Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Hilla Group jatkaa LeviNytin kehittämistä Jaspiksen viitoittamalla tiellä

  Hilla Group jatkaa LeviNytin kehittämistä Jaspiksen viitoittamalla tiellä

  -Jos­kus piti pipo pääs­sä jakaa leh­tiä, ettei­vät ihmi­set tun­nis­ta. Muu­ten nel­jän tun­nin leh­ti­kier­ros voi kes­tää kuusi tun­tia, Jas­pis Toi­vo­nen nau­raa. Revon­tu­len­vä­ri­sen tuk­kan­sa kans­sa nai­nen tun­ne­taan levik­kia­lu­eel­laan Levil­lä hyvin. Toi­vo­nen on käy­tän­nös­sä yhtä kuin vuon­na 2000 perus­ta­man­sa leh­ti Levi­Nyt. Sil­tä se eit­tä­mät­tä tun­tuu. Niin kuin lap­ses­taan luo­pui­si. Jas­pis tuli Lap­piin ensin…

  Lue lisää


 • Huoneistokeskus luottaa mainonnassa paikalliseen osaamiseen

  Huoneistokeskus luottaa mainonnassa paikalliseen osaamiseen

  Yli­vies­kas­sa Huo­neis­to­kes­kuk­sen tii­min muo­dos­ta­vat Pia Kai­vo­so­ja ja Asla Ohta­maa. Kala­joel­la asiak­kai­ta pal­ve­lee sivu­toi­mi­pis­te, ja lisäk­si toi­mia­lu­ee­seen kuu­lu­vat Ala­vies­ka ja Sie­vi. Suo­men Huo­neis­to­kes­kuk­sen paras toi­mi­pis­te löy­tyy Yli­vies­kas­ta, kun ver­tai­lus­sa ovat alku­vuo­den nel­jän kuu­kau­den tulok­set. Kas­vua on vauh­dit­ta­nut mark­ki­noin­tiyh­teis­työ Hil­la Grou­piin kuu­lu­van pai­kal­li­sen median, Kala­jo­ki­laak­son kans­sa. – Huo­neis­to­kes­kuk­sen tavoit­tee­na on tul­la tun­ne­tuim­mas­ta halutuimmaksi.…

  Lue lisää


 • Monikanavainen viestintä tuottaa parempia tuloksia

  Monikanavainen viestintä tuottaa parempia tuloksia

  Yri­tyk­sen läh­tö­koh­ta­na on saa­da tuot­teel­leen kysyn­tää ja muu­tet­tua se myyn­nik­si ja mark­ki­nao­suu­dek­si. Menes­tyk­sen taka­na on mah­dol­li­sim­man pit­kä­ai­kai­nen, kes­tä­vä ja kan­nat­ta­va asia­kas­suh­de. Mark­ki­noin­nin teh­tä­vä­nä on sekä syn­nyt­tää tämä suh­de, että tukea tätä suh­det­ta herät­tä­mäl­lä asiak­kaan kiin­nos­tus tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta koh­taan. Mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa etsi­tään vas­tauk­sia sii­hen, kenel­le vies­ti­tään ja mihin sil­lä pyritään.…

  Lue lisää


 • Kuinka saada kaikki markkinoinnin palaset kohdalleen

  Kuinka saada kaikki markkinoinnin palaset kohdalleen

  Yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­tar­peet vaih­te­le­vat tuli­tik­kuas­kin kokoi­ses­ta leh­ti-ilmoi­tuk­ses­ta, osu­vaan some­mai­nok­seen tai verk­ko­si­vuil­la sekä pape­ri­leh­des­sä luet­ta­vis­sa ole­vaan main­osar­tik­ke­liin. Eri­lais­ten mai­nos­ka­na­vien ja nii­hin sopi­vien mai­nos­ten välil­lä surf­faa­mi­nen voi yrit­tä­jäl­le olla aikaa vie­vää ja jos­kus jopa turhauttavaa

  Lue lisää


 • Paras valinta

  Yrit­tä­jä! Läh­de mukaan edul­li­seen ja näky­vään mai­nos­rat­kai­suun, ker­ran kuus­sa ilmes­ty­väs­sä pal­ve­lu­ha­ke­mis­tos­sam­me. Ilmes­ty­mis­päi­vä on kuun ensim­mäi­nen kes­ki­viik­ko. Paras valin­ta on teho­kas tapa tuo­da esil­le oma osaa­mi­nen, tämän het­ki­set tar­jouk­set sekä brän­di­tun­net­tuus. Kysy lisää: Kir­si Panu­la 040 127 8803Rit­va Myl­ly­mä­ki 050 598 2033säh­kö­pos­tit: etunimi.sukunimi@kpk.fi tai ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomakkeella

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj