Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ajankohtaista

 • Hillan julkaisuissa muutoksia vuoden 2023 alussa

  Hillan julkaisuissa muutoksia vuoden 2023 alussa

  Median vah­vuu­te­na on mai­nos­ten hyvä huo­mio­ar­vo, alu­eel­li­nen tavoit­ta­vuus sekä pai­kal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä koh­de­ryh­mä. Digi­ta­li­saa­tion ede­tes­sä tar­jon­tam­me kär­ki siir­tyy digi­taa­li­siin pal­ve­lui­him­me ja asiak­kaan kan­nal­ta mer­kit­tä­viin mark­ki­noin­ti­rat­kai­sui­hin. Tar­joam­me tavoit­ta­vuut­ta, näky­vyyt­tä, ongel­man rat­kai­sua ja tukea asiak­kaam­me lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.  Pys­tyäk­sem­me vas­taa­maan tämän päi­vän tar­pei­siin kehi­täm­me ja yhte­näis­täm­me jul­kai­su­jem­me verk­ko­si­vu­ja, pai­net­tua leh­teä ja sen jake­lua. Vuoden…

  Lue lisää


 • Printtimainos toimii, mihin tarvitaan digimainontaa?

  Printtimainos toimii, mihin tarvitaan digimainontaa?

  Hil­la Grou­pin alu­eel­li­sil­la ja pai­kal­li­sil­la uutis­me­dioil­la pape­ri­leh­ti on vie­lä vah­vas­sa ase­mas­sa, mut­ta yhä useam­pi luki­ja käyt­tää prin­tin lisäk­si tai ainoas­taan digi­taa­li­sia alus­to­jam­me. Vaik­ka pape­ri­leh­ti kolah­taa moneen pos­ti­laa­tik­koon, niin alu­eel­li­sia uuti­sia seu­ra­taan leh­tien uutis­si­vus­toil­ta usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä. Täs­tä ker­too myös data, sil­lä kaik­kien Hil­la Grou­pin leh­tien uutis­si­vus­to­jen yhteen­las­ket­tu sivu­la­taus­ten mää­rä on…

  Lue lisää


 • Yhtenäinen Hilla luo elinvoimaa

  Yhtenäinen Hilla luo elinvoimaa

  Kehi­täm­me toi­min­taam­me pal­ve­le­maan kaik­kia asiak­kai­tam­me entis­tä­kin parem­min Hil­la Group on media­kon­ser­ni, joka laa­jal­la toi­mia­lal­laan ja suu­rel­la pin­­ta-alal­­laan tavoit­taa päi­vit­täin lähes mil­joo­na ihmis­tä. Hil­lan ydin­tä on pai­kal­li­set, elin­voi­mai­set ja juu­re­vat leh­tibrän­dit ja vah­va läs­nä­olo omal­la alu­eel­la. Toi­von mukaan olem­me myös halut­tu­ja: kump­pa­nei­na, uutis­läh­tei­nä, mai­nos­ka­na­vi­na koko Hil­la-alu­eel­la. Ensim­mäi­nen näky­vä uudis­tus tapah­tuu vuoden…

  Lue lisää


 • Paikallislehti tavoittaa ja yhdistää

  Paikallislehti tavoittaa ja yhdistää

  Haa­­pa­­ve­­si-leh­­ti tavoit­taa lähes kaik­ki kau­pun­gin asuk­kaat. Pyhä­joen var­rel­la sijait­se­vas­sa 6600 asuk­kaan Haa­pa­ve­den kau­pun­gis­sa on jo 25 vuo­den ajan ilmes­ty­nyt oma pai­kal­lis­leh­ti – Haa­­pa­­ve­­si-leh­­ti. Loka­kuun alus­sa leh­den syn­ty­mä­päi­vää juh­lis­tet­tiin kau­pun­gis­sa lohi­so­pan sekä kah­vit­te­lun mer­keis­sä ja pai­kal­le saa­pui­kin yli 450 luki­jaa. Luki­joi­den palau­te tapah­tu­mas­sa oli posi­tii­vis­ta: monis­sa talouk­sis­sa tilaus on jat­ku­nut aivan…

  Lue lisää


 • Luotettavaa tietoa ja tehokasta mainontaa

  Luotettavaa tietoa ja tehokasta mainontaa

  Hil­la Grou­pin mediat pal­ve­le­vat luki­joi­taan pai­kal­li­sen tie­don luo­tet­ta­vi­na välit­tä­ji­nä, ker­too Kan­sal­li­nen Media­tut­ki­mus vuo­del­ta 2022. Hil­la Grou­pin jul­kai­su­jen pai­noar­vo tie­don­vä­lit­tä­jä­nä on kas­va­nut. Kan­sal­li­sen Media­tut­ki­muk­sen mukaan Hil­lan mediat tavoit­ta­vat vii­koit­tain yhteen­sä 527 000 luki­jaa. Koko­nais­ta­voit­ta­vuu­teen las­ke­taan leh­tien kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä sekä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon leh­den digi­taa­lis­ten ver­sioi­den luki­ja­mää­rä. Hil­la Grou­pin medioi­den luki­jat arvos­ta­vat erityisesti…

  Lue lisää


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj