahdotonta”

  OP Keski-Pohjanmaa toteuttanut asiakaslehtiä KPK Medioiden kanssa — “Ilman kumppania lehden tekeminen olisi lähes mahdotonta”

  Kun Kes­ki-Poh­jan­maan Osuus­pan­kis­sa läh­det­tiin miet­ti­mään asia­kas­leh­teä, halut­tiin tuo­da esiin asia­kas­ta­ri­noi­ta, pal­ve­lui­ta ja moni­puo­lis­ta asian­tun­ti­juut­ta sekä oman alu­een jo ole­mas­sa ole­vil­le että poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.  Asia­kas­leh­del­le alun perin vali­koi­tu­nei­ta tee­mo­ja, yrit­tä­mi­nen ja yrit­tä­jyys, jat­ket­tiin syk­syl­lä ilmes­ty­nees­sä lehdessä. 

  Lue lisää


 • Koronaturvalliset tapahtumat syntyvät järjestäjien ja yleisön yhteistyöllä

  Koronaturvalliset tapahtumat syntyvät järjestäjien ja yleisön yhteistyöllä

  KPK Event­sin Tit­ta Til­vis ja Nii­na Palo­saa­ri odot­ta­vat jo kuu­mei­ses­ti tule­vaa syk­syä ja tapah­tu­mia. Koh­ta puo­li­tois­ta­vuot­ta jat­ku­nut koro­na­pan­de­mia on lait­ta­nut koko tapah­­tu­­ma-alan kovil­le ja pari­val­ja­kon toi­veis­sa onkin, että kaik­ki täl­le syk­syl­le suun­ni­tel­lut KPK Event­sin tapah­tu­mat pys­tyt­täi­siin jär­jes­tä­mään nor­maa­lis­ti.  Koro­na­tur­val­li­sen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen läh­tee liik­keel­le sii­tä, että jär­jes­tä­jät ovat hyvin kar­tal­la sekä…

  Lue lisää


 • Yksinyrittäjä Teija Östman pohtii yrittäjien lomaa yrittäjälehdessä: Olen lomalla aamut ja illat

  Yksinyrittäjä Teija Östman pohtii yrittäjien lomaa yrittäjälehdessä: Olen lomalla aamut ja illat

  Yhteis­työs­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien ja KPK Medioi­den toteut­ta­ma Yrit­tä­jä­leh­ti ilmes­tyi tors­tai­na 10. kesä­kuu­ta. Leh­des­sä muun muas­sa pie­tar­saa­re­lai­nen kau­neusa­lan yrit­tä­jä Tei­ja Öst­man poh­tii yksi­ny­rit­tä­jän loma-aiko­ja. Hän ker­too nipis­tä­vän­sä pie­nen loma­sen vaik­ka naut­ti­mal­la aamu­kah­vin­sa aurin­gos­sa sau­nan teras­sil­la. Sii­tä on hyvä läh­teä päi­vän töihin.

  Lue lisää


 • Tehdäänkö teillä somessa sisältöjä vai mainoksia?

  Tehdäänkö teillä somessa sisältöjä vai mainoksia?

  Yri­tyk­sen somes­sa olon syvim­män tar­koi­tuk­sen voi jakaa kah­teen kate­go­ri­aan. On nii­tä, joil­le some toi­mii mai­nos­ten alus­ta­na ja nii­tä jot­ka teke­vät someen eri­lai­sia sisäl­tö­jä kuten videoi­ta ja blo­gi­kir­joi­tuk­sia. Mut­ta eikö kaik­ki someen tuu­tat­ta­va mate­ri­aa­li ole lop­pu­jen lopuk­si samanlaista?

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj